Strona główna  >   Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy

INFORMACJE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy. Dlatego też obszar programowy dotyczący tej problematyki traktowany jest priorytetowo. OHP świadczą podstawowe usługi rynku pracy, jakimi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i nauka aktywnego poszukiwania pracy, oraz organizacja szkoleń i  programy rynku pracy. Adresatami tej oferty jest młodzież od 15 do 25 roku życia. Wymienione usługi realizowane są systemowo w różnych (pod względem zadaniowym i funkcjonalnym) jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. System ten obejmuje sieć placówek i form działalności, a wśród nich: Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy, oraz  Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Ich oferta jest zawsze odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy.
W ostatnim czasie OHP wdrożyło nowoczesny, zintegrowany i ciągle usprawniany system rozwoju zawodowego młodego człowieka będącego wychowankiem jednostek kształcenia i wychowania . Oferta programowa w tym zakresie jest systematycznie uaktualniana i unowocześniana, a jej standardy jakościowe i ilościowe są na bieżąco monitorowane. Została także zacieśniona współpraca pomiędzy działami: rozwoju zawodowego , oraz kształcenia i wychowania

PODSTAWY PRAWNE
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
2.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);
3.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.);
4.    Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 112 poz. 979 z późn. zm.);
5.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182);
6.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. nr 155 poz. 920);
7.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 667);
8.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 760);
9.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 r. poz. 7);
10.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 2014 r. poz. 865);
11.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244 poz. 1626);
12.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 232);
13.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.);
14.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 622);
15.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. nr 262 poz. 2604);
16.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. 2012 r. poz. 857);
17.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. nr 103 poz. 652 z późn. zm.);
18.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. nr 61 poz. 502 z późn. zm.);
19.    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
20.    Zakres i zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis - określone w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, w tym między innymi, w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 379 z 28 grudnia 2006 r. s. 5).

Działalność w zakresie rozwoju zawodowego  wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne:
•    Krajowy Program Reform Europa 2020,
•    Narodowa Strategia Integracji Społecznej,
•    Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia,
•    Regionalne Plany Działań na rzecz Zatrudnienia dla województw,
•    Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020;
•    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
•    Zarządzenia komendanta Głównego OHP.