Strona główna  >   O nas  >   Partnerzy w realizacji zadań

Partnerzy w realizacji zadań

Współdziałanie Ochotniczych Hufców Pracy z jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się na warunkach określonych w zawieranych umowach lub porozumieniach, określających cele, zadania do realizacji na rzecz młodzieży oraz wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe w tym zakresie. 

Ochotnicze Hufce Pracy współpracują z władzami samorządowymi każdego szczebla (gminnymi, powiatowymi, urzędami marszałkowskimi), instytucjami państwowymi (kuratoriami oświaty, ich delegaturami, sądami, policją),  a także z organizacjami pozarządowymi – stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się problematyką młodzieży oraz z różnymi jednostkami podległymi samorządom lokalnym – urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami różnego typu, ośrodkami pomocy społecznej. 
Porozumienia z tymi jednostkami zawierane są przez poszczególne wojewódzkie komendy OHP i dotyczą komplementarnych działań na rzecz młodzieży.