Strona główna  >   O nas  >  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.mazowiecka.ohp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej, znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne („atrybut alt”), wyjaśniające co zawiera fotografia.
 • Filmy dostępne po przekierowaniu na social media Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, zwanej dalej MWK OHP, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy, które będą dodawane na social media MWK OHP od 01 listopada 2021r będą posiadały napisy.  


Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@mazowiecka.ohp.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu  22 827 21 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na każde zgłoszenie Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy odpowie najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli ten termin okaże się zbyt krótki, MWK OHP wystosuje informacje zwrotną, w której zawarty będzie nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, w sposób wskazany w zgłoszeniu, zastosuje najlepszą możliwą alternatywę.
Jeżeli działania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy nie będą zadowalające dla beneficjenta zgłoszenia, możliwe jest zgłoszenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa.

Lokalizacja:

 • Obiekt położony jest w obrębie ulic: Czerniakowska oraz Chełmska.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia (jedno od strony ul. Czerniakowskiej, drugie od strony ul. Chełmskiej). Do wejścia od strony ul. Czerniakowskiej prowadzą schody (przy schodach brak jest podjazdu/windy dla wózków), natomiast do wejścia od strony ul. Chełmskiej (przez parking) możliwe jest dostanie się do budynku bez przeszkód architektonicznych dla wózków inwalidzkich.
 • Pierwsze piętro budynku ograniczone jest dla osób niepełnosprawnych poprzez schody, które nie posiadają podjazdu/windy dla wózków inwalidzkich.
 • Na kolejne pietra budynku można przemieścić się przy wykorzystaniu windy.
 • Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • W pomieszczeniach użytkownych przez MWK OHP  brak jest toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i pomieszczeń użytkowanych przez MWK OHP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi: Dostępność cyfrowa - Portal gov.pl (www.gov.pl)