Strona główna  >   O nas  >   Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy. Jest dysponentem trzeciego stopnia budżetu OHP. W jej skład wchodzą wszystkie jednostki organizacyjne OHP, funkcjonujące na terenie danego Mazowsza, z wyjątkiem ośrodków szkolenia zawodowego. 
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Są również stałym konsultantem projektów aktów prawnych i tym samym mają pewien wpływ na kierunki zmian i działań społecznych oraz edukacyjnych. Zakres tej działalności obejmuje kształcenie, wychowanie, aktywizację zawodową, zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poprzez możliwość uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego, zdobycia zawodu i kwalifikacji, OHP stwarzają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy, a w konsekwencji redukują bierność społeczno-zawodową młodzieży i ograniczają krąg poszerzania się grupy tzw. NEET, czyli młodych osób, które nie kształcą się, nie pracują i nie szkolą. Udzielają również młodzieży ze środowisk defaworyzowanych wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych. Realizacja zadań i ich efekty podlegają bieżącemu monitorowaniu, ukierunkowanemu na ocenę ich skuteczności, jakości działań oraz zgodności z zakładanymi celami określonymi przepisami prawnymi i procedurami.

Główne zadania OHP są określone zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Określają one zasadnicze obowiązki instytucji w odniesieniu do młodzieży. Należy do nich m. In. tworzenie możliwości:
 • uzupełnienia wykształcenia i zdobycia umiejętności lub kwalifikacji zmierzających do zatrudnienia i usamodzielnienia (działalność edukacyjna realizowana w ramach jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP: Hufiec Pracy - HP, Ośrodek Szkolenia i Wychowania - OSiW,);
 • powszechnego dostępu do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych - działalność realizowana w ramach jednostek rynku pracy: Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w skład których wchodzą Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery oraz warsztatów szkoleniowo - produkcyjnych.


Nasze jednostki rozlokowane są na terenie województwa mazowieckiego w:

 1. Ciechanowie
  - Hufiec Pracy 7-5
  - Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 2. Garwolinie
  - Hufiec Pracy 7-18
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 3. Grodzisku Mazowieckim
  - Hufiec Pracy 7-31
 4. Jaciążku
  - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-2
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 5. Kozienicach
  - Hufiec Pracy 7-13
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 6. Mińsku Mazowieckim
  - Hufiec Pracy 7-19
 7. Mławie
  - Hufiec Pracy 7-3
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 8. Ostrołęce
  - Hufiec Pracy 7-2
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 9. Płocku
  - Hufiec Pracy 7-11
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 10. Płońsku
  - Hufiec Pracy 7-35
 11. Pruszkowie
  - Hufiec Pracy 7-26
 12. Radomiu
  - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-3
  - Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

 13. Siedlcach
  - Hufiec Pracy 7-7
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 14. Warszawie
  - Hufiec Pracy 7-4
  - Hufiec Pracy 7-6
  - Hufiec Pracy 7-9
  - Hufiec Pracy 7-28
  - Hufiec Pracy 7-32
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  - Trzy Młodzieżowe Centra Kariery

 15. Wołominie
  - Hufiec Pracy 7-36
 16. Wyszkowie
  - Hufiec Pracy 7-8
  - Młodzieżowe Centrum Kariery