Strona główna  >   Edukacja  >   Opieka i wychowanie

Opieka i wychowanie

OHP zapewniają swym uczestnikom opiekę wychowawczą w jednej spośród dwóch form:

  1. dochodzącej (dla uczestników mieszkających w miejscu umożliwiającym im udział w zajęciach organizowanych przez OHP)

  2. stacjonarnej (dla uczestników korzystających z zakwaterowania w internacie OHP)

Opieka wychowawcza OHP jest skoncentrowana na stwarzaniu młodzieży kompleksowych warunków do zdobycia kompetencji społecznych umożliwiających aktywizację społeczną oraz na uczeniu i kształtowaniu ról społecznych młodych osób. Proces wychowania jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami wychowawczymi, profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi oraz innymi przedsięwzięciami o charakterze kompensacyjnym i socjalizacyjnym, ukierunkowanymi na kreowanie akceptowanej społecznie tożsamości oraz na wygaszanie destruktywnych postaw, zachowań, nawyków i przyzwyczajeń.

Środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy. Stanowią oni zintegrowany system działań tworzących atmosferę wzajemnego szacunku, partnerskiej współpracy, odpowiedzialności oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jednocześnie wspomagają wszechstronny rozwój osobowy uczestników, umożliwiając im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości. 

Uczestnicy są postrzegani w kategoriach podmiotowości i godności oraz konkretnych praw i obowiązków. Wszechstronność ich rozwoju i opieki wychowawczej w OHP oznacza, że wychowawcy - w miarę możliwości - wspomagają rozwój uczestnika we wszystkich obszarach jego aktywności. W zależności od indywidualnych potrzeb uczestników, są oni obejmowani różnymi formami zajęć wychowawczych, w tym o charakterze autorskim OHP.

Każdy uczestnik OHP jest objęty wsparciem opiekuńczo - wychowawczym - diagnozą potrzeb, predyspozycji oraz preferencji w celu wytyczenia optymalnej ścieżki oddziaływań edukacyjnych i doboru zajęć wychowawczych. Zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, którą opiekuje się konkretny wychowawca. Pomaga on w procesie adaptacji i integracji młodzieży oraz stymuluje rozwój uczestnika, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy, monitoruje pracę uczestnika i nadzoruje jej wykonanie oraz udziela pomocy w razie potrzeby. W ramach opieki uczestnik ma prawo skorzystać z wieloprofilowej oferty edukacyjnej realizowanej w czasie wolnym od zajęć szkolnych i praktycznych.


Jaki zakres działań obejmuje oferta opieki wychowawczej w OHP?

Oferta wychowawcza OHP jest wieloaspektowa i urozmaicona oraz wielokrotnie ma charakter długofalowy. Tak szeroki jej zakres wynika z dużej różnorodności potrzeb uczestników OHP oraz możliwości i oczekiwań środowiska lokalnego.

Zasadniczo oferta zajęć wychowawczych OHP jest systematyzowana w pięć obszarów tematyczno-metodycznych.

Zasadniczymi działaniami prowadzonymi przez OHP są:
  • poradnictwo i doradztwo zawodowe, w tym diagnozowanie potrzeb i planowanie ścieżki edukacyjnej dla młodzieży; 
  • organizacja możliwości uzupełnienia podstawowego wykształcenia ogólnego;
  • organizacja praktycznego przygotowania zawodowego uczestników OHP u pracodawcy; 
  • pośrednictwo pracy sezonowej i krótkoterminowej dla młodzieży, 
  • przedsięwzięcia wychowawcze – kulturalne, sportowe, profilaktyczne, resocjalizacyjne, konkursy, meetingi, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, etc.