OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownika warsztatów w Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radomiu w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia listopad/grudzień 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Radom

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- sprawowanie nadzoru nad całokształtem przebiegu i organizacją działalności szkoleniowej warsztatów, w tym pracy kadry szkolenia zawodowego i pracowników obsługi warsztatów;
- analizowanie i ocenianie efektów realizacji praktycznej nauki zawodu lub przygotowania
 do wykonywania określonej pracy;
- koordynowanie dyscypliny i porządku przebywania młodzieży na terenie warsztatów;
- zabezpieczenie warsztatów w niezbędne materiały, pomoce i narzędzia oraz zgodnego
 z przeznaczeniem ich użytkowania;
- zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej warsztatów
oraz organizacji i obiegu dokumentów dotyczących warsztatów i obrotu materiałowego;
- rozliczanie materiałów zużytych do realizacji praktycznego przygotowania zawodowego;
- planowanie i wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych dla warsztatów;
- współpraca z kadrą wychowawczą uczestników oraz z innymi jednostkami w zakresie prac związanych z działalnością warsztatów i realizacją zajęć praktycznych

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- udokumentowany staż pracy 4 lata,
- umiejętność pracy z młodzieżą,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 17.11.2017 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem z-ca kierownika – kierownik internatu.


Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny, powinny być podpisane
 i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Wybrany kandydat /ka przed rozpoczęciem pracy powinien przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych. 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004