Strona główna  >   Rozwój zawodowy  >   Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są poprzez Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery.
W  jednostkach tych pracują  - doradcy zawodowi.

Działalność tych jednostek ukierunkowana jest na wspomaganiu  uczestników i absolwentów OHP oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w  wieku 15-25 lat w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, organizowaniu doradztwa indywidualnego i grupowego, oraz pomoc w procesie przejścia z etapu edukacji do pracy i usamodzielnienia się na rynku pracy. Doradcy zawodowi  udzielają porad w formie stacjonarnej , oraz wyjazdowej.  Współpracują także  z wychowawcami , pedagogami, psychologami, oraz innymi specjalistami pracującymi  w OHP , a  także  nauczycielami specjalistami zatrudnionymi w podmiotach publicznych i niepublicznych w obszarze edukacji i rynku pracy.

Jednostki doradztwa zawodowego oferują usługi z zakresu:
  • informacji i poradnictwa zawodowego,
  • planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej,
  • aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, 
  • podstaw prawa pracy,
  • treningu umiejętności miękkich,
  • wiedzy na temat zakładania własnej działalności gospodarczej;
Ich działania charakteryzują się:
 -  bezpłatnością-wszystkie usługi świadczone przez OHP są bezpłatne, łącznie
z kosztami szkoleń zawodowych;
 - powszechną dostępnością  -usługi rozwoju zawodowego dostępne są dla uczestników i absolwentów OHP, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym od 15 do 25 roku życia) ;
 -  mobilnością – wynikająca z funkcjonowania MCIZ , którzy docierają do miejscowości , gdzie dostęp do usług rozwoju zawodowego jest ograniczony lub niemożliwy;
 -  lokalnością  -jednostki funkcjonują nie tylko w dużych miastach (CEiPM), ale także w małych miejscowościach (MCK) ;
 -  ścisłą współpracą z otoczeniem – nawiązywana w celu dotarcia do różnych grup odbiorców i uatrakcyjnienia oferty, np. samorządy, pracodawcy, inne instytucje i organizacje działające na rzecz młodzieży;
 - wypracowanymi, jednolitymi standardami funkcjonowania, wyposażenia jednostek oraz świadczenia usług;
 - wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik  w pracy z młodzieżą;
 -  otwartością na klienta – zapewnienie warunków pełnej dostępności do usług; zapewnienie odpowiednich warunków świadczenia usług; nieograniczona ilość spotkań, zapewnienie anonimowości i niezależności w korzystaniu z usług;
 - ułatwieniem kontaktów z pracodawcami - -poprzez organizacje targów i giełd pracy, prelekcji i wycieczek w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, oraz organizacje imprez edukacyjno – kulturalnych w środowiskach lokalnych;
 -  zwiększonym zaangażowaniem pracowników CEiPM w kształtowanie wśród młodzieży otwartych postaw na rozwój własnej osobowości , edukację ustawiczna, oraz planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 - współpracą z  lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami w zakresie szkoleń i refundacji wynagrodzeń młodocianych oraz zatrudnienia;
 - równością w dostępie do usług bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych i inne okoliczności.