Strona główna  >   Formularze rekrutacyjne

Formularze rekrutacyjne

Wymagane dokumenty: 

  1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP, zawiera informacje o kandydacie).
  2. Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP lub zewnętrznego, który przeprowadził rozmowę z kandydatem. 
  3. Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
  4. Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka. 
  5. Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
  6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych).
  7. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe).
  8. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem).
  9. Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
  10. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych - niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem.