Strona główna  >   Rozwój zawodowy  >   EURES

EURES

O sieci EURES 
Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.

Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracybezpłatne.

Usługi sieci EURES dla pracodawców świadczone przez inne niż instytucje publiczne mogą podlegać opłacie.

Usługi wsparcia w ramach sieci EURES mogą świadczyć jedynie podmioty do tego uprawnione czyli publiczne służby zatrudnienia (urzędy pracy) oraz wyznaczone (akredytowane) w danym państwie członkowskim UE lub EFTA organizacje spełniające odpowiednie kryteria. Podmioty te posiadają status tzw. "członków EURES" lub "partnerów EURES" – w zależności od zakresu w jakim uczestniczą w sieci – a usługi świadczą za pośrednictwem wyznaczonej kadry, głównie doradców EURES i asystentów EURES.

Więcej informacji o sieci EURES znajdują się na stronach internetowych:

www.eures.europa.eu  (należy wstawić tutaj link do tej strony)– informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

www.eures.praca.gov.pl (należy wstawić tutaj link do tej strony) – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim.

EURES w mediach społecznościowych (należy wstawić tutaj poniższe linki do kont):

https://www.facebook.com/EURESOHP
https://twitter.com/eures_ohp

Usługi dla poszukujących pracy
Usługi informacyjne
 • informacje, związane z szukaniem pracy w krajach UE i EFTA
 • informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE i EFTA, w tym w regionach przygranicznych
 • informacje o rynkach pracy w krajach UE i EFTA (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępne miejsca pracy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o zasadach funkcjonowania staży i praktyk zawodowych w UE i EFTA
 • informacje o wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy i innych
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności zawodowej, które pomagają pracownikom znaleźć pracę w innych krajach UE i EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego np.: Twoja pierwsza praca z EURES (program dla młodzieży)
Usługi rekrutacyjne
 • wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą
 • dostęp do zagranicznych ofert pracy (oferty pochodzą z urzędów pracy i organizacji partnerskich EURES)
 • możliwość zamieszczenia CV w unijnej bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, do której dostęp ma tysiące zarejestrowanych pracodawców z UE i EFTA
 • rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach, przy wsparciu doradców EURES
 • pomoc w przygotowaniu CV 
 • dostęp do międzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy i innych wydarzeń rekrutacyjnych na terenie Polski oraz za granicą
 • unijne pośrednictwo pracy w regionach przygranicznych

Usługi doradcze
 • organizacja warsztatów dla poszukujących pracy nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG, Portfolia Europass, CV europejskiego, uznania kwalifikacji zawodowych i dyplomów w UE, bezpiecznych wyjazdów – bezpiecznych powrotów
 • organizacja dni informacji o mobilności, podczas których doradcy EURES dzielą się fachową wiedzą i doradzają, jak znaleźć pracę w Europie
 • organizacja konferencji, seminariów nt. sieci EURES
 • porady i wskazówki dla absolwentów
 • specyficzne doradztwo dla pracowników przygranicznych w zakresie mobilności pracowniczej

Usługi dla krajowych pracodawców
Dostęp do informacji
 • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG lub EFTA, wymogach i wyzwaniach, związanych z zatrudnieniem z EOG lub EFTA, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
 • informacje o rynkach pracy w państwach UE i EFTA (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających integrację zatrudnionych z EOG lub EFTA
 • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu - specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG lub EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego
Dostęp do kandydatów z innych państw
 • możliwość zamieszczenia oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, dostępnym dla wszystkich obywateli EOG lub EFTA (w tym celu należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy lub podmiotu posiadającego akredytację EURES albo zarejestrować ofertę pracy elektronicznie na stronie: www.praca.gov.pl)
 • dostęp do bazy CV kandydatów na portalu EURES (po zarejestrowaniu się na tym portalu)
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników z wybranych państw EOG lub EFTA:
- pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami
- zebranie CV
- wstępna selekcja kandydatów z EOG lub EFTA 
- w miarę możliwości pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą
 • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie np.: międzynarodowych targach prac, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników przygranicznych z udziałem partnerstw transgranicznych EURES

Skontaktuj się z nami:
Dane teleadresowe do kadry EURES z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP:

Asystent EURES MWK OHP:
Bartłomiej Fabisiak
00-715 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71,
tel. 22 827 21 54
bartlomiej.fabisiak@mazowiecka.ohp.pl

Asystenci EURES:

1.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
adres: ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel. 22 853 10 95
Marzena Bocian
marzena.bocian@mazowiecka.ohp.pl

2.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
ul. 3 Maja 28, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 86 07
Łukasz Mikiciuk
lukasz.mikiciuk@mazowiecka.ohp.pl

3.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce
adres: ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 769 15 61
Waldemar Borowski
waldemar.borowski@mazowiecka.ohp.pl

4.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
adres: ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock
tel. 24 264 05 42
Sandra Soczewska
sandra.soczewska@mazowiecka.ohp.pl

5.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu
adres: ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel. 48 362 25 01
Anna Malczewska
anna.malczewska@mazowiecka.ohp.pl

6.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie
adres: ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 40 18
Beata Pilitowska
beata.pilitowska@mazowiecka.ohp.pl