Strona główna  >   Edukacja  >   RPO WM

RPO WM


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.


„MODERNIZACJA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU”30.12.2010 r. zostało podpisane Porozumienie Nr RPMA.07.02. -14-136/09-00, zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”
OSiW w Jaciążku jest jedyną stacjonarną jednostką MWK OHP na północy województwa mazowieckiego realizującą zadania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenów powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego i pułtuskiego. Ośrodek prowadzi komplementarną działalność, zapewniając młodzieży zakwaterowanie, opiekę, wychowanie, uzupełnienie wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych.
Przedmiotem projektu była modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w celu utworzenia nowoczesnego centrum kształcenia zawodowego przystosowanego do świadczenia kompleksowych usług z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży w gminie Płoniawy Bramura w powiecie Maków Mazowiecki. W ramach projektu powstały nowoczesne pracownie nauki zawodu, warsztaty, sale dydaktyczno – lekcyjne, świetlice pracownia komputerowa, biblioteka oraz sala widowiskowo – sportowa. Został zagospodarowany teren ośrodka poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w postaci boisk sportowych, terenów zielonych.
Adaptacja Ośrodka pozwoliła na utworzenie 106 miejsc w internacie przeznaczonych dla młodych ludzi podchodzących ze środowisk wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenów powiatu makowskiego i ościennych. W zmodernizowanym obiekcie młodzież zdobywa praktyczną wiedzę zawodową, korzysta z nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej.
Objęcie całościową opieką stacjonarną tak licznej grupy wpłynie na zwiększenie efektywności działań w zakresie nauczania zawodowego, resocjalizacji, działań profilaktycznych. Pozwoli to na osiągniecie założonych celów projektu którymi min. są: zwiększenie szans edukacyjnych, życiowych i zawodowych młodzieży z obszarów wiejskich i środowisk marginalizowanych, wspieranie infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej i pomocniczej.


Ostatni etap modernizacji Ośrodka został zrealizowany w latach 2010-2012.


Całkowita wartość projektu (po podpisaniu aneksu do porozumienia) wynosi 9 965 931,01 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 7 395 880,20 zł.Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu