Strona główna  >   O nas  >   Rada programowa

Rada programowa

W celu ustalenia wspólnej strategii działań na rzecz młodzieży w Mazowieckiej WK OHP funkcjonuje Rada Programowa, w skład których wchodzą m.in. kierownictwo OHP, przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, szkół, kuratoriów oświaty, policji, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych itp. W posiedzeniach wojewódzkich RP biorą również udział przedstawiciele młodzieży OHP działający w samorządach jednostki.

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewódzkiej Komendy OHP.
 2. Celem jej funkcjonowania jest wspieranie działalności Wojewódzkiego Komendanta w realizacji zadań statutowych.
 3. Wojewódzka Rada Programowa jest powołana Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
 5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 • wypracowanie wspólnych działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym zamieszkałej na terenie województwa,
 • określenia możliwości i zakresu włączenia się instytucji administracji rządowej i samorządowej z województwa w proces zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży,
 • popularyzacji działalności OHP,
 • określenia możliwości włączenia się OHP do realizacji działań wspólnie ze środowiskiem lokalnym na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych,
 • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,
 • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowywaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie i realizacja projektów i programów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

O powodzeniu powyższych przedsięwzięć oraz o ich jakości i różnorodności decyduje program wypracowany w środowisku lokalnym, koncentrujący się wokół społecznych problemów młodzieży. Dlatego też zadaniami powołanej Rady Programowej jest także:
 • współpraca między partnerami na szczeblu lokalnym oparta na porozumieniach w zakresie działalności na rzecz młodzieży, uwzględniających specyfikę środowiska lokalnego i organizacji wspólnych przedsięwzięć,
 • skoordynowanie działań jednostek OHP z działaniami jednostek administracji państwowej i samorządowej poprzez wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, a także wspólne rozwiązywanie problemów pozostających w bezpośrednim związku z realizowaną przez OHP polityką państwa wobec młodzieży defaworyzowanej,
 • zwiększenie efektywności działań jednostek OHP na polu realizacji zadań własnych (kształcenie młodzieży w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, opieka pedagogiczno-wychowawcza, pomoc socjalna, organizacja wypoczynku i czasu wolnego),
 • działalność jednostek OHP na rzecz środowiska lokalnego, oparta na wszechstronnej diagnozie potrzeb.