Strona główna  >   O nas  >   Działania i zadania MWK OHP

Działania i zadania MWK OHP

Działalność wszystkich typów jednostek jest ukierunkowana na podopiecznych posiadających status uczestnika OHP oraz wspierająco na absolwentów OHP, stosownie do ich potrzeb.

Zasadniczymi działaniami prowadzonymi przez OHP są:
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe, w tym diagnozowanie potrzeb i planowanie ścieżki edukacyjnej dla młodzieży; 
 • organizacja możliwości uzupełnienia podstawowego wykształcenia ogólnego w następujących formach kształcenia: szkoła podstawowa - VII i VIII klasa (oddziały przysposabiające do pracy, oddziały dla dorosłych), szkoła branżowa I stopnia i szkolenia kursowe ( w tym Rzemieślnicza Nauka Zawodu)
 • organizacja praktycznego przygotowania zawodowego uczestników OHP u pracodawcy; 
 • pośrednictwo pracy sezonowej i krótkoterminowej dla młodzieży, 
 • przedsięwzięcia wychowawcze – kulturalne, sportowe, profilaktyczne, resocjalizacyjne, konkursy, meetingi, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, etc.
 • realizacja projektów wymiany międzynarodowej i projektów EFS.
Wojewódzka Komenda jako państwowa jednostka budżetowa, wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji, wychowania i kształcenia młodzieży w wieku od 15 do 25 lat.

Realizuje zadania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. 11.155. 920).

Do głównych zadań należy:
 1. diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nie realizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 2. zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
 3. zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego;
 4. opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;
 5. realizowanie kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;
 6. promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
 7. badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.
 8. nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz uczniów i studentów;
 9. prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;
 10. przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;
 11. podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy;
 12. rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

W kontekście nowych zadań powierzonych OHP do realizacji Wojewódzka Komenda OHP pełni szczególną rolę związaną z funkcjonowaniem Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), które powstało w roku 2013 w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Stanowi ono techniczne wsparcie działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie udostępniania wszystkim zainteresowanym - młodzieży, jej opiekunom, pracodawcom oraz przedstawicielom instytucji zainteresowanych współpracą z OHP - kompleksowej, wyspecjalizowanej i szybkiej informacji nt. aktywizacji edukacyjno-zawodowej i społecznej młodzieży, w tym wszystkich usług świadczonych przez jednostki organizacyjne OHP.