OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

PROGRAMY I PROJEKTY


 
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programów prowadzonych w zakresie kształcenia i wychowania  przeprowadza liczne działania edukacyjne, profilaktyczne oraz resocjalizacyjne. Programy są specjalnie tworzone dla młodzieży, która wkracza w dorosłe życie. Najczęstszymi tematami tych programów są uzależnienia od narkotyków, alkoholu oraz tematy związane z poprawą relacji interpersonalnych. Młodzież dzięki tym programom nie tylko uczy się dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ale również poprzez organizowane wycieczki krajoznawcze zwiedza wiele ciekawych miejsc, poznając geografię i przyrodę naszego kraju. W jednostkach OHP na terenie Mazowsza również są prowadzone liczne koła zainteresowań, są to koła plastyczne, muzyczne, sekcje fotograficzne oraz liczne sekcje sportowe.


W ramach realizowanych działań z zakresu rynku pracy doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz pośrednicy pracy kierują do młodzieży projekty ukierunkowane na nabycie przez młodzież umiejętności poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, przedsiębiorczości, określenia własnych predyspozycji zawodowych. Realizowane projekty niejednokrotnie połączone są z nabyciem praktycznych kwalifikacji tj.: profesjonalna obsługa klienta, operator wózka widłowego, stylizacja paznokci, obsługa komputera.

 


Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała programy europejskie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjne Rozwoju Regionalnego i w obecnym okresie programowania realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Ponadto realizuje działania objęte w projektach Programów  „Młodzież w Działaniu” oraz Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM).

 


Obecnie Ochotnicze Hufce Pracy są realizatorem Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 (Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wsparcia systemowego będą realizowane projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez OHP.