OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. rozwoju zawodowego/ Specjalisty ds. rozwoju zawodowego -stażysty w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie: 2050 zł.
Planowany termin zatrudnienia październik 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie

Wymagane kwalifikacje i kompetencje społeczne,
realizowany zakres obowiązków:
– wykształcenie wyższe psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne (mile widziane ze specjalnością doradztwo, bądź poradnictwo zawodowe)
Specjalista ds. rozwoju zawodowego  powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi. Mile widziane doświadczenie w realizacji zadań specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Oczekujemy również stałego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.
Zakres czynności zawodowych specjalisty ds. rozwoju zawodowego:
• Planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań klientów, zgłaszających się do jednostek OHP, w których jest realizowane szkolenie;
• Pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia
• organizowanie i prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupowych spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwa zawodowego;
• Opracowywanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego materiału badawczego;
• Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;
• Utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy;
• Dbanie o promocję projektu wśród beneficjentów oraz rozpowszechnianie projektu na lokalnym rynku;
• Prowadzenie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP.
• Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi.
• Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących przebiegu i realizacji działań w zakresie merytorycznym zgodnie z wytycznymi,

Warunkiem przyjęcia osoby do pracy na ww. stanowiska jest: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej przydatność kandydata na dane stanowisko, posiadanie wykształcenia zgodnego z przedstawionymi wyżej wymaganiami.

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem specjalista ds. rozwoju zawodowego (ze wskazaniem miejscowości realizowania zadań), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z póź. zmianami).

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 29.09.2017 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545, lub
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z specjalista ds. rozwoju zawodowego w Ciechanowie.
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004