Strona główna  >   Komunikaty  >   Regulaminy konkursów wewnętrznych  >   Regulamin konkursu wiedzy o zasadach BHP z elementami prawa pracy „Bezpieczni w pracy”

Regulamin konkursu wiedzy o zasadach BHP z elementami prawa pracy „Bezpieczni w pracy”

                                                           REGULAMIN 


                                                                           § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs wiedzy o zasadach bhp i pp jest konkursem tematycznym, obejmującym swym zakresem problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy - technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów ppoż., zasad udzielania pierwszej pomocy, a także elementy podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. 
2. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy partnerów Konkursu: specjalisty ds. bhp 
w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy oraz kadry wychowawczo – opiekuńczej 7-6 Hufca Pracy (zwanym dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Komenda Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowskiej 71, (zwanym dalej „Fundatorem”).
                                                                             § 2 
CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest:
a) popularyzowanie i podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczestników 
z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
b) kształtowanie postaw świadomości prawno-pracowniczej młodzieży,
c) propagowanie zasad aktywnej edukacji,
d) wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach,
e) wyposażenie kadry wychowawczej w narzędzia wspomagające rozwój uczestnika. 

                                                                           § 3
                                                                
ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) wewnętrznym - eliminacje wstępne,
b) wojewódzkim.

2. Organizatorami eliminacji wstępnych na szczeblu wewnętrznym są jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktury MWK OHP – ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy 
i środowiskowy hufiec pracy. Celem eliminacji jest wyłonienie jednego uczestnika reprezentującego jednostkę w Konkursie Wojewódzkim - przy zachowaniu pełnej autonomii proceduralnej (sposób przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych).  Jeśli jednostka posiada zamiejscowy oddział filialny – wyłania jednego reprezentanta do Konkursu Wojewódzkiego.

3. Eliminacje wstępne – wewnętrzne,  przeprowadzone zostaną do 29.02.2020 r. 
w macierzystych jednostkach.  
         
4. Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się -  18.03.2020 r. w siedzibie 7 – 6 HP, Warszawa, ul. Rabsztyńska 8, w godzinach: 11:00 – 11:45.


                                                                       § 4
 

WARUNKI I TRYB UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być młodzież realizująca obowiązek nauki 
w formie uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy - zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie:  nauki zawodu.

2. Jednostki zgłaszają uczestników etapu wojewódzkiego - przesyłając wypełniony formularz Karty Zgłoszeniowej (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 6.03. 2020 roku – na adres mailowy - hp7-6@mazowiecka.ohp.pl  oraz kształcenie@mazowiecka.ohp.pl  

                                                                          § 5

 
ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pisemne pytania testowe (40 pytań) z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 
2. Pytania testowe opracowują i przygotowują na stosownych formularzach Organizatorzy etapu wojewódzkiego.
 3. Czas rozwiązywania testu ustala się na 45 minut.


                                                                       § 6

NAGRODY

1. Laureatami Konkursu zostanie trzech Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w rozwiązanym teście. Kolejność między laureatami ustala się na podstawie liczby zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze Laureata decyduje większa liczba punktów uzyskana z części obejmującej techniczne aspekty bezpieczeństwa
 i higieny pracy. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 
 
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzcy - zdobywcy miejsc od I do III otrzymują ponadto dodatkowe nagrody ufundowane przez MWK OHP. 

3. Ogłoszenie pełnych wyników oraz rozdanie nagród – zakończenie imprezy - odbędzie się 18 marca 2020 r.  około godziny 13:30. 

                                                                            § 7
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody Uczestnika (jego rodziców/ opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
3. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział 
w Konkursie i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne 
z ustawą wymienioną w pkt.2.

4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia Laureatów - w oparciu 
o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą podania do wiadomości wszystkim zainteresowanym.
 
6. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: kształcenie@mazowiecka.ohp.pl  
            albo hp7-6@mazowiecka.ohp.pl 

WYKAZ ZAGADNIEŃ KONKURSOWYCH

1. System ochrony pracy w Polsce.
2. Wymagania dyrektyw UE dotyczących bhp.
3. Obowiązki pracodawcy i pracownika w dziedzinie bhp.
4. Ochrona pracy młodocianych.
5. Organizacja stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagań bhp i ergonomii.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenie wypadkowe i zawodowe, ryzyko zawodowe, identyfikacja zagrożenia przy pracach na określonych stanowiskach).
7. Znaki BHP (ostrzegawcze, pożarowe itp.)
8. Podstawowe zasady prawa pracy - stosunek pracy, czas pracy, podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.


                                                                                                                     Załącznik nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIOWA

VII Wojewódzki Konkurs  wiedzy o zasadach BHP i pp  „Bezpieczni w pracy”

Jednostka (podać nazwę adres:  OSiW, HP, ŚHP)
   
………………………………………………………………………………………………….

Łączna liczba uczestników, którzy wzięli udział w etapie wewnętrznym: ……………………

Reprezentacja Jednostki:

Uczestnik
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………

Nazwa zawodu, w którym Uczestnik Konkursu odbywa przygotowanie zawodowe: ………………………………………………………………………………………

Nazwa/ typ szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: ……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Wychowawcy przygotowującego Uczestnika do Konkursu:

…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                    Podpis Komendanta
                                                                                                                    …………………….


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  ………………………………………….
                (imię i nazwisko uczestnika) 
w celu organizacji i udziału w VII Wojewódzkim Konkursie  wiedzy o zasadach BHP i pp  „Bezpieczni w pracy” organizowanym przez Zespół Kształcenia i Wychowania Mazowieckiej WK OHP i 7 – 6 Hufiec Pracy. 
1. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.         


                                                                               CZYTELNY PODPIS 
(w przypadku osób niepełnoletnich wymagany
             jest podpis opiekuna prawnego)

                                                                                      ……………………………………
                                                                                              
Klauzula informacyjna – konkurs 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, 00-715  Warszawa (MWK OHP). 
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@mazowiecka.ohp.pl
3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w VII Wojewódzkim Konkursie BHP i PP, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w siedzibie MWK OHP. 
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.