Strona główna  >   Pracodawca  >   Refundacja wynagrodzeń młodocianych

Refundacja wynagrodzeń młodocianych

Informujemy, iż Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie – refundacja zmieniło swoją siedzibę.
Aktualny adres : ul. Czerniakowska 71 00-715 Warszawa
22 123 49 94

OD 1 KWIETNIA 2024R.  ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY(...) DLA PRACODAWCÓW Z POWIATU SOCHACZEWSKIEGO, ŻYRARDOWSKIEGO I GARWOLIŃSKIEGO!!!

Pracodawcy z terenu powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego nowe w/w wnioski powinni składać do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 5/pawilon 120A, 09-402 Płock.
Pracodawcy z terenu powiatu garwolińskiego nowe w/w wnioski powinni składać w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach, ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce.
Dotyczy to tylko nowych wniosków!

Umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, które zostały zawarte przed 1 kwietnia 2024r.  z pracodawcami z w/w powiatów, ze znacznikiem WA, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie będą rozliczane w tym Centrum do momentu ich wygaśnięcia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951 z późn. zm.), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stają się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia młodocianych pracowników. Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.

PRACODAWCO!!!

Informujemy, że z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 01 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:
 • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i dwa lata wstecz).
 
Terminy składania wniosków o aneks:
- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.
- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).
Informujemy że właściwa Wojewódzka Komenda OHP rozpatruje wnioski o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym na dany rok.
W przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis zgodnie z przepisami (rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U.2021 poz.743 dalsze udzielanie refundacji nie będzie możliwe, a ponadto obowiązkowe będzie zwrócenie otrzymanej nadwyżki wraz z odsetkami.

PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
 • pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi
 • złożył w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy łącznie z wymaganymi załącznikami

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w Centrum Edukacji wniosek o zawarcie umowy:
 • wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku,
 • wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:
 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych młodocianych pracowników
 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4)
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ponadto w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:
 1. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
 2. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego
 3. orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego
 4. zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok. W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wzywa pracodawcę do ich usunięcia w ciągu 14 dni.

Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o wypłatę refundacji.

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.


WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży następujące dokumenty:
 • wniosek o dokonanie refundacji
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składem na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników
 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk ZUS DRA )

Refundowane Pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe niż procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.


WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM /PIECZĄTKĄ PRACODAWCY ORAZ DATĄ


Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 
Masz pytanie dotyczące refundacji? Napisz do nas: mazowiecka@ohp.pl
 UWAGA PRACODAWCY!

Szanowni Państwo!
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2019, poz. 1395). Zmiana rozporządzenia polega między innymi na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca będzie miał 30 dni od daty wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.
Pracodawca, który nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
O zmianę umowy w zakresie refundacji za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych należy wystąpić do Centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego bezpośrednio, albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.
Nadmieniamy, że właściwa Wojewódzka Komenda OHP rozpatruje wnioski o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym na dany rok.
 AKTY PRAWNE:

1. art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) - pobierz plik
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DZ.U. z 2014, poz 865) - pobierz plik
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - pobierz plik
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - pobierz plik
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póź. zm..);

6. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - pobierz plik
7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632); - pobierz plik
9. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 (Dz. U. 2010, nr 53 poz. 312, - pobierz plik) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704). - pobierz plik
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601); - pobierz plik
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716); - pobierz plik
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 517, 518); - pobierz plik
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.); - pobierz plik
14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3). - pobierz plik
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - pobierz plik
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - pobierz plik
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz plik
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. - pobierz plik
19. Wykaz zawodów refundowanych - pobierz plik
20. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - pobierz plik
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - pobierz plik

Dokumenty do pobrania