OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

STAN PRAWNYOchotnicze Hufce Pracy to Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.


Ochotnicze Hufce pracy działają na mocy następujących aktów prawnych:


 - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz.415  - tekst jednolity z późn.zm.),
 

- znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmiane ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 - tekst jednolity z późn.zm.),

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011  r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2011 nr 155 poz. 920),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 nr 262 poz. 2604),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2010 nr 2 poz. 3 z późn.zm.),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z poźn. zm..

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2010 nr 244 poz. 1626),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2007 nr 77 poz. 518 z późn.zm.),