Strona główna  >   Pracodawca  >   Szukasz młodocianego pracownika?

Szukasz młodocianego pracownika?


Chcesz zatrudnić młodocianego?

Polskie prawo umożliwia zatrudnienie osoby niepełnoletniej tylko wtedy, gdy ukończyła ona 16 rok życia. Nazywana jest wówczas młodocianym pracownikiem, aż do momentu 18 urodzin.

Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione. Wyjątki te dotyczą młodzieży będącej pod opieką OHP.

UWAGA ! Od 1 września 2018 r. młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.


Przygotowanie zawodowe
W celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera umowę o pracę, która określa warunki pracy, w tym:
 rodzaj przygotowania zawodowego (przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)
 czas i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 sposób dokształcania teoretycznego,
 wysokość wynagrodzenia.

Nauka zawodu
Celem nauki zawodu jest przygotowanie młodocianego do pracy i zdobycie przez niego kwalifikacji zawodowych. Nauka zawodu obejmuje praktykę i teorię. Praktyczna nauka zawodu najczęściej realizowana jest u pracodawców, którzy zatrudniają młodocianych pracowników na umowę o pracę, natomiast teoretyczna podczas zajęć w zasadniczej szkole zawodowej. Od 1 września 2012 roku nauka zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem na kwalifikacje zawodowe.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Cel przyuczenia: przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika.
Jest to przygotowanie wstępne, które umożliwia podjęcie praktycznej nauki zawodu. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.
Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy,
a w przypadku młodocianych pracowników będących uczestnikami OHP do 22 miesięcy.
Czas trwania, zakres oraz program przyuczenia do wykonywania określonej pracy ustala pracodawca.
Osoby, które przed ukończeniem przyuczenia do wykonywania określonej pracy osiągnęły pełnoletność, kończą przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych.

Zasady wynagradzania młodocianych
Stawka wynagrodzenia pracownika młodocianego zależy od poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jest obliczana w stosunku procentowym do średniej płacy w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa wynosi:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Urlopy wypoczynkowe
Warto nadmienić, że młodocianym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodocianemu przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po upływie roku pracy młodocianemu przysługuje 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego.
W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeśli prawo do urlopu nabył przed ukończeniem pełnoletności.

Ochrona zdrowia
Młodociany jest zobowiązany do przejścia wstępnych badań lekarskich przed podjęciem pracy. Ponadto młodociany przechodzi badania okresowe i kontrolne w trakcie zatrudnienia. Pracodawca jest zobligowany przekazać informacje odnośnie ryzyka zawodowego, które jest związane z pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie prace może wykonywać młodociany pracownik.


Szukasz młodocianego pracownika?

Zatrudnij młodocianego pracownika, zorganizuj mu praktyczne przygotowanie zawodowe, obserwuj jak pracuje, jak zdobywa kwalifikacje, jakim jest człowiekiem. Może po ukończeniu przez niego nauki warto go będzie zatrudnić!

Każdego pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zapraszamy do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP…

NASZE JEDNOSTKI


Jednostki, do których można się zgłosić w celu zatrudnienia młodocianego do prac lekkich lub sezonowych:


Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na społeczne za tego młodocianego. W tym celu należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy o refundację. Jeżeli będą spełnione wszystkie określone prawem warunki to wówczas zostanie zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone!

Wszystkie informacje i wzory dokumentów

REFUNDACJA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW