Strona główna  >   Edukacja  >   Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową. 
Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne – oznacza to, że nie pobieramy żadnych opłat.

Kształcenie ogólne
Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć konkretny zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.
Młodzież, która zgłasza się do OHP uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. Ochotnicze Hufce Pracy nie są organem prowadzącym szkoły, a wspomagającym system oświaty.
W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się w dopuszczonych prawem typach szkół:
1) szkole podstawowej dla dorosłych,  bądź z klasami przysposabiającymi do zawodu w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);
2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową).
 
Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP
________________________________________
Odbywa się w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców). W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:
1) przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do klasy VII i VIII szkoły podstawowej; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;
2) nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową, uczącej się w trzyletniej branżowej szkole I stopnia lub uczestniczącej w kursach; udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata.
Nauka może się odbywać również w formie pozaszkolnej jako szkolenie zawodowe w postaci kursowej zarówno dla uczestników, jak i absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy OHP. Są to kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy czeladnicze organizowane przez ośrodki szkolenia zawodowego i rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży OHP lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Formy pozaszkolne są zalecane dopiero po wykorzystaniu możliwości kształcenia w formie szkolnej.
Osoby, które ukończyły 18 lat mogą uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  - kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.  Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) można przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i wówczas może zdawać zewnętrzny egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Ukończenie szkoły podstawowej dla dorosłych i przyuczenia do wykonywania określonej pracy daje możliwość uzyskania zatrudnienia oraz jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla.
Ukończenie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia lub pozaszkolnej formy kształcenia daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych i zdobycia zatrudnienia, a w przypadku absolwenta szkoły branżowej I stopnia jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla.