Strona główna  >   Pracodawca

Pracodawca

Szukasz młodocianego pracownika ?

Nasze jednostki realizują zadania w zakresie kształcenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży. Wspieramy, młodych ludzi o zmniejszonych w stosunku do rówieśników szansach życiowych, pochodzących z rodzin ubogich poprzez:

 

  • stworzenie optymalnych warunków uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

  • prowadzenie działalności dydaktyczno - wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej -realizację programów

  • organizowanie i kierowanie na praktyki

  • wspieranie inicjatyw służących przygotowaniu do podjęcia pracy zawodowej oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

  • pomoc w nabywaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy

Główny cel naszej działalności związanej z kształceniem wiąże się z podnoszeniem poziomu przygotowania zawodowego oraz oddziaływań wychowawczych a co się z tym wiąże zapewnienie naszej młodzieży warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego i społecznego. Staramy się aby proces wychowawczy pod względem merytorycznym i organizacyjnym był tak stworzony by właściwie przygotował młodzież do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.


Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami...

Każdego pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zapraszamy do najbliższej jednostki opiekuńczo - wychowawczej OHP.

Jednostki, do których można się zgłosić w celu zatrudnienia młodocianego do prac lekkich lub sezonowych: