Strona główna  >   Edukacja  >   Rekrutacja

RekrutacjaMasz problemy z nauką ?
                Chcesz ukończyć szkołę?
                                     Zdobyć ciekawy zawód?

                            Jeśli chcesz decydować o WŁASNYM losie…

                                      “(…) miej odwagę być mądrym, zacznij..."

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek organizacyjnych OHP na rok szkolny 2024/2025.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie uzupełniania wykształcenia i zdobycia zawodu w jednej z podstawowych form:
- szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII.
- szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII.
- szkoła branżowa I-go stopnia.
- szkolenie zawodowe w formie kursowej (dotyczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub Rzemieślniczego Przygotowania Zawodowego), 
a także warunkami przyjęcia.

Naszym celem jest pomóc Ci z odwagą spojrzeć w przyszłość, służyć wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym.

TYLKO U NAS DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA ZAPEWNI CI POMOC W UZUPEŁNIENIU WYKSZTAŁCENIA, ZDOBYCIU ZAWODU i ZNALEZIENIU PRACY:

*doradzamy, jakie zawody w przyszłości będą cieszyć się największym zainteresowaniem pracodawców, 
*organizujemy czas wolny, wypoczynek, zajęcia kulturalne i sportowe, staramy się pomóc w rozwoju osobowości i zainteresowań.

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:
uzupełnisz wykształcenie,
zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu,
zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w renomowanych zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy,
przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,
masz możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych i warsztatach dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy.

PONADTO PROPONUJEMY:
możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpracujemy ze szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz z pracodawcami z renomowanych zakładów regionu. Nauka jest bezpłatna! 
Jednostki  stacjonarne OHP w Jaciążku i Radomiu zapewniają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internatach w czasie pobytu i nauki oraz całodobową opiekę wychowawców.
Wszyscy uczestnicy OHP uzupełniają wykształcenie i zdobywają kwalifikacje zawodowe, a jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę.
Zainteresowanych uczestnictwem w Ochotniczych Hufcach Pracy i skorzystaniem ze wsparcia w zakresie uzupełnienia wykształcenia i nauki zawodu prosimy o kontakt z właściwą jednostką OHP.

Kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne:
podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia, deklaracja kontynuacji nauki (obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki), udział w konsultacji z doradcą zawodowym, deklaracja realizacji przygotowania zawodowego pod nadzorem OHP, znalezienie się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na kwalifikację do danej formy wsparcia, zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział w diagnozie potrzeb wychowawczych, deklaracja kandydatów oraz rodziców/ opiekunów prawnych udziału w przedsięwzięciach wychowawczych realizowanych w OHP;
przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się zasadniczo w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół;
dopuszczalne są przypadki przyjęcia młodzieży w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Komendanta Głównego OHP (np. współpraca z sądami). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U.16.0.1654 z późn. zm.). W takim przypadku jednak wymagana jest zgoda kierownika jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczestnik został skierowany.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
UWAGA: 
Dopuszczalne są różne sposoby przyjmowania wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (np. skan, zdjęcie, plik elektroniczny w jednym z popularnych edytorów, wersja papierowa). W tym celu ustalenie następuje indywidualne w zależności od możliwości kandydatów i ich rodziców/ opiekunów prawnych. 

a) Podanie o przyjęcie.
b) Karta kwalifikacyjna uczestnika do OHP. 
c) Świadectwo szkolne z ostatniej ukończonej klasy.
d) Fotografia legitymacyjna (aktualna)- 1 sztuka.
e) Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego.  
f) Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
g) Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszkają kandydaci, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą/ kopia karty przekazania ucznia do szkoły w innym obwodzie (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.).
h) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał składany w zakładzie pracy).
i)  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych).
j)  Oświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów na miejsca stacjonarne).
k) Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych (niewymagana, ale pożądana do diagnozy i przygotowania pracy z uczestnikiem).
m) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (osoba nieletnia oraz pełnoletnia).
n) Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku.
o) Karta wzoru podpisu.
p) Oświadczenie dotyczące pełnych informacji na temat uczestnika (niepełnoletniego i pełnoletniego).
q) Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej uczestnika niepełnoletniego i pełnoletniego (dotyczy tylko uczestników na miejsca stacjonarne)


Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z wybraną jednostką OHP lub
wejdź na www.dokariery.pl - „strefa rekrutacji” pod adresem: https://dokariery.pl/rekrutacja


                  Zapraszamy do skorzystania z tej niezwykłej szansy:)