Strona główna  >   Edukacja

Edukacja

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.

Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Zapewniamy również opiekę wychowawczą - skoncentrowaną na stwarzaniu młodzieży kompleksowych warunków do zdobycia kompetencji społecznych umożliwiających aktywizację społeczną oraz na uczeniu i kształtowaniu ról społecznych młodych osób – systematyzowaną w pięć obszarów tematyczno-metodycznych.
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Są to projekty zarówno wysyłające jak i goszczące, w tym m. in.:
  • programy Unii Europejskiej (głównie Erasmus+);
  • Fundusz Wyszehradzki;
  • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM);
  • inne dwu - i wielostronne programy i fundusze.