Strona główna  >   Rozwój zawodowy  >   Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy polega na:

 -  wspomaganiu uczestników i absolwentów OHP, oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w znalezieniu zatrudnienia, oraz monitoringu procesu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i procesu praktycznej nauki zawodu;

 - pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego pracownika (ucznia lub absolwenta) do wykonywania pracy w formie stażu, praktyk, przyuczenia do zawodu, lub  zatrudnienia w oparciu umowy o prace, poprzez: organizowanie giełd i targów pracy, wykorzystanie posiadanej bazy danych kandydatów, pomocy w ustaleniu wymagań kandydata do pracy oraz oferty pracy, wsparcie  w procesie selekcji, itp.


Pośrednictwo pracy prowadzone jest przez:
•    Młodzieżowe Biura Pracy (MBP),
•    Młodzieżowe Centra Kariery (MCK)

Usługi pośrednictwa pracy, świadczone przez pośredników pracy skupiają się  głównie na:

1. Pośrednictwie pracy w ramach praktycznej nauki zawodu:
a) pozyskiwaniu pracodawców w celu odbycia praktycznej nauki zawodu dla młodzieży będącej wychowankami jednostek opiekuńczo - wychowawczych;
b)weryfikacji kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;
c)dopasowaniu do uczestnika oferty praktycznej nauki zawodu;
d)monitorowaniu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego;
2. Monitorowaniu przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP.
3. Indywidualnej i grupowej  informacji o rynku pracy.
4. Pośrednictwu pracy krótkoterminowej i stałej.


 W ramach tych działań wyróżnia się zadania, m.in.:
 - nawiązywanie współpracy z pracodawcami lokalnymi;
- pozyskanie od pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem młodzieży odpowiedniej oferty pracy, stażu, lub praktyki;
- rejestrację pozyskanych ofert w bazie;
- rejestrację młodzieży która zgłosiła się w celu uzyskania wsparcia w zatrudnieniu;
 - udzielania zainteresowanym klientom informacji na temat rynku pracy i praw na nim działających;
  - przedkładania klientowi odpowiedniej oferty pracy, stażu lub przygotowania zawodowego;
- kierowaniu młodego człowieka do właściwego pracodawcy i uzyskaniu odpowiedniej informacji o jego zatrudnieniu;
- współpracy z doradcami zawodowymi, specjalistą do spraw rozwoju zawodowego, oraz specjalistami pionu kształcenia w i wychowania  - w celu właściwej i kompleksowej diagnozy młodego człowieka;


Pośrednictwo realizowane przez nas opiera się na:

•    dostępności usług;
•    dobrowolności korzystania z usług;
•    jawności na temat wolnych miejsc pracy;
• równości – udzielanie wszystkim pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub skorzystania z innych form aktywności zawodowej.