OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Gwarancje dla młodzieży - Aktualności


 


     


„Pomysł na Siebie”

  

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU


Komendant Wojewódzki MWK OHP - Elżbieta Popczuk, wręcza beneficjentowi certyfikat poświadczający zdobycie kwalifikacji zawodowych
 
13 października w 7 - 5 ŚHP w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych uczestnikom projektu ,,Pomysł na Siebie” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu z beneficjentami wzięli udział: Elżbieta Popczuk, Komendant Wojewódzki Mazowieckiej WK OHP, Krzysztof Pilitowski - koordynator lokalny, komendant 7 – 5 ŚHP i kadra wychowawcza jednostki. Projektowym wsparciem objęta została nieucząca się, nieaktywna zawodowo, zagrożona wykluczeniem społecznym dziesięcioosobowa grupa młodzieży w przedziale wiekowym 16 – 18 lat, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, utrudniał samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami i harmonogramami. Beneficjenci, między innymi, korzystali z porad doradców zawodowych, wzmacniali swoje kompetencje osobiste dzięki zajęciom z psychologiem, brali aktywny udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych dostosowanych do osobistych preferencji i umiejętności, doskonalili swoje umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe została poprzedzona informacją na temat idei i celów projektu w kontekście osiągniętych rezultatów. Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki OHP - Elżbieta Popczuk, podziękowała wszystkim beneficjentom za udział w projekcie, a kadrze wychowawczej jednostki za pełną zaangażowania pracę.


 

 

 

AKTYWIZUJĄCE WSPARCIE


Grupa beneficjentów projektu „Pomysł na Siebie” - ZPB1 w Zwoleniu podczas tworzenia biznesplanu
 

29 maja w 7 – 3 OSiW, zgodnie z wytycznymi projektu unijnego „Pomysł na Siebie”, zrealizowany został kolejny moduł wsparcia. Grupa beneficjentów starszych uczestniczyła w kursie przedsiębiorczości, który poprowadził Marcin Orłowski.
Zajęcia te pomogły przygotować uczestników projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie czy adaptacja do nowych warunków i gotowości do mobilności zawodowej. Wskazane zostały także źródła rzetelnej informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
               
Prowadzący przekazywał młodzieży podstawy wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności na własny rachunek. Zastosowanie aktywnych metod prowadzenia zajęć, bazujących na pracy w zespołach zadaniowych, dało młodym ludziom możliwość zakładania symulacyjnych - fikcyjnych firm, przy jednoczesnej analizie szans i zagrożeń związanych z ich prowadzeniem. Beneficjenci dowiedzieli się w jaki sposób zmierzyć się z trudnościami podczas zakładania własnej firmy, uświadomili sobie, czym jest stres i jak sobie z nim radzić.

 

- Dzięki warsztatom młodzi ludzie mogli przekonać się, że droga do założenia własnej firmy wcale nie musi być trudna – komentowała opiekunka grupy projektowej -  Olga Kowalczyk.


 

 

 

KREATYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY


Grupa zwoleńskich beneficjentów podczas zajęć z przedsiębiorczości realizowanych w ramach projektu pt. „Pomysł na Siebie”
 

W Zwoleniu zakończył się ostatni blok zajęć realizowany w ramach   projektu unijnego - „Pomysł na Siebie”. Grupa beneficjentów uczestniczyła w 20. godzinnym kursie przedsiębiorczości, który prowadził Marcin Orłowski.

 

Cykl spotkań miał na celu pobudzenie, rozwinięcie i uaktywnienie postaw inicjatywnych i dotyczył, między innymi, takich dziedzin jak: księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczenia finansowo-podatkowe oraz podstawy prawa pracy.
Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania – uczenia się,  co pozwalało dostosować ich tematykę do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Takie formy pracy pomogły kształtować umiejętności interpersonalne przydatne w poruszaniu się po rynku pracy i uczyły współodpowiedzialności za podejmowane działania.
Młodsza grupa projektowa nauczyła się,  jak można identyfikować potrzeby w oparciu o piramidę Maslowa czy wyszukiwać dobre  pomysły na własny biznes oraz metody pozyskiwania wsparcia na starcie. Beneficjenci byli zainteresowani zdobyciem umiejętności tworzeniem skutecznego biznesplanu  i analizą procedury otwierania działalności gospodarczej w oparciu o wniosek CEIDG.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzi ludzie potrafią już zbudować nowy obraz siebie, który zmienia ich samoocenę i motywuje do rozwoju.


 

 

 

MAJĄ "POMYSŁ NA SIEBIE"


Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 2 OSiW podczas zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy
 

W 7-2 OSiW w Jaciążku dobiegają końca zajęcia realizowane w ramach projektu „Pomysł ma siebie” współfinansowanego  ze  środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2015 r.  beneficjenci kontynuowali, rozpoczęty w ubiegłym roku,  kurs języka angielskiego prowadzony przez Joannę Skowrońską.  Zajęcia te miały  na celu wykształcenie u  uczestników umiejętności językowych i komunikacyjnych,  umożliwiających porozumiewanie się w różnych sytuacjach życiowych.
Równolegle uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z zakresu zapobiegania agresji i przemocy, a także korzystali z indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego. Te moduły zajęć prowadziła psycholog Edyta Szewczak - Warner. 

 

 

Beneficjenci z Jaciążka zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie

Młodzież zapoznała się z  podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi aktywnej komunikacji, motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także poznała mocne i słabe strony własnej osobowości. Prowadząca zapoznała uczestników z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych. Ukazała społecznie akceptowalne metody rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z własną agresją i złością. Warsztaty te pomogły beneficjentom projektu zrozumieć  skomplikowany świat ludzkich emocji. 
Młodzież uczestniczyła także w zajęciach z zakresu wychowania do życia w rodzinie,  prowadzonych przez Annę Benbenko. Głównym wątkiem tematycznym spotkań było budowanie prawidłowych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, przygotowujących do podjęcia w przyszłości ról społecznych związanych z założeniem rodziny. Dzięki tej formie wsparcia projektowego młodzi ludzie zyskali możliwość lepszego zrozumienia siebie i najbliższego otoczenia.
Aktualnie beneficjenci finalizują zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych z języka polskiego i matematyki. Zajęcia zostały dostosowane do jednostkowych potrzeb uczestników i maja formę konsultacji indywidualnych. Uczniowie, którzy mieli trudności z opanowaniem materiału, nadrobili zaległości i nie będą mieli problemów z uzyskaniem pozytywnych ocen w klasyfikacji końcoworocznej.

 

 


 

 

 

AKTYWIZUJĄCO Z ?POMYSŁEM NA SIEBIE?


Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z płońskiego oddziału hufca 7 – 35 HP z certyfikatami ukończenia 20. godzinnego kursu przedsiębiorczości
 

W płońskim oddziale 7 – 35 HP, zgodnie z wytycznymi projektu pt. „Pomysł na Siebie”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - zrealizowany został kolejny moduł wsparcia. Grupa beneficjentów uczestniczyła w 20. godzinnym kursie przedsiębiorczości, który prowadziła Elżbieta Michalak.
Formuła zajęć obejmowała zakres tematyczny dotyczący szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cykl spotkań miał na celu pobudzenie, rozwinięcie i uaktywnienie postaw przedsiębiorczych oraz inicjatywnych i dotyczył, między innymi, takich dziedzin jak: podstawy prawa pracy, rozliczenia finansowo-podatkowe i księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
Prowadząca, w przystępnej formie,  przekazywała młodzieży podstawy wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności na własny rachunek. Beneficjenci dowiedzieli się, jak zmierzyć się z trudnościami podczas zakładania własnej firmy, poznali definicje i terminologię związaną z giełdą, uświadomili sobie, czym jest stres i jak sobie z nim radzić. Interesujący sposób przekazu inspirował uczestników, stanowiąc dużą zachętę do podjęcia już samodzielnych inicjatyw, by, w przyszłości, w efektywny sposób zaistnieć i znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

 

- Dzięki tym warsztatom beneficjenci projektu mogli przekonać się, że droga do założenia własnej firmy wcale nie musi być trudna. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w tej formie wsparcia – komentowała kadra wychowawcza płońskiej jednostki.


 

 

 

PRZEŁOŻENIE TEORII NA CODZIENNĄ PRAKTYKĘ


Przyszli sprzedawcy podczas pracy w sklepie kosmetycznym
 
Beneficjenci programu  „Gwarancje dla młodzieży” w ramach projektu „Równi na rynku pracy” siedleckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP rozpoczęli staże zawodowe.
Podjęte przedsięwzięcie pozwoliło młodym ludziom na zdobycie doświadczenia w bogatej gamie zawodów  wśród których znalazły się takie jak : sprzedawca, barman – kelner, opiekun osób starszych oraz kosmetyczka. Miejsca pracy dobierane były tak, aby stwarzały jak najwięcej możliwości praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas kursów zawodowych, w których uczestniczyli beneficjenci. Program staży obejmuje zróżnicowane zagadnienia, aby młodzi ludzie w pełni mogli w praktyce wykorzystać swoje nowe kwalifikacje i umiejętności. Stażyści zostali zapoznani między innymi z zasadami organizacji w miejscu pracy, przydzielonymi obowiązkami oraz regulaminem pracy. Zaangażowanie młodych ludzi dostrzegają pracodawcy, którzy pozytywnie oceniają ich przygotowanie i zaangazowanie, nie wykluczając współpracy zawodowej po zakończeniu projektu.
Projekt „Równi na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Doradca zawodowy, Agnieszka Rolińska omawia zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 

Mazowieccy beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” uczestniczyli w zajęciach aktywizacyjno - doradczych i kursie przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w terminie od 15 do 23 kwietnia.

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 18 - 25 lat. W jego ramach młodzi ludzie,  dzięki odpowiednim, praktycznym szkoleniom zawodowym zakończonym specjalistycznym egzaminem,  zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Celem projektu jest  ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie ginących zawodów, a także podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez uczestników.


 

 

Młodzi ludzie opracowują koncepcję działania swojej firmy

Priorytetowym założeniem warsztatów szkoleniowych było motywowanie do zmian, przygotowanie do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej poprzez uświadomienie sensu aktywności zawodowej i jej wpływu na zmianę  jakości życia.
W trakcie zajęć młodzież poznała m. in. różne metody aktywnego poszukiwania pracy, dowiedziała się  jak poprawnie skonstruować  dokumenty aplikacyjne oraz jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy określili bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia oraz oczekiwania, jakie stawiają pracodawcy wobec przyszłych pracowników. Młodzi ludzie mogli poznać swoje mocne i słabe strony, poziom motywacji, a także określić swoje preferencje zawodowe oraz hierarchię wartości.
Spotkania miały również na celu zaszczepienie wśród beneficjentów postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy, potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto kursanci poznali podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych i innych, istotnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.  Podczas warsztatów uczestnicy  wcielali się w role przedsiębiorców,  opracowywali koncepcję działania firmy i reklamowania swoich produktów i usług, tworzyli biznesplan dla swojej firmy. Zaangażowanie beneficjentów i ich aktywny udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na dynamikę przyswajanej wiedzy.
- Szybko zmieniające się standardy życia zmuszają nas do zdobywania nowych umiejętności, które dostosowane są do wymogów współczesnego rynku pracy. Idea projektu pt.  „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, daje nam nadzieję na udane życie zawodowe - mówili beneficjenci z Jaciążka.

 

 

 

POMYSŁ NA... RODZINĘ


Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” podczas dyskusji nt. relacji międzyosobowych i ich znaczenia
 
Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z warszawskiej jednostki 7 – 6 HP zrealizowali kolejny moduł wsparcia – wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia prowadziła nauczycielka przedmiotu - Renata Kęsik.
Celem priorytetowym spotkań była pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, seksualnością człowieka i prokreacją oraz kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej.
Głównym wątkiem tematycznym zajęć było budowanie prawidłowych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, przygotowujących do podjęcia w przyszłości ról społecznych związanych z założeniem rodziny.
Formuła warsztatów sprzyjała otwartości i aktywności uczestników. Beneficjenci pracowali indywidualnie i zespołowo. Mieli okazję nauczyć się sztuki rozmowy, przedstawiania swoich poglądów oraz argumentowania. Rozwijali postawę szacunku i akceptacji dla złożoności i odmienności ludzi, poglądów i zdarzeń. 
Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie zastanawiali się co to znaczy „dobra rodzina”. Odpowiedź na tak postawione pytanie rozpoczęli od refleksji na temat czy sami postępują w sposób społecznie odpowiedzialny.  Wszyscy jednogłośnie uznali, że to właśnie w tej „najmniejszej komórce” człowiek przygotowuje się do wejścia w życie społeczne, które zawsze było – a współcześnie zapewne w dużo większym stopniu jest – pełne sprzeczności i napięć.
- „Dobra rodzina” to taka, która pomaga odnaleźć się młodemu człowiekowi w świecie i pomaga mu ukształtować własną osobowość społeczną – mówili beneficjenci z 7 – 6 HP.
Dzięki wsparciu projektowemu młodzi ludzie zyskali możliwość lepszego zrozumienia siebie i najbliższego otoczenia, umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na podstawowe pytanie – jakie są cele i zadania życiowe człowieka…


 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE W "POMYŚLE NA SIEBIE"


Beneficjenci  projektu ''Pomysł na siebie'' z płońskiego oddziału 7 – 35 HP wraz z psychologiem Anetą Modzelewską podczas zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy
 
W płońskim oddziale 7 – 35 HP zakończył się kolejny moduł wsparcia dla beneficjentów projektu „Pomysł na Siebie” – zajęcia z zakresu zapobiegania agresji i przemocy. Warsztaty prowadziła psycholog Aneta Modzelewska.
Dzięki ćwiczeniom umiejętności życiowych uczestnik projektu potrafi już „przełożyć" wiedzę, postawy i wartości na działanie, tzn. wie „co robić i jak to robić" oraz może zachowywać się w sposób sprzy¬jający prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczeństwie.  Poprzez zmniejszenie częstotliwości zachowań ryzykownych oraz zacho¬wań agresywnych, pośród beneficjentów  zwiększyło się poczucie własnej wartości,  pewności sie¬bie, co z kolei warunkuje lepsze przystosowanie społeczne i emocjonalne¬ młodzieży.
Zajęcia stymulowały naturalną aktywność młodych ludzi, skłaniały do refleksji i wyciągania konstruktywnych wniosków. Wykorzystanie elementów strategii informacyjno-edukacyjnej i wprowadzenie elementów treningu w zakresie umiejętności psychospołecznych i życiowych znacznie wpłynęło na efektywność zajęć. 
Prowadząca zapoznała uczestników z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych. Ukazała sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z własną agresją i złością. Młodzież wykonywała pracę plastyczną – „Moja wściekła mina” oraz ćwiczyła sposoby redukowania złości. Uczestnicy bardzo chętnie uczyli się i praktykowali różnorodne techniki relaksacyjne. Każde zajęcia poparte były filmem dokumentalnym. Zajęcia pomogły  beneficjentom  projektu zrozumieć skomplikowany świat ludzkich emocji.


 

 

 

KLUCZ DO SUKCESU


Beneficjenci projektu Pomysł na Siebie? z 7 ? 3 OSiW podczas kursu języka angielskiego
Beneficjenci projektu ?Pomysł na Siebie? z 7 ? 3 OSiW zakończyli kolejny moduł wsparcia ?120. godzinny kurs języka angielskiego, na podstawie, którego uzyskają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Realizowany, podczas zajęć, autorski program nauczania ? uczenia się był zindywidualizowany i dostosowany do możliwości uczestników. Atrakcyjność spotkań determinowały formy, środki i metody dydaktyczne stosowane przez lektora, w tym: konwersacje, gry dydaktyczne, zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz metod ekspresyjno - impresyjnych. Prowadzący kurs położył szczególny nacisk na wyrównanie braków edukacyjnych uczestników projektu, rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i przełamanie barier psychologicznych w kontaktach z osobami posługującymi się językiem obcym. Dużą wagę przykładał także do poszerzania słownictwa oraz zachęcania młodych ludzi do wszelkiego rodzaju aktywności.
- Kurs spełnił nasze oczekiwania. Przyjemna atmosfera. Dużo się nauczyliśmy i dużo zapamiętaliśmy. A najważniejsze jest to, że przełamaliśmy barierę wstydu i niepostrzeżenie zaczęliśmy mówić po angielsku. Uwierzyliśmy w siebie i daliśmy radę ? mówili beneficjenci z 7 ? 3 OSiW.


 

 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS Z "POMYSŁEM NA SIEBIE"


Beneficjent projektu ''Pomysł na siebie'' z 7-35 w Płońsku podczas zajęć wyrównawczych z matematyki
 

W płońskim oddziale 7- 35 HP, zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomysł na Siebie”, trwają zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.
Mają one na celu utrwalenie bieżącego materiału, aby młodzi ludzie odzyskali wiarę we własne możliwości i w przyszłości mogli aktywnie uczestniczyć w lekcjach osiągając sukces edukacyjny. Uczestnicy, podczas składania dokumentacji zgłoszeniowej deklarowali, z jakich przedmiotów chcieliby uzyskać dodatkowe wsparcie. Beneficjenci mający trudności w opanowaniu materiału programowego zyskali wymierną pomoc w nauce chemii, matematyki i fizyki. Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymali bezpłatną „wyprawkę” - encyklopedie, repetytoria, książki, zeszyty i przybory szkolne, ułatwiające im pracę na zajęciach. 
- Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych udzielane są w ramach indywidualnych potrzeb uczestników.  Pierwsze efekty ich pracy już widać. Uczniowie, którzy mieli problem z opanowaniem materiału, nadrobili zaległości i uzyskali pozytywne oceny w klasyfikacji śródrocznej – mówiła opiekunka grupy -Katarzyna Gburzyńska. 
Z pierwszych sukcesów beneficjentów cieszą się wychowawcy w szkole, rodzice, kadra hufca w Płońsku a przede wszystkim sami uczniowie.
- Czasami nie jest łatwo, ale jest frajda jak dostaje się pozytywne oceny ze sprawdzianów i klasówek.  Wierzymy już, że nasza praca, dzięki wsparciu ze strony opiekunów i wychowawców, zaowocuje osiągnięciem jeszcze lepszych wyników, uzyskaniem promocji do następnej klasy i sukcesem na egzaminie gimnazjalnym – mówili beneficjenci z Płońska.

 

 

 

Beneficjent projektu ''Pomysł na siebie'' z 7-35 w Płońsku podczas zajęć wyrównawczych z chemii
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI W "POMYŚLE NA SIEBIE"


Grupa beneficjentów z grupy WPA1 podczas zajęć projektowych z języka angielskiego – prowadząca Katarzyna Manowska-Cepak
 
Zgodnie z wytycznymi projektu „Pomysł na Siebie”, w wolskiej jednostce 7 – 6 HP beneficjenci realizują kolejny moduł wsparcia. Młodzież bierze udział w 120. godzinnym kursie języka angielskiego, którego poziom został dostosowany do kompetencji językowych uczestników.
Nauka języka angielskiego daje możliwość zdobycia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym, w tym również poznania odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Dodatkową zachętą jest fakt, że osoby objęte projektowym wsparciem mają szansę uzyskać poświadczenia ukończenia kursu, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie, co najmniej podstawowym (A1), ustalonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Każdy beneficjent otrzymał bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych i biurowych - podręczniki z płytami CD ułatwiającymi samokształcenie, słowniki, pendrivy, notatniki oraz długopisy.
Realizowany na zajęciach program nauczania jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości uczestników. Atrakcyjność kursu językowego determinują formy, środki i metody dydaktyczne stosowane przez prowadzącą – Katarzynę Manowską – Cepak, nauczycielkę języka angielskiego.
Podczas zajęć rozwijane są wszystkie umiejętności językowe – mówienie, słuchanie, czytanie oraz gramatyka, a spotkania prowadzone są w sposób profesjonalny, rzetelny i w bardzo sympatycznej atmosferze.
- Angielskiego warto się uczyć. Dzięki uczestnictwu w projekcie będzie nam o wiele łatwiej zdobyć pracę, znikną też obawy, że będąc za granicą nie będziemy w stanie się komunikować – komentowali beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z warszawskiego hufca pracy.


 

 

 

EDUKACYJNIE Z "POMYSŁEM NA SIEBIE"


Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 2 OSiW podczas zajęć - podstawowy kurs komputerowy
 

Beneficjenci z 7-2 OSiW w Jaciążku, korzystają z kolejnych modułów wsparcia systemowego w ramach projektu unijnego „Pomysł na Siebie”, którego priorytetowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez poszerzenie umiejętności w zakresie języków obcych, technik komputerowych, przedmiotów szkolnych oraz nabycie umiejętności prospołecznych. 
Uczestnicy projektu zakończyli już indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, które prowadziła Agnieszka Rolińska – kierownik ROSZM w Jaciążku. Prowadząca zajęcia podczas rozmów i spotkań doradczych wspierała młodzież w rozwoju osobistym, poszukiwaniu nowej drogi zawodowej, wykorzystaniu swoich zasobów i nabywaniu nowych umiejętności. Przeprowadzała testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych i wspólnie z beneficjentami opracowywała Indywidualny Plan Działania.
Moduł wsparcia psychologicznego prowadziła psycholog Edyta Szewczak - Warner. Podczas treningów umiejętności psychospołecznych młodzież zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi aktywnej komunikacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, a także poznała mocne strony własnej osobowości.

 

 

Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 2 OSiW podczas zajęć z języka angielskiego

Warsztaty z psychologiem umożliwiły beneficjentom zyskanie większej pewności siebie i dostarczyły im umiejętności niezbędnych do budowania prawidłowych relacji interpersonalnych.
Podczas podstawowego kursu komputerowego młodzi ludzie nabyli umiejętności w zakresie TI, poznali stosowną terminologię, nauczyli się samodzielnie tworzyć, modyfikować i rozbudowywać dokumenty zawierające m.in. tabele, rysunki i podstawowe funkcje programu Excel, nauczyli się tworzyć prezentacje w programie Power Point.
Zgodnie z założeniami projektu odbywają się także zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka angielskiego, mających na celu wykształcenie u uczestników umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz umożliwiających porozumiewanie się w różnych sytuacjach życiowych.
Trwają również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – języka polskiego i matematyki, których głównym celem jest uzupełnienie braków i zaległości z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz pomoc w zrozumieniu treści materiału programowego.
Uczestnictwo w projekcie pozwala uzupełnić wiedzę beneficjentów, którzy z różnych powodów mają trudności z bieżącym opanowaniem materiału programowego.


 

 

 

AKTYWIZACYJNIE W "POMYŚLE NA SIEBIE"


Wyłanianie  lidera  - beneficjenci  grupy „B”  projektu „Pomysł na Siebie”  z bielańskiej jednostki 7 – 35 HP podczas warsztatów grupowego wsparcia psychologicznego
 
Beneficjenci projektu unijnego „Pomysł na Siebie” z bielańskiej jednostki  7 – 35 HP zakończyli realizację  kolejnego modułu zajęć. Młodzi ludzie skorzystali z grupowego wsparcia psychologicznego, które poprowadziła psycholog - Anna Stokowska.
Cykl spotkań miał na celu pobudzenie, rozwinięcie i uaktywnienie postaw inicjatywnych młodzieży. W ramach warsztatów, mających na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, odbyły się zajęcia z zakresu integracji, aktywnej komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Bez wątpienia wpłynęły one na podniesienie samooceny i poziomu motywacji, zwiększenie umiejętności współpracy w zespole, a także pozwoliły na poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
Główną zasadą tych aktywizujących spotkań było uczenie  się  prawidłowych  zachowań  przez doświadczanie  i  przeżywanie.  Dobór  zadań i ćwiczeń wyzwalał u młodzieży głównie pozytywne emocje i uświadamiał stopień samoakceptacji i samorealizacji oraz motywacji do podejmowania konstruktywnych działań.
Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem będą indywidualne konsultacje wspomagające rozwiązywanie zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników.


 

 

 

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM


Uczestnicy projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 19 HP podczas zajęć grupowych z psychologiem
 

W 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim trwa realizacja kolejnego modułu wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków UE - „Pomysł na siebie”. Cykl indywidualnych spotkań i grupowych warsztatów prowadzi psycholog - Aleksandra Ostaszewska.

Głównym celem zajęć jest stymulowanie motywacji uczestników w dążeniu do zmian, nabycie umiejętności zarządzania stresem, poznanie metod podnoszenia samooceny i wiary we własne siły.
Beneficjenci odbyli trening umiejętności społecznych, ćwiczyli podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej. Pracowali też nad pozytywnym wizerunkiem własnej osoby. Poznawali siebie i swoje słabe strony, co pozwoliło zdiagnozować trudności i sformułować założenia planu działań wspierających.

 

 

 

Natalia – beneficjentka projektu „Pomysł na Siebie” podczas zajęć indywidualnych z psychologiem
Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła tematyka dotycząca radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Młodzież dyskutowała na temat rodzajów stresu oraz sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Uzupełnieniem wsparcia grupowego są indywidualne konsultacje, które mają na celu zdiagnozowanie osobistych problemów beneficjentów  oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi. Przed uczestnikami interesujące warsztaty z analizy własnych predyspozycji zawodowych i nauka sprawnego zarządzania własnym czasem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU ZAWODOWEGO W SIEDLCACH


Przyszły barman podczas zajęć praktycznych
 

W  CEiPM OHP w Siedlcach zakończył się kurs zawodowy barman-kelner z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, dla 7 beneficjentów programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Szkolenie zorganizowane było w pubie „Pracownia Rannych Pantofli” w Siedlcach.
Kursanci zapoznali się z funkcjami, składnikami i strukturą różnego rodzaju drinków i koktajli. Dowiedzieli się również jakie są najnowsze trendy w łączeniu składników oraz jak tworzyć własne kompozycje. Beneficjenci przyswoili wiedzę z rodzajów i zastosowania bielizny i zastawy stołowej, techniki noszenia naczyń i tac oraz podawania potraw i napojów, techniki mieszania napojów zimnych, miksologii oraz organizacji i techniki pracy w lokalach gastronomicznych.  Uczestnicy nabyli także wiedzę z zakresu obsługi konsumenta, technologii gastronomicznej oraz psychologii sprzedaży. 
Zajęcia wprowadziły uczestników w tajniki zawodów barman i kelner. Kurs zakończył się egzaminem umożliwiającym sprawdzenie wiadomości i umiejętności z tematyki przewidzianej w programie nauczania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SĄ LEPSI Z "POMYSŁEM NA SIEBIE"


Uczestniczki projektu z 7 – 3 OSiW wraz z nauczycielką Elżbietą Krukowską, podczas zajęć wyrównawczych z biologii
 
W zwoleńskim 7 – 3 OSiW realizowany jest kolejny moduł wsparcia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Beneficjenci projektu unijnego „Pomysł na Siebie” wyrównują swoje szanse edukacyjne poprzez uzupełnianie i powtarzanie wiadomości programowych z zakresu biologii.
Priorytetowym celem konsultacji jest kształcenie umiejętności porządkowania nabytych wiadomości oraz dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych.
Nauczycielka – Elżbieta Krukowska poznała już przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży. Respektując dydaktyczną zasadę powolnego stopniowania trudności zadań starała się stworzyć atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy. Dużą uwagę zwracała na cele wychowawcze, dzięki którym beneficjenci wykształcili umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, systematyczność i wytrwałość w nauce. Uczestnicy projektu pracowali indywidualnie oraz w dwuosobowych zespołach. Zajęcia uzupełniane były prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami.
- Młodzi ludzie, dzięki indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się zmienili swoje nastawienie do przedmiotów szkolnych. Zauważalny stał się wzrost ich aktywności i motywacji i co równie ważne – zajęcia te podniosły efektywność edukacyjną, albowiem beneficjenci projektu zaczęli uzyskiwać pozytywne oceny cząstkowe i klasyfikacyjne – argumentowała Emilia Paszkiewicz – opiekunka grupy projektowej ze Zwolenia.


 

 

 

GWARANCJE W GRODZISKU


Beneficjenci z grodziskiej jednostki 7 – 31 HP zdobywają umiejętności kluczowe, poprawiające funkcjonowanie na rynku pracy, podczas kursu ECDL
 
Beneficjenci projektu unijnego „Pomysł na Siebie” z grodziskiej jednostki 7 – 31 HP zakończyli kolejny moduł wsparcia, który uwieńczony został egzaminem ECDL.                 
Kurs adresowany był głównie do tych uczestników,  których indywidualna ścieżka kariery wymagała znajomości profesjonalnej obsługi komputera.
Beneficjenci z grodziskiej jednostki, uczestniczący w kursie ECDL, mogli pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych czterech modułów oraz uzyskać, jednolity dla całej Unii Europejskiej, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów praktycznych i obejmowały szkolenie stacjonarne z wykorzystaniem komputerów oraz innych materiałów dydaktycznych. Zakres tematyczny obejmował: użytkowanie komputera i zarządzanie plikami, arkusze kalkulacyjne / MS Excel/, użytkowanie baz danych / MS Access oraz grafikę menażerską i prezentacyjną /MS Power Point/.
Uczestnicy projektu mieli możliwość poszerzenia już posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych kwalifikacji związanych z obsługa komputera. Przedsięwzięcie to, w znaczący sposób, wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności zawodowej młodych ludzi. Kurs ECDL zakończył się egzaminem sprawdzającym i weryfikującym zdobytą wiedzę i umiejętności kursantów.
- Teraz pozostaje tylko oczekiwanie na wyniki egzaminu,  a po uzyskaniu certyfikatu śmiały podbój rynku pracy z nowymi umiejętnościami zdobytymi na kursie komputerowym – mówili beneficjenci projektu z Grodziska Mazowieckiego.


 

 

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI INFORMATYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „POMYSŁ NA SIEBIE”


Uczestnicy podstawowego kursu komputerowego z Płońska z prowadzącym zajęcia - Grzegorzem Grąbczewskim
 

W płońskiej jednostce  w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - „Pomysł na siebie”,  zakończył się podstawowy kurs komputerowy.
Spotkania skierowane były dla młodzieży gimnazjalnej, która podczas zajęć miała okazję  doskonalić  obsługę komputera i internetu.
Prowadzący kurs - Grzegorz Grąbczewski, omówił z uczestnikami projektu podstawowe informacje  o komputerze, organizację i zarządzanie danymi, obsługę urządzeń zewnętrznych, edytor tekstów MS Word oraz obsługiwanie poczty elektronicznej i  internetu. Młodzież  nauczyła się jak dostosować system MS Windows do własnych potrzeb i jak używać dostępnych aplikacji.
Uczestnicy projektu, podczas zajęć mieli okazję w praktyce zastosować świeżo nabytą wiedzę i umiejętności, na bieżąco poprawiać popełniane błędy i uzyskiwać odpowiedzi na najbardziej niezrozumiałe dla nich kwestie.

 

 

 

Beneficjenci z Płońska w trakcie pracy na zajęciach podstawowego kursu komputerowego

Po zakończonym szkoleniu opiekunowie przeprowadzili z beneficjentami ankietę podsumowującą. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili kompetencje prowadzącego oraz samą organizację zajęć. Młodzież najbardziej zadowolona była z podniesienia własnych kwalifikacji informatycznych, które są niezwykle istotne w dzisiejszych realiach.
Miarą efektywności szkolenia w zakresie TI był test końcowy, który wszyscy beneficjenci złożyli z wynikiem pozytywnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KOMPUTER BEZ TAJEMNIC


Grupa beneficjentów z 7 – 6 HP podczas zajęć z użytkowania komputera na podstawowym kursie komputerowym
 

W 7 – 6 HP grupa beneficjentów młodszych projektu unijnego „Pomysł na Siebie” rozpoczęła zajęcia na podstawowym kursie komputerowym. Warsztaty prowadzi nauczyciel informatyki - Krzysztof Ostrzyk.

Głównym celem tego modułu zajęć projektowych jest rozwijanie zainteresowań informatycznych, dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczestników oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się programami multimedialnymi i komputerowymi. Bardzo istotne jest także rozwijanie umiejętności kluczowych z zakresu informatyki.
Realizacja programu podstawowego kursu komputerowego służyć będzie ogólnemu rozwojowi młodego człowieka, da mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań, umożliwi beneficjentom opanowanie podstawowych kompetencji w zakresie posługiwania się komputerem oraz nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z ogólnoświatowej sieci Internetu.

 

 

 

Beneficjentka projektu „Pomysł na Siebie” prezentuje podręcznik do nauki na podstawowym kursie komputerowym
 

 

 

 

 


 

 

 

"POMYSŁ NA SIEBIE" Z KOMPUTEREM


Uczestnicy grupy ZPA1 ze zwoleńskiego 7 – 3 OSiW podczas zajęć z podstawowego kursu komputerowego
 

Beneficjenci projektu unijnego „Pomysł na Siebie” ze zwoleńskiego 7 - 3 OSiW zakończyli kolejny blok wsparcia -  podstawowy kurs komputerowy. Zajęcia prowadziła Anna Chmurzyńska.
Głównym celem modułu było rozwijanie zainteresowań informatycznych, dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczestników projektu oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się programami multimedialnymi i komputerowymi.
Realizacja założeń wsparcia projektowego z obszaru TI umożliwiła beneficjentom opanowanie podstawowych kompetencji w zakresie posługiwania się komputerem oraz nabycie umiejętności korzystania z różnych  źródeł  informacji. Podczas zajęć młodzież wykonywała konkretne zadania, poprzedzone wcześniejszą instrukcją i pokazem nauczyciela,  np.: z edytora tekstu, grafiki czy arkusza kalkulacyjnego. W trakcie ćwiczeń młodzi ludzie mieli też okazję nauczyć się tworzenia prezentacji multimedialnych poprzez samodzielne ich wykonywanie.

 

 

 

Pamiątkowa fotografia -  uczestnicy grupy ze zwoleńskiego ośrodka -zakończenie zajęć z podstawowego kursu komputerowego
Oprócz tego młodzież została zapoznana ze sposobem aktualizowania stron internetowych.
Beneficjenci bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatach poznając tajniki Internetu oraz możliwości programów komputerowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ECDL START W ZWOLENIU


Grupa ZPB1 ze zwoleńskiego 7 – 3 OSiW wraz z wykładowcą - Jarosławem Jakubikiem,  podczas zajęć na kursie komputerowym ECDL START
 
Beneficjenci projektu unijnego „Pomysł na Siebie” ze zwoleńskiego 7 – 3 OSiW kontynuują zdobywanie umiejętności twardych na kursie komputerowym – ECDL START.
Uczestnicy projektu mają świadomość, że obecna zinformatyzowana rzeczywistość stawia przed pracownikiem i pracodawcą coraz to nowsze wymagania. Kompetencje komputerowe stały się koniecznością.  Coraz więcej pracodawców wymaga, co najmniej podstawowych umiejętności w posługiwaniu się TI, tak, więc posiadacze certyfikatu ECDL są bardziej atrakcyjni zawodowo. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, ze ważność tego certyfikatu obejmuje cały kontynent, dzięki czemu honorowany jest we wszystkich europejskich krajach. Dlatego też, podczas zajęć projektowych, beneficjenci doskonalą umiejętności cyfrowe, zdobywają wiedzę z zakresu technik informatycznych i komunikacyjnych. Uczą się również zarządzania plikami, przetwarzania tekstów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej oraz bezpiecznego korzystania z sieci informatycznych.
- Umiejętności z zakresu TI są w pewnym sensie przepustką do następnego etapu naszego życia - życia zawodowego. Uczestniczenie w kursie ECDL otwiera przed nami nowe możliwości – zgodnie stwierdzili beneficjenci grupy B ze zwoleńskiego ośrodka.


 

 

 

PLAN DZIAŁANIA Z POMYSŁEM


Joanna Ciszewska - doradca zawodowy pomaga w określeniu profilu umiejętności
 
W wyszkowskim Hufcu Pracy 7-8 odbywają się konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla drugiej grupy uczestników projektu „Pomysł na siebie” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach spotkań indywidualnych doradca zawodowy z pułtuskiego MCK - Joanna Ciszewska pomaga młodym osobom w rozpoznaniu i zweryfikowaniu ich predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, umiejętności oraz potrzeb. Z pomocą doradcy uczestnicy planują strategię  kolejnych kroków w postaci indywidualnego planu działania. Młode osoby dzięki właściwej diagnozie własnych zasobów zawodowych wybierają odpowiedni kurs kwalifikacyjny, który pozwoli  im zdobyć kwalifikacje zawodowe, adekwatne do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.
Uczestnicy zajęć poprzez  różnorodne wsparcie jakie oferuje im udział w projekcie,  pod okiem specjalistów z różnych dziedzin systematycznie przygotowują się do wyzwań rynku pracy, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć poszukując pierwszej pracy.


 

 

 

MOTYWUJĄCE ROZMOWY W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU "GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY - POMYSŁ NA SIEBIE"


Tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będie podpis pod zdjęciem.
 
17 listopada, beneficjenci ogólnopolskiego projektu unijnego „Pomysł na siebie” z Grodziska Mazowieckiego rozpoczęli zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego.
Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji społecznych młodych ludzi. Dzięki zajęciom uczestnicy projektu nabywają pewności siebie, zdobywają umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych, a także mają szansę odbudowania poczucia własnej integralności. Dowiadują się również, w jaki sposób ustalić granice swojej niezależności, jak postępować w sytuacjach trudnych i stresowych, a także jak rozładowywać negatywne emocje. 
Formuła zajęć pozwala nie tylko na integrację wszystkich beneficjentów projektu, ale również aktywizuje młodzież do czynnego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach, które pomagają w lepszym poznaniu i zrozumieniu samego siebie oraz pracy nad własnymi niedoskonałościami.
Dopełnieniem grupowych zajęć będą indywidualne konsultacje psychologiczne, które pozwolą na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów zarówno osobistych jak i społecznych.


 

 

 

ASPEKT PSYCHOLOGICZNY W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ


Uczestnicy spotkania przygotowują się do ćwiczeń
 
W ramach realizacji projektu „Gwarancje dla młodzieży” pn. „Równi na rynku pracy EFS” zrealizowano w dniach 12-14 listopada spotkania z psychologiem. Wsparciem objęto uczestników projektu z terenu Makowa Mazowieckiego i okolic. Młodzież mogła skorzystać ze wsparcia grupowego jak i porad indywidualnych. Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Alinę Konarską beneficjenci poznali rodzaje i style komunikacji, możliwe bariery jej towarzyszące, zasady efektywnej komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej, jak również techniki radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy dowiedzieli się jak ważną rolę w tym jak jesteśmy postrzegani pełni gestykulacja, postawa ciała oraz mimika. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu stwierdziła, że skuteczna komunikacja interpersonalna jest warunkiem sukcesu w wielu dziedzinach życia od relacji z członkami rodziny po rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Ćwiczenia przeprowadzone przez Panią psycholog pozwoliły poznać praktyczne zasady i wskazówki komunikowania się, aby zostać właściwie zrozumianym. Wskazówki udzielone uczestnikom w trakcie zajęć ułatwią codzienne funkcjonowanie i pozwolą uniknąć ewentualnych nieporozumień. Przyczynią się do budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.


 

 

 

SPOTKANIA DORADCZE W „POMYŚLE NA SIEBIE”


Natalia Guss – doradca zawodowy z MCK w Warszawie podczas indywidualnych konsultacji  z uczestniczką projektu - Adą
 

W mińskim hufcu 7 – 19 HP trwa realizacja pierwszego modułu wsparcia systemowego projektu współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Pomysł na siebie”.  Cykl indywidualnych spotkań prowadzi Natalia Guss – doradca zawodowy z MCK w Warszawie.
Spotkania doradcze pozwolą uczestnikom projektu usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami zawodowymi. Efektem tych spotkań będą Indywidualne Plany Działania, czyli osobista wizja i ścieżka kariery każdego beneficjenta.
Uczestnicy projektu, stojący przed podjęciem decyzji  jaki kurs kwalifikacyjny wybrać, zidentyfikują, m.in.: własne zasoby - mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości - poznają siebie, nabędą nowe kompetencje.
Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia.

 

 

 

Rafał – beneficjent projektu „Pomysł na Siebie” podczas rozmowy doradczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS Z "POMYSŁEM NA SIEBIE"


Monika Daniło – nauczycielka matematyki podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych z beneficjentem projektu „Pomysł na siebie”
 

W hufcu 7-6 HP, zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomysł na Siebie”, trwają zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.
Mają one na celu zminimalizowanie zaległości programowych z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz utrwalenie bieżącego materiału tak, aby młodzi ludzie nie tylko odzyskali wiarę we własne możliwości, ale także, by w przyszłości mogli aktywnie uczestniczyć w lekcjach osiągając sukces edukacyjny.
Niniejszy moduł wsparcia projektowego przeznaczony jest dla beneficjentów mających trudności w nauce języka polskiego oraz matematyki, dla których są to przedmioty trudne i niezrozumiałe, a przyswajanie treści przedmiotowych wiąże się dla nich z ogromnym wysiłkiem i stresem. Nauczyciele prowadzący opracowali szczegółowe programy zajęć, które są realizowane w trakcie indywidualnych spotkań z beneficjentami. W procesie nauczania - uczenia się kładą szczególny nacisk na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, wypowiadania się na zajęciach dydaktycznych oraz na zniwelowanie zaległości z różnych działów matematyki. 
W trakcie realizacji zadań projektowych nauczyciele indywidualizują proces dydaktyczny, dostosowując tempo i dynamikę pracy do możliwości percepcyjnych uczestników projektu. Wdrożenie, zaproponowanych przez specjalistów treści nauczania, przy doborze odpowiednich metod, form pracy i środków dydaktycznych, pozwoli na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tych dwóch przedmiotów egzaminacyjnych. Z pewnością beneficjenci zostaną zmotywowani do systematycznej pracy, wzrośnie ich samoocena i poprawią się relacje z rówieśnikami.

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Kobierska – nauczycielka języka polskiego podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych z beneficjentem projektu „Pomysł na siebie”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

"POMYSŁ NA SIEBIE" POMYSŁEM NA SUKCES


Grupa beneficjentów projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 3 OSiW podczas zajęć grupowych z doradztwa zawodowego
 

W 7 – 3 OSiW odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym przewidziane w ramach pierwszej formy wsparcia projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Pomysł na Siebie”.
Anna Sekuła – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zwoleniu, swoje działania doradcze rozpoczęła od konsultacji indywidualnych mających na celu zapoznanie się z sytuacją edukacyjną beneficjentów, ich predyspozycjami, doświadczeniami oraz umiejętnościami.  Specjalistka diagnozowała osobowość i predyspozycje zawodowe młodych ludzi, badała ich słabe i mocne strony, analizowała potrzeby i zainteresowania, a także opracowywała Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.
Natomiast zasadniczym celem zajęć grupowych jest wskazanie uczestnikom projektu dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycie przez nich umiejętności określenia swojej przydatności do zawodu, skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat sposobów i technik efektywnego poruszania się po rynku pracy.

 

 

Beneficjent projektu „Pomysł na Siebie” podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – Anną Sekułą z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zwoleniu
- Do końca bieżącego roku kalendarzowego beneficjenci realizować będą jeszcze zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, kurs komputerowy oraz zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych - zapowiedziała Emilia Paszkiewicz – opiekunka grupy projektowej ze Zwolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PROJEKTOWA PSYCHOEDUKACJA


Beneficjentka projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 6 HP podczas indywidualnego wsparcia psychologicznego
 

Zgodnie z wytycznymi unijnego projektu „Pomysł na Siebie”, 10. osobowa grupa beneficjentów z 7 – 6 HP realizuje kolejny moduł wsparcia systemowego. Indywidualne i grupowe zajęcia prowadzi psycholog - terapeuta Kacper Pilczuk.
W ramach warsztatów, które mają na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, odbywają się zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Młodzi ludzie zapoznali się już z pojęciem emocji i stresu oraz ćwiczyli zastosowanie konkretnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Poprzez rozmowę, ruch i zabawę, uczestnicy projektu, przełamując postawę bierności, podnosili swoją motywację do podejmowania różnorakich zadań i uczyli się zachowań przydatnych w procesie socjalizacji. Dzięki odpowiednio dobranej tematyce zajęć, przy wykorzystaniu różnych środków wyrazu i po uwzględnieniu wszystkich poziomów komunikacji, prowadzący szybko stał się dla młodzieży naturalnym ekspertem i autorytetem, promującym wartości i wzmacniającym proaktywne postawy.  Beneficjenci, dzięki warsztatom mogli, poznając samego siebie, poszerzyć samoświadomość, przyjrzeć się różnym aspektom własnej osobowości oraz doskonalić umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej. Spotkania te, bez wątpienia wpłynęły również na podniesienie samooceny i poziomu motywacji, zwiększenie umiejętności współpracy w zespole, pozwoliły na poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

 

 

Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z 7 – 6 HP podczas grupowego wsparcia psychologicznego
Uzupełnieniem grupowych zajęć są indywidualne konsultacje psychologiczne wspomagające rozwiązywanie zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np.: z  sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.
Spotkania odbywają się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Podczas spotkań psycholog dokonał diagnozy potrzeb uczestników projektu, która służyć będzie opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej i edukacyjnej każdej osoby biorącej udział w zajęciach.

 

 

 

 


 

 

 

WARSZAWSCY RÓWNI NA RYNKU PRACY


Uczestnicy projektu „ Równi na rynku pracy” podczas zajęć grupowych z psychologiem
 
W dniach 20- 23 października w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Warszawie odbyły się grupowe zajęcia z Anną Stokowską- psychologiem, w ramach projektu unijnego „Równi na rynku pracy”.
Warsztaty miały na celu przede wszystkim wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników oraz zbudowanie zaufania w grupie. Podczas zajęć beneficjenci mogli nauczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, stresujących oraz w przypadku agresji. Psycholog prowadząca zajęcia poprzez rozmowę z beneficjentami oraz ćwiczenia grupowe i indywidualne przekazywała informacje na temat prawidłowej komunikacji interpersonalnej, mowy werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia warsztatowe miały na celu motywowanie uczestników do podejmowania konstruktywnych działań dotyczących wyborów zawodowych i poszukiwania pracy. Spotkanie dało możliwość odkrycia podobieństwa pomiędzy uczestnikami projektu, a także pozwoliło zmniejszyć odczucia osamotnienia, wyobcowania. Dzięki temu każdy z beneficjentów mógł podbudować swoja samoocenę, poczuć się pewnym siebie, potrzebnym, rozumianym, zdolnym do budowania poprawnych, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
Młodzi ludzie wspólnie uznali, że zajęcia prowadzone przez psychologa były bardzo potrzebne, dające dużo do myślenia na temat własnych zachowań, emocji, przekonań, czy wartości.


 

 

 

Z POMYSŁEM NA... SZANSĘ


Beneficjentki projektu „Pomysł na Siebie” podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym – Natalią Guss z MCK
 

20 października, w ramach unijnego projektu „Pomysł na Siebie”, w wolskiej jednostce 7 – 6 HP rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.
Celem warsztatów jest kształtowanie u beneficjentów racjonalnych preferencji, zachęcanie do zdobywania wiedzy, a także ukierunkowywanie w poszukiwaniu rozwiązań problemów edukacyjnych i zawodowych. Cykl zajęć prowadzi Natalia Guss - specjalista z praskiego Młodzieżowego Centrum Kariery.
Uczestnicy, podczas indywidualnych spotkań doradczych, przeanalizowali już własne umiejętności, zainteresowania, zhierarchizowali wartości życia edukacyjnego, zawodowego i prywatnego. Poradnictwo grupowe pozwoli wzmocnić pozytywne nastawienia beneficjenta, który nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale także rozwinie własne pomysły i kompetencje. Pierwsze spotkanie beneficjentów było okazją do wzajemnego poznania się i integracji grupy. Podczas kolejnych, młodzi ludzie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami rynku pracy, zasadami autoprezentacji, redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotują się do rozmów rekrutacyjno – kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą.

 

 

Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym – Natalią Guss z MCK
Zajęcia, opierające się, w głównej mierze, na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych przez uczestników projektu, sprzyjać będą rozwijaniu umiejętności przydatnych beneficjentowi, aby potrafił on brać odpowiedzialność za własną przyszłość, by był przygotowany do podejmowania świadomych i trafnych wyborów i decyzji, a także umiał współpracować w relacji z innymi.
- Dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym każdy z nas ma możliwość zbudowania nowego obrazu siebie, który nie tylko zmienia dotychczasową samoocenę, ale także motywuje do rozwoju – komentowali uczestnicy projektu „Pomysł na Siebie” z warszawskiej Woli.

 

 

 

 

 


GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Beneficjenci z Płońska podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym
 

Beneficjenci z płońskiej filii 7-35 HP, biorący udział w projekcie „Gwarancje dla Młodzieży” – „Pomysł na Siebie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończyli grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Zajęcia prowadziła Ilona Trzcińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie.
Dzięki temu modułowi wsparcia systemowego młodzież miała możliwość nauczyć się wyznaczać cele oraz formułować, zgodne z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, plany na przyszłość.  Określała także swoje mocne i słabe strony, których świadomość, w konsekwencji, pozwoli na trafne wybory ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W trakcie warsztatów młodzi ludzie poznali zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także analizowali błędy najczęściej popełniane podczas procedury rekrutacyjnej.

 

 

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym w 7-35 HP w Płońsku. Beneficjenci określają swoje mocne i słabe strony oraz wyznaczają cele
 Beneficjenci zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także i praktyczną. Na podstawie różnorodnych ćwiczeń, testów i ankiet są już w stanie określić swoje predyspozycje do pracy w konkretnym zawodzie, potrafią skutecznie zaprezentować własną osobę i „zmierzyć się” podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.
Wspólna wymiana doświadczeń z pewnością pozytywnie wpłynęła na beneficjentów z Płońska, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia w ramach projektowego wsparcia.

 

 

 

 


 

 

 

 

"POMYSŁ NA SIEBIE" W PŁOŃSKU


Doradca zawodowy – Ilona Trzcińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie (po prawej), podczas rozmowy indywidualnej z beneficjentką projektu „Pomysł na siebie”
 

Płońska filia 7 – 35 HP rozpoczęła realizację unijnego projektu „Pomysł na siebie”. Beneficjenci biorą udział w indywidualnych spotkaniach z Iloną Trzcińską - doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie.
Wsparcie OHP adresowane jest do 10. osobowej grupy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, mającej kłopoty w nauce i zaniedbującej obowiązek szkolny.
Celem nadrzędnym indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym jest określenie potencjału uczestnika projektu, jego zdolności, umiejętności i możliwości, zainteresowań, predyspozycji i preferencji zawodowych. Młodzi ludzie, dzięki opracowaniu Indywidualnych Planów Działania, otrzymają niezbędną pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. Zostaną zaktywizowani i zmotywowani do stosowania własnych rozwiązań, przygotowani do samodzielności i odpowiedzialności w planowaniu i zarządzaniu własną karierą edukacyjną i zawodową.

 

 

 
Spotkanie z uczestnikiem projektu - rozmowa dotycząca określenia atutów osobistych beneficjenta jego potrzeb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŁOŃSKA MŁODZIEŻ Z POMYSŁEM NA SIEBIE


Rozmowa kwalifikacyjna – kandydatka na beneficjentkę wypełnia dokumentację projektową
 
W  filii Hufca Pracy  7-35 w Płońsku  trwają   intensywne spotkania rekrutacyjne beneficjentów do projektu „Pomysł na siebie – grupa A”,  realizowanego w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla Młodzieży”.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-17 lat,  zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnego spowodowanego wysoką absencją i niskimi wynikami w nauce.
 Beneficjenci dzięki udziałowi w projekcie   będą mogli skorzystać z profesjonalnego wsparcia  doradcy zawodowego i psychologa. Będą to zajęcia zarówno indywidualne oraz grupowe. Dodatkową szansę na poprawę  średniej ocen będą umożliwiały zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, w tym kursy językowy i  komputerowy.
Młodzież będzie brała udział w zajęciach  ze specjalistami ds. uzależnień, zapobiegania agresji  oraz z zakresu wychowania do życia w rodzinie.
Podczas spotkań rekrutacyjnych kadra hufca  informowała beneficjentów oraz ich prawnych opiekunów o korzyściach płynących z przystąpienia do projektu.
Wychowawcy przeprowadzali wnikliwą analizę sytuacji edukacyjnej, rodzinnej i materialnej uczestnika, niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacyjnego.
Rodzice byli zadowoleni, że ich dzieci wezmą udział w projekcie, który gwarantuje rozwój umiejętności psychospołecznych oraz  sukces edukacyjny.


 

 

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ


Rozmowa rekrutacyjna – nabór do projektu „Pomysł na siebie”.Od prawej: Barbara Łozak –Sereda – st. wychowawca 7-36 HP oraz kandydatka na beneficjentkę projektu „Pomysł na siebie”
 
W Wołominie trwa rekrutacja do projektu „Gwarancje dla Młodzieży” – „Pomysł na siebie”. Do 7 – 36 HP zgłaszają się kandydaci spoza OHP, zainteresowani udziałem w programie subsydiowanym ze środków Unii Europejskiej.
Kadra wychowawcza hufca służy poradą i sposób wyczerpujący udziela wszystkim zainteresowanym informacje dotyczące tej,  jakże potrzebnej,  propozycji Komisji Europejskiej w ramach Pakietu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Jest to, skierowany do państw członkowskich UE, postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Ochotnicze Hufce Pracy przygotowały, w ramach Gwarancji Dla Młodzieży, dwa projekty - „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku Pracy”.
W powiecie wołomińskim, ze względu na wysoki poziom bezrobocia będzie wdrażany projekt „Pomysł na siebie” będący propozycją dla osób niepełnoletnich, w którym zostaną utworzone dwie grupy beneficjentów (A i B).
Do grupy A, wołomiński hufiec  prowadzi rekrutację pośród młodzieży między 15 a 17 rokiem życia. Zakwalifikowane zostaną osoby nieaktywne zawodowo, nieposiadające w ogóle lub posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, ze słabymi wynikami w nauce i dużą absencją na zajęciach szkolnych. W ramach projektu OHP proponuje następujące formy wsparcia: warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, kursy komputerowe, kurs przedsiębiorczości, indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne.
„Pomysł na siebie” - dla grupy B, przeznaczony jest dla osób, które w chwili przystąpienia do projektu ukończyły 16 i nie mają ukończonych 18 lat, są osobami nieaktywnymi zawodowo, nie posiadają w ogóle lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia czy szkolenia, legitymują się ukończeniem III etapu edukacyjnego.
Oferta na terenie powiatu wołomińskiego cieszy się dużym zainteresowaniem.  Wielu kandydatów uznało, że jest to propozycja godna uwagi.
- Przede wszystkim przekonuje mnie możliwość uczestnictwa w kursie zawodowym i komputerowym, ponieważ samodzielnie nie stać byłoby mnie na ich opłacenie. Interesują mnie również zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Mieszkam poza miastem, więc ucieszyłam się słysząc o zwrocie kosztów dojazdu na zajęcia projektowe, możliwości ubezpieczenia od wypadków i skorzystania z wyżywienia. Rozmawiałam również na temat przerwanej przeze mnie nauki. Mam nadzieję, że dzięki skorzystaniu z tej oferty wzrosną moje szanse na rynku pracy – podsumowuje kandydatka na beneficjentkę projektu „Pomysł na siebie” z grupy B.
Natomiast kadra wychowawcza wołomińskiego hufca pracy nie ustaje w działaniach promocyjnych i marketingowych zachęcając młodzież do czynnego uczestnictwa w Projekcie.
- Bo… przyszłość zaczyna się dzisiaj – argumentują wychowawcy.


 

 

 

"POMYSŁ NA SIEBIE"


beneficjenci projektu „Pomysł na siebie” podczas wypełniania ankiety oczekiwań projektowych oraz dokumentów rekrutacyjnych
 
W wolskim hufcu 7 – 6 HP zakończone zostały rozmowy kwalifikacyjne, które wyłoniły grupę 10. beneficjentów projektu „Pomysł na siebie” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej wskazywali młodym ludziom wszystkie formy wsparcia projektowego dotyczące udzielania szeroko rozumianej pomocy w podwyższaniu wyników edukacyjnych i nabywania kompetencji zawodowych, adekwatnych do zmian i trendów występujących na rynku pracy. Wychowawcy - opiekunowie podkreślali, że istotnym założeniem projektowym, jest przede wszystkim motywowanie na rzecz zmiany orientacji życiowej oraz wykształcenie nowego sposobu myślenia o sobie i swoich planach edukacyjnych i zawodowych.
Podczas wypełniania ankiety oczekiwań projektowych oraz rozmów młodzież spontanicznie wskazywała na dużą rolę pozytywnego motywowania do nauki dzięki indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się, a także poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy. Młodzi ludzie dostrzegali także fakt, że dzięki czynnemu uczestnictwu w projekcie zdobędą wiedzę i umiejętności, które bez wątpienia wpłyną na aktywność w drodze do oczekiwanego sukcesu
Założenia projektu, dzięki możliwości skorzystania z pakietu zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, pozwolą młodzieży zminimalizować zaległości i braki edukacyjne,. Beneficjenci wzmocnią swoje kompetencje osobiste dzięki wsparciu psychologicznemu, kształtować także będą umiejętności kluczowe dzięki kursowi języka angielskiego oraz zajęciom komputerowym. Spotkania z doradcą zawodowym pozwolą młodym ludziom na zanalizowanie swoich słabych i mocnych stron, zaplanowanie dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej, pomogą uświadomić sobie własne zdolności i zainteresowania, które w przyszłości mogą zapewnić zdobycie atrakcyjnego zawodu, zgodnego z predyspozycjami i indywidualnymi możliwościami.
- W ramach zajęć projektowych uzyskamy odpowiedni zestaw informacji umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji. Oprócz warstwy psychologicznej, odnoszącej się do technik samopoznania, szczególnie cenne będą te ćwiczenia, które pozwolą nam przełamać bariery komunikacyjne w porozumiewaniu się w obcym języku i przy pomocy komputera. Można powiedzieć, że dzięki funduszom europejskim nasza droga życia może okazać się prostą drogą – komentowała młodzież.

 

„Równi na rynku pracy”

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W SOCHACZEWIE


Doradca zawodowy MCK wręcza zaświadczenie o ukończeniu stażu uczestnikowi projektu
 
W sochaczewski Młodzieżowym Centrum Kariery ostatni uczestnicy projektu „Równi na Rynku Pracy” realizowanego w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla Młodzieży”, odebrali zaświadczenia o ukończeniu staży zawodowych u pracodawców. Staże poprzedzone były szkoleniami zawodowymi zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, określonymi podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w szkoleniach umożliwiło zdobycie kwalifikacji zawodowych w takich dziedzinach jak: kosmetologia, administracja z elementami księgowości, kulturystyka, grafika komputerowa. Można było także zdobyć uprawnienia na wózki widłowe oraz zostać profesjonalnym kelnerem-barmanem. Wielu beneficjentów skorzystało także z możliwości zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B oraz poszerzało swoją znajomość języka angielskiego.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących zatrudnienia. Młodzieżowe Centrum Kariery w Sochaczewie zrekrutowało 30 osób i każda z nich była objęta kompleksowym wsparciem m.in.: w zakresie doradztwa zawodowego, konsultacji prawnych


 

 

 

KURS NA PRAWO JAZDY W CIECHANOWIE


Kursanci poznają budowę pojazdu
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa kurs na prawo jazdy kategorii B. Jest to kolejny moduł wsparcia oferowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy- EFS”.
W kursie obejmującym 60 godzin bierze udział dwunastoosobowa grupa młodzieży, która poprzez ukończenie kursu nauki jazdy chciałaby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, usamodzielnić się. Teoretyczne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi obejmuje: przepisy ruchu drogowego, podział znaków drogowych i ich znaczenie, ruch pojazdów i pierwszeństwo przejazdu, zachowanie wobec pieszych, rowerzystów oraz na przejazdach kolejowych i tramwajowych, prędkość i hamowanie, technika kierowania pojazdem, pierwsza pomoc przedlekarska.

 

 

 

Kursantka przygotowująca samochód do jazdy w ruchu drogowym

Szkolenie praktyczne dostarcza uczestnikom umiejętności z zakresu obsługi pojazdu, bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim i pozamiejskim oraz kultury jazdy i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu drogowego.
Młodzież podziela pogląd, iż zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi jest jednym z podstawowych wymogów na rynku pracy oraz doskonałą inwestycją z punktu widzenia przyszłej satysfakcjonującej pracy.

 

 Młodzież projektowa na zajęciach z kursu zawodowego – Kasjer – sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, od września 2014 r. uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, brali udział w różnych formach wsparcia. 6 grup piętnastoosobowych uczestniczyło, w ramach projektu, w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego. Młodzież również ukończyła kurs języka angielskiego, podstawowy kurs komputerowy,  kurs ECDL START, kurs przedsiębiorczości, nie zabrakło też spotkań z prawnikiem, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Chociaż wszystkie zajęcia były ciekawe i bardzo atrakcyjne dla uczestników to najważniejszym wsparciem okazały się kursy zawodowe, które były dostosowane indywidualnie do uczestników projektu.

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne z kursu zawodowego – Spawacz metodą MAG

Aktualnie wszyscy absolwenci kursów, zdobywają doświadczenie zawodowe w ramach 6 -miesięcznych staży zawodowych. Część beneficjentów dodatkowo jeszcze uczęszcza na kurs prawa jazdy kategorii B. Uczestnictwo młodzieży w projekcie dało świetne efekty, mamy nowych specjalistów, którzy, co najważniejsze pozytywnie patrzą w przyszłość. Mimo, iż uczestnicy mają teraz mało wolnego czasu, zawsze znajdą chwilę, aby przyjść lub zadzwonić i podzielić się swoimi nowymi doświadczeniami. Młodzież wie, że może liczyć na pomoc i wsparcie wychowawców, tutorów oraz koordynatora lokalnego jak też całej kadry OHP.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne z kursu zawodowego – Operator wózka widłowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego
 
27 maja zakończyła się pierwsza teoretyczna część kursu na prawo jazdy kat. B który realizowany jest w Radomiu. W kursie udział bierze 21 uczestników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, który został zorganizowany w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie to jest niezbędne do realizacji przez beneficjentów zadań i obowiązków w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą dla danej osoby ścieżką rozwoju zawodowego opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym.
W ramach prowadzonych zajęć kursanci zdobywali wiedzę na temat zasad poruszania się po drogach oraz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W trakcie 30 godzin zajęć teoretycznych uczestnicy poznali przepisy odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, sygnałów i znaków drogowych. Instruktorzy wykłady wzbogacili filmami dydaktycznymi, planszami oraz programami komputerowymi, dzięki czemu łatwiej było przyswoić duży zakres materiału.
Po zajęciach teoretycznych odbędą się indywidualne jazdy z instruktorem - najpierw na placu manewrowym, następnie po ulicach Radomia. Wszystkie osoby, które zdobędą prawo jazdy, znacznie podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym poprawią swoją sytuację na rynku pracy.

 

 

 

PRZEDSIEBIORCZY RÓWNI NA RYNKU PRACY


Małgorzata Trzmiel wyjaśniająca różnice pomiędzy poszczególnymi formami opodatkowania
W dniach 11- 23 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP odbył się cykl spotkań z zakresu przedsiębiorczości. Skierowany był do beneficjentów projektu ?Równi na Rynku Pracy?. Kurs prowadziły Izabela Mleczko i Małgorzata Trzmiel z Centrum Szkolenia i Innowacji.
Podczas kilku spotkań uczestnicy dowiedzieli się jakie są cechy osoby przedsiębiorczej oraz jaka jest istota przedsiębiorczości. Każdy mógł zbadać swoje predyspozycje przedsiębiorcze, które w przyszłości można wykorzystać otwierając własną firmę. Izabela Mleczko przekazała informacje na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz wyjaśniła jak wypełnić dokumenty formalne. Uczestnicy w praktyce poznali tajniki prawidłowego biznes planu. Podczas warsztatów każdy uczestnik mógł wygenerować pomysł na własną firmę, a także wypełnić dokładnie wniosek CEiDG- 1 dotyczący otwierania własnej działalności gospodarczej. Każdy beneficjent stworzył własna analizę SWOT swojego przedsiębiorstwa. Uczestnicy wspólnie stwierdzili, że warto korzystać z dotacji unijnych, o których również dowiedzieli się wiele cennych informacji podczas spotkań w ramach kursu przedsiębiorczości. Małgorzata Trzmiel zaprezentowała beneficjentom formy organizacyjno- prawne działalności gospodarczej oraz wyjaśniła różnice pomiędzy poszczególnymi formami. Prowadzenie własnego biznesu to nie tylko prawa i korzyści dla przedsiębiorcy. To również obowiązki ciążące na przedsiębiorcy związane między innymi z opłacaniem podatków. Dlatego istotną sprawą jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Okazuje się, że właściwe przygotowanie merytoryczne pozwala zwiększyć efektywność działań biznesowych i dzięki temu zminimalizować ryzyko ewentualnej porażki.
Beneficjenci zakończyli kurs przedsiębiorczości mając gotowe dokumenty i swój pomysł na biznes, który mogą zacząć realizować.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNEK


Beneficjentki podczas praktycznej nauki zawodu
 
22 kwietnia zakończyło się szkolenie: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym, realizowane w Radomiu. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie obejmowało 200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych, w których brało udział pięć beneficjentek. Celem kursu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
W trakcie szkolenia beneficjentkom przedstawiono specyfikę zawodu opiekunki dziecięcej i wskazano zakres obowiązków. Podczas zajęć teoretycznych uczestniczki nabyły wiedzę z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa oraz stymulowania wszechstronnego rozwoju. Następnie zdobyły umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy opiekuna w żłobku czy w klubie dziecięcym, a tym samym kompetencje w tym zakresie. Beneficjentki bardzo chętnie przyswajały wiedzę, a zajęcia praktyczne z małymi podopiecznymi sprawiały im ogromną radość i satysfakcję. Duże zaangażowanie w powierzone zadania oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniu przełożyło się na pozytywny wynik egzaminu końcowego, dającego uprawnienia do podjęcia pracy w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3. roku życia.
Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentek projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego pogłębianie wiedzy zdobytej na szkoleniu w zawodzie opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU SPAWACZ MAG I TIG


Beneficjent  podczas zajęć praktycznych na spawalni
 
15 Maja w Radomiu zakończył się kurs zawodowy: Spawacz MAG+ TIG. W szkoleniu uczestniczyło 7 beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs obejmował 235 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy na zajęciach teoretycznych poznawali zagadnienia dotyczące metod spawania, przepisów BHP  oraz norm obowiązujących w spawalnictwie. Po zajęciach teoretycznych beneficjenci przenieśli się do spawalni i zaczęli zajęcia praktyczne, na których uczyli się wykonywać spawy według pozycji PN-EN. Zajęcia praktyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników kursu. Na zakończenie zajęć praktycznych beneficjenci mieli za zadanie samodzielnie wykonać kilkanaście różnych próbek do oceny. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy podejdą do egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa sprawdzającego wiedzę i umiejętności z którego uzyskali wynik pozytywny.
Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zwiększenie umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.


 

 

 

MŁODZIEŻ Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI


Beneficjenci podczas zajęć praktycznych z obsługi kasy fiskalnej
 

24 kwietnia w Radomiu zakończył się kurs zawodowy: Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego. W szkoleniu uczestniczyło 9 beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs obejmował 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy poznali zasady profesjonalnej obsługi klienta oraz nauczyli się obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się ćwiczenia praktyczne z programem magazynowym i sprzedażowym oraz zajęcia z zabezpieczeń banknotów pozwalających na rozpoznanie fałszywych pieniędzy w walucie euro i złoty. Uczestnicy również zapoznali się z zagadnieniami prawnymi niezwykle potrzebnymi przy wykonywaniu zawodu sprzedawcy, mi.in. obowiązkami prawnymi które nakładane są na sprzedawców oraz zakres praw konsumenckich przysługujących klientom. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy podeszli do egzaminu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia, z którego uzyskali wynik pozytywny.


 

 

Uczestnicy podczas nauki rozpoznawania autentyczności banknotów

Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie kompetencji z zakresu zrealizowanego kursu zawodowego.

 

 

 

 

 

JAK ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ?


Młodzież podczas zajęć z przedsiębiorczości
 
W ramach realizacji projektu „Równi na rynku pracy” w CEiPM OHP w Płocku odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości. Przeznaczone są one dla tych osób, które w przyszłości chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą. Celem tych spotkań jest m. in.: przełamywanie stereotypów związanych z przekonaniami na temat postaw przedsiębiorczych, zaznajomienie uczestników z różnymi aspektami pojęcia „przedsiębiorczość” oraz rozpoznawanie zasobów człowieka przedsiębiorczego. Młodzież ma możliwość przygotowania się do wyboru rodzaju działalności gospodarczej a także poznania drogi prowadzącej do założenia swojej własnej firmy. Podczas zajęć trener prowadzący zajęcia przybliża procedury uruchamiania własnej działalności gospodarczej oraz zaznajamia ze sposobami  pozyskiwania kapitału na otwarcie własnego przedsiębiorstwa.
Tematem poruszanym na zajęciach jest także etyka-kształtowanie kultury pracowniczej.
Mamy nadzieję, że wiedza, którą uczestnicy zdobywają  na zajęciach, ułatwi im start w dorosłe życie jako właścicielom swoich własnych firm i pomoże zrealizować marzenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.


 

 

 

POMYSŁ... NA BIZNES


Beneficjenci projektu „Pomysł na Siebie” z bielańskiej jednostki 7 – 35 HP podczas zajęć teoretycznych  w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla w zawodzie sprzedawca
 

Beneficjenci projektu „Pomysł na siebie” z bielańskiej jednostki 7 – 35 HP, w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla kwalifikacji w zawodzie sprzedawca,  zdobywali niezbędną wiedzę i umiejętności podczas warsztatów szkoleniowych.  Zajęcia prowadziła koordynator sieci sklepów „Lewiatan” Bożena Krzywicka.

Celem szkolenia było przygotowanie młodzieży do części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Podczas specjalistycznych warsztatów młodzież poszerzała swoje wiadomości dotyczące, m. in.: dbałości o jakość obsługi klienta czy  sposobów prowadzenia rozmowy handlowej. Poznawała czynniki wpływające na sprzedaż towaru, ćwiczyła umiejętność efektywnej argumentacji w bezpośrednim kontakcie z „klientem trudnym” .
Wykorzystanie, w procesie dydaktycznym,  aktywizujących metod nauczania – uczenia się, pozytywnie wpłynęło na proces przyswajania przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności. 
Beneficjenci wypełnili również test osobowości pokazujący, jak każdy z nich postrzega siebie w sytuacjach zawodowych.
Podsumowując zajęcia,  Bożena Krzywicka podkreśliła, że celem biznesu jest nie tyle sprzedanie towaru, ale zyskanie i utrzymanie klienta.
- Pamiętajcie, że jest tylko jeden szef – klient. Może on pozbawić pracy każdą osobę w firmie, nawet prezesa zarządu. Wystarczy, że … wyda swoje pieniądze gdzie indziej  – argumentowała koordynator sieci sklepów „Lewiatan”.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU ECDL


Beneficjenci projektu podczas zajęć praktycznych
 
W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach 20 marca zakończył
się certyfikowany kurs komputerowy European Computer Driving Licence (ECDL Start) zorganizowany dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”. Certyfikat ECDL honorowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
W większości uczestnikami szkolenia były osoby uczestniczące w kursie administracyjno-biurowym, ten rodzaj wsparcia był dla nich szansą nabycia praktycznych umiejętności pracy z komputerem bez których funkcjonowanie w biurze nie byłoby dzisiaj możliwe. Podczas cyklu spotkań beneficjenci nabyli wiedzę
z zakresu edycji tekstu (obsługa programu Word), arkusza kalkulacyjnego (obsługa programu Excel), baz danych (obsługa programu Access) oraz grafiki menadżerskiej i prezentacji (obsługa programu Power Point).
Równolegle jednostka w Siedlcach prowadzi kursy zawodowe magazynier
z obsługą wózków widłowych, kierowca kat. C oraz spawanie metodą MAG.


 

 

 

KOSMETYCZKI Z KWALIFIKACJAMI


Beneficjentki podczas praktycznej nauki stylizacji paznokci
 

17 marca zakończyło się szkolenie: Kosmetyczka z elementami wizażu i modelowaniem paznokci, realizowane w Radomiu. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie obejmowało 24 godziny zajęć teoretycznych i 72 godziny zajęć praktycznych, podczas których osiem uczestniczek poznawało tajniki zawodu kosmetyczki. Beneficjentki uczyły się zasad i sposobów wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (manicure i pedicure) i kosmetycznych (peelingi, w tym kawitacyjny, mikrodermabrazja, maski), a także wykonywania różnych rodzajów makijażu oraz sposobów korygowania kształtów twarzy, oczu, brwi i ust. Uczestniczki szkolenia podczas zajęć nabywały również wiedzę z zakresu pielęgnacji, wzmacniania i reparacji naturalnych paznokci oraz sposobów ich przedłużania i zdobienia.

 

 

 

Nauka wykonywania makijażu wieczorowego

Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem wykwalifikowanej kosmetyczki, która oprócz tematów kluczowych na szkoleniu poruszyła także zagadnienia dotyczące funkcjonowania i organizacji salonu kosmetycznego, aparatury i narzędzi niezbędnych do pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kosmetyczki. Młodzież bardzo chętnie uczęszczała na zajęcia i ćwiczyła w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych. Na koniec szkolenia każda z uczestniczek zdała egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym i otrzymała zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu.
Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentek projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie doświadczenia i praktyczne przyuczenie do zawodu kosmetyczki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU SPAWACZ MAG I TIG


Beneficjent  podczas zajęć praktycznych na spawalni
 
3 marca w Radomiu zakończył się kurs zawodowy: Spawacz MAG+ TIG. W szkoleniu uczestniczyło 9 beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs obejmował 235 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy na zajęciach teoretycznych poznawali zagadnienia dotyczące metod spawania, przepisów BHP  oraz norm obowiązujących w spawalnictwie. Po zajęciach teoretycznych beneficjenci przenieśli się do spawalni i zaczęli zajęcia praktyczne, na których uczyli się wykonywać spawy według pozycji PN-EN. Zajęcia praktyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników kursu. Na zakończenie zajęć praktycznych beneficjenci mieli za zadanie samodzielnie wykonać kilkanaście różnych próbek do oceny. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy podeszli do egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa sprawdzającego wiedzę i umiejętności z którego uzyskali wynik pozytywny.
Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zwiększenie umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ I POŚREDNIKIEM


Grupa „Równych na Rynku Pracy” podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 

25 lutego doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu zakończyli warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”.
Uczestnicy podczas zajęć poznali różne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz kierunki i formy kształcenia dla poszczególnych grup zawodowych. Młodzież rozmawiała także o planowaniu kariery zawodowej, analizowała zawody przyszłości oraz czynniki, które wpływają na rynek pracy. Wszyscy nabyli umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę zatrudnienia, a także brali udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.
W lutym rozpoczęły się także indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy mające ułatwić młodym osobom podjęcie decyzji dotyczącej wyboru przyszłego miejsca zatrudnienia.

 

 

Spotkanie indywidualne z pośrednikiem pracy
Podczas spotkania pośrednik pracy analizował z uczestnikiem zakres zadań zawodowych, środowisko pracy, wymagania psychofizyczne wymagane na wybranych stanowiskach pracy, a także motywował młodych ludzi do większej aktywności zawodowej w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PROFESJONALNY PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO ? BIUROWY


Zajęcia praktyczne z obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych
 
20 lutego w  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zakończył się kurs zawodowy pn.” Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalnością kadrowo -  księgową”, zrealizowany w  ramach projektu „Równi na rynku pracy- EFS”.
Celem kursu było zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego ze specjalizacją w kadrach i płacach  przez siedem kobiet w wieku od 18 do 25 lat.
Zajęcia obejmowały 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin z wiedzy teoretycznej oraz 40 godzin zajęć praktycznych w programach księgowo - kadrowych.
W trakcie szkolenia uczestniczki poznały organizację pracy biurowej, struktury organizacyjne, instrukcje kancelaryjne, instrukcje BHP dla pracowników administracyjno – biurowych, podstawy archiwizacji dokumentów,  wybrane elementy prawa pracy i prawa administracyjnego, zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, uproszczone formy księgowości, tj. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz podatek od towarów i usług. Ponadto zapoznały się z zasadami prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej.
W czasie zajęć praktycznych kursantki poznały obsługę urządzeń biurowych, pracowały w programach finansowo – księgowych i płacowych oraz w programie „Płatnik” z wykorzystaniem komputera i systemów informatycznych.
Udział w szkoleniu na pewno pomoże uczestniczkom w starcie zawodowym, tym bardziej, że po jego zakończeniu zostaną skierowane do odbycia 6-cio miesięcznych staży organizowanych w ramach projektu.


 

 

 

NOWE KWALIFIKACJE W SIEDLCACH


Beneficjentki podczas zajęć praktycznych
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach dobiega końca kurs zawodowy kosmetyczny z elementami wizażu i modelowaniem paznokci. Uczestniczą w nim 4 beneficjentki projektu „Równi na rynku pracy”. Zajęcia odbywają się w Studio Stylizacji i Wizażu w Siedlcach.
W trakcie kursu uczestniczki zapoznały się z zagadnieniami dermatologii, kosmetologii oraz chemii kosmetycznej. Z dużym zaangażowaniem nabywały umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu pielęgnacji skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych, pielęgnowania i upiększania oprawy oczu, stosowania makijażu dziennego, ślubnego, wieczorowego oraz stylizacji paznokci w różnych technikach.

 

 

 

 

 

Uczestniczka wykonująca stylizację paznokci

Równolegle jednostka w Siedlcach prowadzi szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu i recepcji oraz pracownika administracyjno – biurowego ze specjalnością księgowo – kadrową. Wszystkie kursy zakończą się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności. W najbliższym czasie młodzież rozpocznie sześciomiesięczne staże w wybranych przez siebie zawodach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

"GWARANCJE" KREUJĄ PRZYSZŁOŚĆ


Beneficjentka projektu GdM z wyszkowskiej jednostki 7 ? 8 HP zdobywa umiejętności zawodowe w zakładzie fryzjerskim

Beneficjenci projektu ?Gwarancje dla Młodzieży? z wyszkowskiej jednostki 7 ? 8 HP kontynuują zdobywanie umiejętności twardych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Wsparciem projektowym objęta została nieaktywna zawodowo, bezrobotna i zagrożona wykluczeniem społecznym grupa młodzieży, której ograniczenia materialne i środowiskowe, utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Wybrane przez młodzież KKZ umożliwiają dostosowanie i przekwalifikowanie zgodne z wymogami rynku pracy, a praktyczne kształcenie bezpośrednio u pracodawców umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji w poszczególnych zawodach. Uczestnictwo w kursach umożliwia przystąpienie do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i, bez wątpienia, przyczyni się do poprawy funkcjonowania na rynku pracy.

 

 

 

Beneficjentka projektu GdM zdobywa wiedzę i umiejętności zawodowe jako sprzedawca w sklepie odzieżowym

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych nad zdobywaniem i szlifowaniem umiejętności zawodowych pracują już przyszli fryzjerzy, cukiernicy, sprzedawcy, elektrycy i mechanicy pojazdów samochodowych.
Wybór szkoleń zawodowych dla beneficjentów uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone, podczas indywidualnych spotkań, przez specjalistę ? doradcę zawodowego. Tak, więc beneficjenci mają niepowtarzalną szansę zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, która pozwoli im zmienić swoje podejście do życia, a kwalifikacje uzyskane w trakcie kursów pozwolą stać się aktywnymi nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu społecznym oraz osobistym.
Zdobywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy stwarza również możliwość dokonania samooceny nabytych umiejętności, potwierdzenia rozwoju kompetencji w ramach wybranego zawodu, a także wpływa na ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników.

 

 

Beneficjent projektu GdM zdobywa szlify zawodowe w zakładzie cukierniczym
Beneficjenci mają szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, co w przyszłości może ułatwić znalezienie satysfakcjonującego zajęcia.
- Uczestnictwo w projekcie ?Gwarancje dla Młodzieży?, daje nam nadzieję na udany start w przyszłe zawodowe życie. KKZ to doskonałe rozwiązanie umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w wybranych przez nas zawodach. Pozyskana na kursach wiedza i umiejętności, potwierdzone dyplomem, pozwolą nam znacznie szybciej i skuteczniej znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy ? cieszyli się beneficjenci z wyszkowskiej jednostki 7 ? 8 HP.


 

 

 

UPRAWNIENIA SPAWALNICZE


Kursanci wykonują próbki spawalnicze metodą TIG
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa kurs zawodowy: „Spawanie metodą TIG”. Adresatami szkolenia są uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pogram zajęć realizowany w wymiarze 103 godzin szkoleniowych obejmuje 23 h zajęć teoretycznych oraz 80 h zajęć praktycznych. Każdy z uczestników otrzymał niezbędną literaturę oraz komplet odzieży ochronnej. Podczas zajęć teoretycznych kursanci zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym. Zakres tematyczny obejmował również: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowywania złączy do spawania oraz budowę i użytkowanie urządzeń do spawania TIG. Po trzech dniach zajęć teoretycznych młodzież przystąpiła do samodzielnych ćwiczeń na stanowiskach spawalniczych.
Po zakończeniu kursu absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną- książeczkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej.

 

 

 

Uczestnik projektu podczas zajęć praktycznych w spawalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy kursu podczas prac spawalniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SZKOLĄ HYDRAULIKÓW


Kursanci zapoznają się z technikami gwintowania
 

W ramach unijnego projektu „Równi na Rynku Pracy-EFS” Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie realizuje kurs zawodowy pod nazwą „Monter instalacji sanitarnej”.
W szkoleniu biorą udział trzy osoby, które chcą zdobyć umiejętności i wiedzę zawodową z zakresu montażu, instalacji i naprawy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Część teoretyczna obejmowała następujące zagadnienia: podstawy technologii i materiałoznawstwo, rysunek instalatorski, dokumentacja techniczna oraz montaż, demontaż, nadzór, eksploatacja i konserwacja czynnych instalacji sanitarnych. Podczas zajęć praktycznych kursanci wykonywali samodzielnie prace hydrauliczne, wykorzystując urządzenia pomiarowe, narzędzie ślusarskie i traserskie. Kursanci wykonywali zadania na podstawie rysunków technicznych, ucząc się jednocześnie sprawnie je odczytywać.
Udział w szkoleniach zwiększa możliwoscizawodowe uczestników, dostosowując ich kwalifikacje do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnik projektu podczas montażu elementów systemu grzewczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PROFESJONALNY HANDLOWIEC, MAGAZYNIER, SPRZEDAWCA


Kursanci zapoznają się z obsługą kasy fiskalnej
 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie trwa kurs zawodowy „Handlowiec- magazynier z obsługą kasy fiskalnej”. Szkolenie skierowane jest do jedenastu uczestników projektu „ Równi na rynku pracy- EFS”, których predyspozycje zawodowe, określone podczas konsultacji z doradcą zawodowym, pasują do tego typu umiejętności i zawodów oraz stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.
Kurs obejmuje 112 godzin dydaktycznych. Jego celem jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie organizacji pracy profesjonalnego sprzedawcy oraz zapoznanie z zasadami rozliczeń handlowych. W trakcie spotkań młodzież ćwiczy zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej, przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, karty kredytowej. Ponadto kursanci sporządzają faktury za towary oraz inne dokumenty handlowe przy pomocy programów komputerowych.

 

 


Praktyczne zajęcia z fakturowania z zastosowaniem programów komputerowych
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy projektu zostaną skierowani na sześciomiesięczne staże, gdzie będą mogli zdobytą wiedzę skutecznie wykorzystywać w przyszłej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NOWE KWALIFIKACJE W PIONKACH


Beneficjenci podczas zajęć praktycznych z obsługi kasy fiskalnej
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pionkach zakończył się kurs zawodowy: Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego. W szkoleniu uczestniczyło 11 beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs obejmował 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy poznali zasady profesjonalnej obsługi klienta oraz nauczyli się obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się ćwiczenia praktyczne z programem magazynowym i sprzedażowym oraz zajęcia z zabezpieczeń banknotów pozwalających na rozpoznanie fałszywych pieniędzy w walucie euro i złoty. Kurs zakończyły zajęcia z prawnikiem, który omówił zagadnienia prawne niezwykle potrzebne przy wykonywaniu zawodu sprzedawcy, mi.in. obowiązki prawne nakładane na sprzedawców oraz zakres praw konsumenckich przysługujących klientom. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy podeszli do egzaminu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia, z którego uzyskali wynik pozytywny.
Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie kompetencji z zakresu zrealizowanego kursu zawodowego.


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Uczestnicy razem z doradcą określają zalety i wady pracy na etat jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 
W dniach od 2 do 5 lutego w Makowie Mazowieckim odbył się dalszy ciąg zajęć grupowych aktywizacyjno-doradczych w ramach projektu „”Równi na rynku pracy – EFS”. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Rolińska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Karniewie przy wsparciu Olgi Michalskiej opiekuna grupy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Makowie Mazowieckim. Uczestnicy zapoznali się z sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy, stereotypami związanymi z rynkiem pracy oraz elastycznymi formami zatrudnienia. Pracując w grupach w grupach beneficjenci określili zalety i wady pracy na etat i prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiedzieli się, czego oczekują dzisiejsi pracodawcy, a także, jakie są prawa i obowiązki pracownika podejmującego zatrudnienie. W ramach podsumowania spotkania uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, z której wynika, że byli bardzo zadowoleni z organizacji i przebiegu cyklu zajęć i doradztwa zawodowego.


 

 

 

W DRODZE PO KWALIFIKACJE


Kursantki podczas zajęć praktycznych w DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu
 
2 lutego zakończył się w Radomiu kurs zawodowy: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Szkolenie zostało zorganizowane dla 5 beneficjentek w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Ukończenie szkolenia pozwoliło młodym osobom nabyć kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe i tym samym rozpocząć swoją ścieżkę zawodową.
W ciągu 72 godzin trwania kursu uczestniczki zdobyły podstawową wiedzę teoretyczną m.in. z zakresu prawa, psychologii, procesów starzenia się i mediacji. Drugą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Uczestniczki kursu miały możliwość praktycznej nauki z zakresu higieny, pielęgnacji, rehabilitacji i aktywizacji osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej. Ponadto uzyskały od doświadczonych pracowników cenne uwag dotyczące prawidłowej pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” będzie odbycie 6-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie kompetencji z zakresu zrealizowanego kursu zawodowego.


 

 

 

KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Kursantki podczas zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej
 

28 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu zakończył się kurs zawodowy pod nazwą „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Odbiorcami szkolenia była pięcioosobowa grupa uczestniczek projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program kursu podzielony na część teoretyczną i praktyczną, obejmował łącznie 80 godzin. Na zajęciach teoretycznych uczestniczki zapoznały się ze specyfiką pracy z osobami starszymi, poznały aspekt psychologiczny i etyczny wykonywanych zadań. Jednym z najciekawszych elementów szkolenia były zajęcia z ratownictwa medycznego. Kursantki z zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu. Część praktyczna odbyła się w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie.

 

 

Kursantka towarzysząca pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej

Zajęcia przybliżyły kursantkom problemy pielęgnacyjno-medyczne osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo. Szkolenie dostarczyło uczestniczkom nowej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim uświadomiło rolę i zadania opiekuna. Przygotowało je do sprawowania samodzielnej i odpowiedzialnej opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

CERTYFIKAT ECDL NA START


Kursantki podczas pracy indywidualnej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 

W związku z projektem „Równi na rynku pracy- EFS” Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie przystąpiło do realizacji kursu komputerowego ECDL START. Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych i potrwa do 30 stycznia. Kursanci to dziesięcioosobowa grupa młodzieży, która chce nabyć nowe lub podwyższyć już posiadane kwalifikacje i umiejętności w zakresie obsługi komputera, poprzez zdobycie certyfikatu ECDL START.
ECDL START- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowi międzynarodowy dokument potwierdzający kompetencje informatyczne w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL. Posiadacz certyfikatu powinien poprawnie wykonywać następujące zadania: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, tworzenie prezentacji, posiadanie podstawowych wiadomości o sieciach komputerowych i bazach danych oraz sprawne korzystanie z internetu.

 

 

Uczestniczki projektu podczas ćwiczeń z edytora tekstu- MS Word

Dzięki uczestnictwie w kursie młodzi ludzie mają szansę zdobyć najświeższą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w dobie szybko postępującej techniki. Certyfikat stanowi element w CV coraz bardziej doceniany przez pracodawców. To nie tylko prestiż- uznawany w krajach europejskich, ale przede wszystkich szansa na znalezienie zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KURS PROFESJONALNA OBSŁUGA SEKRETARIATU I RECEPCJI


Kursantki zapoznają się z wykonywanymi czynnościami zawodowymi w  sekretariacie
 

23 stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zakończył się kurs zawodowy pn.” Profesjonalna obsługa sekretariatu i recepcji”,  zrealizowany w  ramach projektu „Równi na rynku pracy- EFS”. Do szkolenia przystąpiła pięcioosobowa grupa kobiet. Program kursu obejmował 65 godzin i został zrealizowany w 10 dni szkoleniowych.
Szkolenie zawierało jednocześnie elementy teoretyczne i praktyczne. Zajęcia dostarczyły uczestniczkom  wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych przy bezpośredniej obsłudze klientów, pracy przez telefon, kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, organizacji czasu pracy w biurze oraz obsłudze komputerowych programów biurowych. Kursantki poznały sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy i po pracy, techniki relaksacyjne oraz sposoby radzenia sobie z trudnym klientem.

 

 

 

Zajęcia praktyczne z obsługi komputerowych programów biurowych

Część uczestniczek doskonali jednocześnie swoje umiejętności komputerowe na kursie ECDL START. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych może okazać się dodatkowym atutem oraz przydatnym uprawnieniem w charakterze pracy sekretarki lub recepcjonistki.
W najbliższym czasie uczestniczki projektu będą miały okazję poznać praktyczną stronę zawodu podczas sześciomiesięcznych staży u pracodawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Młodzież podczas praktycznych zajęć z doradcą zawodowym
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS” odbywa się druga tura grupowych spotkań z doradcą zawodowym dla wszystkich uczestników projektu.
Celem warsztatów jest praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy, nabytej podczas zajęć z doradcą w roku ubiegłym. Spotkania z młodzieżą mają charakter użyteczny, obejmują tematykę wyboru zawodu w kontekście własnych zainteresowań, analizę rynku pracy, zarządzania czasem, autoprezentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Beneficjenci dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym lepiej zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy a także z większą świadomością zaplanują swoją ścieżkę kariery zawodowej.

 

 

 

Beneficjenci projektują wizytówki swoich przyszłych zawodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będie podpis pod zdjęciem.
 

16 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu zakończyła się druga część grupowych zajęć z doradcą zawodowym, w których uczestniczyli beneficjenci unijnego projektu „Równi na rynku pracy.
Tematyka zajęć, dzięki zastosowaniu aktywnych metod nauczania angażujących różne zmysły, przekazywana była w sposób ułatwiający jej zrozumienie i zapamiętanie. Zajęcia miały charakter praktyczny, młodzież w zadaniach symulacyjnych rozwiązywała problemy z jakimi może spotkać się podczas poszukiwania pracy. Dodatkowo w trakcie zajęć wykorzystano materiały multimedialne i metody nauczania, takie jak ‘burza mózgów’ i dyskusja. Celem warsztatów było jak najlepsze przygotowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będie podpis pod zdjęciem.
Dodatkowo uczestnicy zapoznawali z aktualną sytuacją kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych na rynku pracy, co jest zgodne z takimi założeniami projektu jak integracja społeczna i unijną polityką równych szans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PRZYGOTOWANI DO POSZUKIWANIA PRACY


Uczestnicy zajęć analizują swoje mocne strony
 
18 grudnia druga grupa  wyszkowskich uczestników projektu „Pomysł na siebie” zakończyła cykl zajęć grupowych z zakresu poszukiwania pracy. Pod okiem doradcy zawodowego z pułtuskiego MCK- Joanny Ciszewskiej uczestnicy zajęć analizowali własne umiejętności, zdolności i predyspozycje. Rzetelny bilans umiejętności oraz mocnych i słabych stron  pozwolił młodym ludziom dobrze przygotować się do  rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, z którą przyjdzie im się zmierzyć w trakcie poszukiwania pierwszej pracy. Młodzież doskonaliła również swoje umiejętności związane z efektywnym poszukiwaniem zatrudnienia: zdobywała wiedzę na temat skutecznych metod i technik poszukiwania pracy, poznawała oczekiwania pracodawców, instytucje rynku pracy - pomocne w poszukiwaniu zatrudnienia.  Uczestnicy zajęć doskonalili również umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
Młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach i ćwiczeniach, zadawała wiele trafnych pytań, chętnie dzieliła się własnymi doświadczeniami.


 

 

 

PRACA NAD SOBĄ


Uczestnicy zajęć pochłonięci wykonywaniem ćwiczenia
 

W siedleckim CEiPM OHP odbył się trening umiejętności społecznych dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”. Przeszkolonych zostało piętnaście osób z terenów wiejskich.
Celem treningu było podwyższenie umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Młodzież uczyła się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty, jak czekać na swoją kolej, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania. Beneficjenci nabyli umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych takich jak nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy, słuchanie, zawieranie znajomości, odmawianie, wyrażanie emocji, wyrażanie krytyki oraz reagowanie na krytykę. Warsztaty były doskonałą okazją do poprawy samooceny, pogłębiania poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób.

 

 

Karty świąteczne wykonane w ramach podsumowania zajęć

Kwintesencją tych spotkań było wykonanie kart świątecznych. Uczestnicy zajęć dzielili się pomysłami podczas wspólnej pracy, pomagali sobie nawzajem, rozmawiali i żartowali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS ZAWODOWY HANDLOWIEC- MAGAZYNIER ZAKOŃCZONY


Kursanci podczas zajęć praktycznych na wózkach widłowych
 
9 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu zakończył się kurs zawodowy o specjalności „Handlowiec – magazynier z obsługą wózka jezdniowego”. Kurs realizowany był w ramach projektu „ Gwarancje dla Młodzieży – Równi na rynku pracy ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Szkolenie realizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim podzielone było na dwa moduły: praktyczny i teoretyczny. W trakcie zajęć teoretycznych kursanci pod czujnym okiem instruktorów zapoznali się m.in. z przepisami i normami gospodarki magazynowej, programem magazynowo – sprzedażowym, przepisami dozoru technicznego, budową specjalistyczną wózka widłowego i jego eksploatacją oraz z podstawami mechaniki i elektrotechniki. Uczestnicy kursu chętnie brali udział w zajęciach, byli zmotywowani i zadowoleni z uczestnictwa w szkoleniu, ponieważ zdobycie umiejętności związanej z obsługą wózka jezdniowego jest dla nich przepustką do znalezienia dobrze płatnej pracy.
W najbliższym czasie, tj. 12 grudnia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny zewnętrzny z obsługi wózka jezdniowego.


 

 

 

KURS KOMPUTEROWY ECDL W RADOMIU


Uczestnicy projektu na zajęciach z ECDL
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, realizuje kurs komputerowy ECDL, na którym uczestniczą beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na zajęciach radomska młodzież miała możliwość zapoznania się z 7 modułami tj. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna oraz przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Całość kursu zakończy się egzaminem, potwierdzonym Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.
Beneficjenci są niezwykle zaangażowani i skupieni na zdobywaniu nowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu informatyki, dla wielu może to być możliwość podjęcia pracy zawodowej.


 

 

 

PORADY PRAWNE W SIEDLCACH


Uczestnicy zajęć zapoznają się z rodzajami umów o pracę
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach zakończyły się zajęcia z prawnikiem w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”. Przeprowadzone zostały indywidualne oraz grupowe spotkania z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa podatkowego i administracyjnego oraz umiejętności sporządzania pism urzędowych.
W ramach warsztatów grupowych uczestnicy poznali podstawowe elementy kodeksu pracy, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa podatnika i uprawnienia organu podatkowego. Prowadzący zajęcia prawnik zapoznał beneficjentów z wymogami formalnymi sporządzania i składania pism procesowych, postępowań sądowych, a także poinformował o kosztach i opłatach z jakimi mogą spotkać się w sądzie. Podczas spotkań indywidualnych młodzież miała możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące różnych kwestii prawnych zgodnie z ich potrzebami.

 

 

 

 
Beneficjentka podczas porady indywidualnej z prawnikiem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SZANSA DLA MŁODYCH


Uczestnicy podczas „Treningu umiejętności społecznych”
 
„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, czym chcemy.”(Jose Ortega y Gasset)
Szansę taką otrzymują młodzi ludzie, którzy mają możliwość brania udziału w Projekcie finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest  on realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.  Uczestnictwo w projekcie ma zapewnić młodym ludziom szansę całkowicie bezpłatnego uzupełnienia lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku trwają „Treningi umiejętności społecznych”, Ta forma wsparcia przeznaczona jest wyłącznie dla osób pochodzących z terenów
wiejskich. Celem tego treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Uczestnicy biorą udział w różnych ćwiczeniach, mających na celu doskonalenie umiejętności dokonania własnej samooceny, panowania nad emocjami oraz prawidłowego ich wyrażania. Młodzi ludzie otrzymują ponadto szansę na kształcenie postaw asertywnych oraz budowanie właściwych relacji interpersonalnych z drugim człowiekiem. Mamy nadzieję, że trening umiejętności społecznych ułatwi  uczestnikom projektu lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie oraz nauczy  ich właściwych postaw w kontaktach interpersonalnych.


 

 

 

TRENUJEMY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE


Młodzież trenuje pracę w grupie
 

1 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu rozpoczął się 20 godzinny trening umiejętności społecznych, przeznaczony dla osób z terenów wiejskich. Pod okiem psychologa młodzież pracuje nad podwyższeniem swoich umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego, radzenia sobie z emocjami, asertywnego odmawiania i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.
Dzięki  wzmocnieniu wymienionych kompetencji beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, znacząco zwiększą swoje szanse na rynku pracy, gdyż pracodawcy coraz częściej wymieniają je w swoich wymaganiach wiedząc, jak istotną rolę odgrywają dla jakości pracy.

 

 

W trakcie zajęć korzystano z ciekawych materiałów multimedialnych

Opanowanie umiejętności współżycia społecznego jest też istotnym warunkiem satysfakcji i sukcesów życiowych, których życzymy naszym beneficjentom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W SOCHACZEWIE


Uczestnicy projektu z Sochaczewskiego MCK podczas egzaminu teoretycznego

W Sochaczewie zakończyło się szkolenie zawodowe ?Magazynier z obsługą wózków widłowych?. Zajęcia trwające od 18 listopada zostały zrealizowane w ramach projektu unijnego ?Równi na rynku pracy?. Szkolenie obejmowało cześć teoretyczną oraz praktyczną na placu manewrowym. Beneficjenci zapoznawali się z: zagadnieniami z zakresu logistyki, magazynowymi programami komputerowymi, przepisami Dozoru Technicznego, poznali działanie oraz budowę wózków widłowych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pierwsze próby jazdy wózkiem były dla uczestników trudne, ale już po kilu godzinach większość z nich wyróżniała się dużymi umiejętnościami w prowadzeniu pojazdów. W części praktycznej, beneficjenci sprawdzali również parametry techniczne pojazdu, zmieniali butlę gazową w wózku, przewozili i układali palety. Instruktor nauki jazdy cały czas zadawał dodatkowe pytania kursantom, w celu dokładnego powtórzenia tematyki kursu.

 

 

 

Zadania na placu manewrowym podczas egzaminu praktycznego zostały pomyślnie wykonane przez uczestnika
3 grudnia odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny podsumowujący nabyte umiejętności. Pozytywnie zdany egzamin jest dla uczestników podstawą do otrzymania zezwolenia na samodzielne wykonywanie czynności operatora wózka widłowego. Ponadto zdobyta wiedza z zakresu gospodarki magazynowej zwiększa ich na szanse na rynku pracy, dając dodatkowe możliwości podjęcia zatrudnienia.


 

 

 

SZKOLENIA RÓWNYCH W OSTROŁĘCE


Uczestnicy projektu na zajęciach w ramach Podstawowego kursu komputerowego
 

Od 4 grudnia, w Ostrołęce rozpoczął się podstawowy kurs komputerowy, który jest kolejnym działaniem w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży uczy się podstaw obsługi komputera oraz programów komputerowych. Młodzież w ramach projektu uczestniczyła już w zajęciach z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego oraz w zajęciach z prawnikiem. Ponadto część uczestników projektu ukończyła kurs zawodowy i są to przyszli operatorzy koparko – ładowarki, a część osób aktualnie jest na kursie kasjer – sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych. W tym roku młodzież rozpocznie też naukę języka angielskiego w ramach projektu, który otwiera im wiele nowych możliwości. Uczestnicy projektu doceniają tą szansę i chętnie uczestniczą w zajęciach oraz współpracują z wykładowcami, trenerami, opiekunami oraz tutorami.

 

 

 

Kasjer – sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne z kursu zawodowego – Operator koparko – ładowarki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PORADY PRAWNICZE W RADOMIU


Radomscy beneficjenci RnRP podczas zajęć grupowych z prawnikiem.
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu trwają zajęcia z prawnikiem w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”. Ze wsparcia korzysta czterdziestu pięciu beneficjentów z Radomia i okolic.
W ramach warsztatów grupowych uczestnicy zapoznali się z systemem prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawa konstytucyjnego, cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Poznali zasady sporządzania pism procesowych, postępowań sądowych, a także pozyskali informacje na temat kosztów i opłat, z jakimi mogą spotkać się w sądzie. Prawnik informował młodzież o prawach i uprawnieniach, które mają służyć przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy, jak również zapoznał wszystkich z podstawowymi regulacjami z Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i  oraz Kodeksu pracy.

 

 

 

Indywidualne konsultacje z prawnikiem

Obecnie beneficjenci korzystają z indywidualnych spotkań, podczas których mają możliwość uzyskania porad zgodnie z własnymi potrzebami.
W ramach kontynuacji wsparcia uczestnicy projektu „Równi na Rynku Pracy” do końca tego roku będą korzystali  m.in. z kursu komputerowego, kursów zawodowych oraz rozpoczną naukę języka angielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE WARSZAWSKIEGO ECDL


Uczestnicy rozwiązujący zadania egzaminacyjne.
1 grudnia w ramach unijnego projektu Równi na Rynku Pracy zakończył się sprawdzeniem umiejętności kurs ECDL dla warszawskiej grupy beneficjentów. Podczas dwutygodniowego szkolenia młodzi ludzie zapoznawali się z pracą w środowisku MS Windows, pogłębiali tajniki poprawnego redagowania dokumentów, zapoznawali się z obsługą arkusza kalkulacyjnego jak również pogłębiali umiejętności związane z obsługą poczty elektronicznej i Internetu. Z pomocą instruktora poznawanie kolejnych coraz bardziej zaawansowanych modułów kursu nie było dla uczestników takie trudne. Przed rozpoczęciem egzaminu nie brakowo emocji, ostatnich wspólnie wymienianych informacji dotyczących programu szkolenia. Pozytywne myślenie, zdobyte umiejętności jak również wiara we własne możliwości pomogły beneficjentom z sukcesem rozwiązać ćwiczenia sprawdzające poziom wiedzy. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jaki otrzymają uczestnicy z pewnością zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Ponadto po zakończeniu egzaminu uczestnicy zgodnie stwierdzili, że ECDL się nie kończy i chętnie dalej będą pogłębiać swoją wiedzę.


 

 

 

Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT


Uczestnicy kursu instalują komunikatory internetowe.
 
W Siedlcach zakończył się podstawowy kurs komputerowy realizowany w ramach unijnego projektu „Równi na rynku pracy”.
Beneficjenci  przedsięwzięcia realizowanego w tamtejszym CEiPM OHP poznali zagadnienia dotyczące użytkowania sprzętu komputerowego i standardowych programów pakietu MS Office. Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu podstawowych informacji o komputerze, organizacji i zarządzania danymi, aplikacji użytkownika, obsługi urządzeń zewnętrznych, edytora tekstu oraz poczty elektronicznej i Internetu. Uczestnicy opanowali podstawowe  umiejętności komputerowe tak często wymagane przez pracodawców. Zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w niedalekiej przyszłości podczas kursów i staży.
Szkolenie zakończyło się egzaminem weryfikującym umiejętności kursantów, które ułatwią im poruszanie się w obszarach informatycznych.


 

 

 

ZAJĘCIA Z PRAWNIKIEM W WYSZKOWIE


Młodzież uczestnicząca w zajęciach grupowych z prawnikiem

W dniach 26-28 listopada, w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Wyszkowie odbyły się zajęcia grupowe oraz indywidualne z prawnikiem w ramach projektu ?Równi na rynku pracy?. Omawiana tematyka związana była z prawem cywilnym, prawem pracy, ubezpieczeń społecznych i prawem rodzinnym. Każdy z uczestników poznał sposoby postępowania np. przed sądami oraz innymi organami. Beneficjenci projektu z zainteresowaniem słuchali prowadzącego, który omawiał m.in. zagadnienia prawne związane z małżeństwem, macierzyństwem, urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, wszelkimi rodzajami umów o pracę i ich długości wynikającej z przepisów kodeksu pracy. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach, zadawali mnóstwo pytań również z innych dziedzin prawa. Chętnie też korzystali z indywidualnych konsultacji z prawnikiem, które były kolejną formą wsparcia w ramach projektu.


 

 

 

WARSZAWSKI ECDL


Wspólne powtarzanie przez uczestników materiału szkolenia

W ramach unijnego projektu Równi na Rynku Pracy, odbywa się kurs komputerowy ECDL dla warszawskiej grupy uczestników. W czasie trwania szkolenia młodzież zapoznaje się z siedmioma modułami: budowa komputera, edytor tekstu , arkusz kalkulacyjny, obsługa Internetu i inne. Dzięki nowatorsko opracowanej konstrukcji kursu uczestnicy mogą systematycznie, w praktyce i teorii przygotować się do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają europejski certyfikat ECDL START potwierdzający nabyte umiejętności.
Po zakończeniu kursu komputerowego beneficjenci będą mieli większe szanse podczas poszukiwania pracy. Ich nowo nabyte kompetencje będą przydatne i atrakcyjne dla pracodawców. Szkolenia z zakresu ECDL są jedną z wielu form wsparcia z których korzysta młodzież uczestnicząca w projekcie. Przed nimi między innymi kursy językowe, spotkania z prawnikiem, szkolenia zawodowe jak również płatne staże zawodowe u pracodawców.

 

 

 

 

Uczestnicy kursu komputerowego EDDL podczas wykonywania ćwiczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KURS ECDL W PŁOCKIM CEIPM


Uczestnicy kursu ECDL z prowadzącym zajęcia Rafałem Frankowskim
Głównym celem projektu „Równi na rynku pracy” jest umożliwienie młodym ludziom nabycie wielu kwalifikacji, które pomagają w zdobyciu pracy i lepszym starcie życiowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy projekt realizowany w płockim Centrum, umożliwił młodym ludziom zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera. Już od początku listopada uczestnicy unijnego przedsięwzięcia, brali udział w kursie komputerowym ECDL START.
Certyfikat ECDL START jest świadectwem potwierdzającym posiadane umiejętności z zakresu podstawowych pojęć informatycznych oraz obsługi komputera. Kurs jest ważny i ceniony nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. „Z pewnością odbyty przez uczestników kurs, podniesie ich szansę zaistnienia na rynku pracy” – mówił prowadzący kurs - Rafał Frankowski.
20 listopada młodzież przystąpiła do egzaminu z wiedzy i umiejętności komputerowych. Teraz wszyscy uczestnicy zajęć komputerowych z niecierpliwością czekają na wyniki. Uzyskane świadectwo pozwoli beneficjentom projektu na zwiększenie swojej konkurencyjności w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.


 

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W CIECHANOWIE


Uczestnicy warsztatów podczas pracy w zespole
 

W ramach projektu „ Równi na rynku pracy” Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie od 4 do 19 listopada realizuje moduł wsparcia psychologicznego. Zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje z psychologiem, zachęcają młodzież do zrozumienia siebie oraz pracy nad własnymi ograniczeniami. Spotkania mają na celu wzmocnienie pozytywnej samooceny i pewności siebie. Tematyka zajęć dostarcza uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat uzależnień i zgubnego wpływu ich działania na organizm i psychikę człowieka. Poruszane są tematy związane z zachowaniami agresywnymi, brakiem asertywności, radzeniem sobie ze stresem. Warsztatowa forma zajęć, angażująca wszystkich uczestników rozwija umiejętność współpracy w grupie. W ramach indywidualnych konsultacji, psycholog podejmuje działania wzmacniające potencjał społeczno- zawodowy, przyczyniający się do powrotu uczestników na rynek pracy.

 

 

 

Zajęcia grupowe z psychologiem, zachęcają młodzież do zrozumienia siebie, wzmocnienie pozytywnej samooceny i pewności siebie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KURS KOMPUTEROWY "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Uczestnicy kursu komputerowego w trakcie zajęć
 

W  Przasnyszu w  dniach 3-7 listopada -  10 uczestników projektu pt. Równi na rynku pracy uczestniczyło w podstawowym kursie komputerowym. Pod czujnym okiem instruktora,  kursanci przez 5 dni zapoznawali się z działaniem i obsługą komputera.. Podczas zajęć można było zauważyć zaangażowanie uczestników i chęć do dalszej nauki. Zdobyte umiejętności ułatwią poszukiwanie zatrudnienia oraz będą mogły zostać wykorzystane zarówno w życiu zawodowym , jak i społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

"RÓWNI NA RYNKU PRACY" W MAKOWIE MAZOWIECKIM


Agnieszka Rolińska, doradca zawodowy, podczas omawiania dokumentów aplikacyjnych
 

W dniach od 8 do 13 października w Makowie Mazowieckim zorganizowano zajęcia aktywizacyjno-doradcze w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Zajęcia poprowadził doradca zawodowy Pani Agnieszka Rolińska z MCK w Karniewie oraz opiekun grupy Pani Olga Michalska z PPP w Makowie Mazowieckim.
W trakcie zajęć młodzież poznała m. in. różne metody aktywnego poszukiwania pracy, jak poprawnie napisać dokumenty aplikacyjne oraz jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Uczestnicy określili bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia oraz oczekiwania, jakie stawiają pracodawcy wobec przyszłych pracowników.
Spotkania miały również na celu określenie form wsparcia, aby odpowiadały one predyspozycjom jak i obranym celom zawodowym każdego z uczestników. W trakcie zajęć młodzi ludzie mogli poznać swoje mocne i słabe strony, poziom motywacji i predyspozycji przedsiębiorczych a także określić swoje preferencje zawodowe oraz hierarchię wartości.

 

 

Uczestnicy zajęć przygotowują dokumenty aplikacyjne wraz z doradcą

Zaangażowanie uczestników i ich aktywny udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na dynamikę przyswajanej wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież przedstawia scenkę próbnej rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbna rozmowa kwalifikacyjna w wykonaniu uczestników projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY W SIEDLCACH


Uczestnik zajęć indywidualnych podczas wykonywania testu preferencji
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach trwają spotkania indywidualne w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Jest to początek długiej drogi każdego beneficjenta, poprzez grupowe zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, zajęcia komputerowe i językowe, spotkanie z prawnikiem, warsztaty z przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy kat. B, kończąc na kursach zawodowych i  stażach u pracodawców.
Doradca  zawodowy rozpoczął pracę od opracowania indywidualnego planu działania z każdą osobą. Zajęcia pozwolą lepiej poznać uczestników, ich oczekiwania oraz motywy, którymi kierowali się zgłaszając swój udział w przedsięwzięciu. Wypełniane podczas spotkań testy kompetencji i predyspozycji zawodowych, zainteresowań zawodowych, umożliwią właściwe dobranie form pomocy, kursów zawodowych zgodnie z ich preferencjami, a w rezultacie odbycie staży w interesujących ich zawodach.
Wszystkie działania dostosują kwalifikacje beneficjentów do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym stworzą szanse na podjęcie zatrudnienia.

 

Doradca zawodowy czuwa nad właściwym wypełnieniem kwestionariusza uzgodnień form wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PLANOWANIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – MCK Przasnysz
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym rozpoczęto realizację projektu pt. „Równi na rynku pracy”. Spotkania mają na celu diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.
Identyfikacja potrzeb młodzieży jest niezbędna do wyboru dalszej ścieżki wsparcia. Ma zagwarantować odpowiednią i pełną ofertę wsparcia, która obejmie wszystkie formy pomocy, zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku zatrudnienia. Zindywidualizowana forma zajęć daje możliwość nabycia umiejętności społecznych, zbudowania własnej wartości i nabycie praktycznej wiedzy przydatnej osobom wchodzącym na rynek pracy.
Podczas konsultacji opracowywane są Indywidualne Plany Działania dla każdego z uczestników. Na ich podstawie młodzi ludzie wezmą udział w kursach zawodowych, które mają na celu nabycie, podwyższenie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych, dostosowując je do aktualnych warunków rynkowych.

 

 

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy”- CEiPM w Ciechanowie

Uczestnicy skorzystają również z zajęć ze specjalistami: psychologiem i prawnikiem. W ramach projektu młodzież otrzyma wsparcie w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym: kursy językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kategorii B. Część osób przystąpi do  kursu przedsiębiorczości oraz treningu umiejętności społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE DLA RÓWNYCH NA RYNKU PRACY


Uczestnicy projektu  podczas zajęć grupowych z doradztwa zawodowego
 
Od września w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu rozpoczęły się zajęcia grupowe  z doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu „Równi na rynku pracy” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie bierze udział 105 młodych osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET podzielonych na siedem piętnastoosobowych grup. Są to osoby pozostające bez zatrudnienia, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.
Uczestnicy  wzięli udział w pierwszej z wielu form wsparcia, a mianowicie grupowym doradztwie zawodowym, prowadzonym przez doradców zawodowych z jednostek MCIZ i MCK.
Podczas zajęć poruszana była tematyka związana z gender mainstreaming w celu uświadomienia młodym ludziom jak ważne jest poszanowanie zasady równych szans. Doradcy zawodowi podczas zajęć będą omawiali specyfikę sytuacji młodych kobiet na rynku pracy oraz przełamywania barier psychologicznych u uczestniczek projektu podczas poszukiwania pracy. 


 

 

 

RÓWNI NA RYNKU PRACY - ZAGWARANTOWANE


Przyszli uczestnicy projektu podczas spotkania informacyjnego prowadzonego przez doradczynię zawodową Młodzieżowego Centrum Kariery
 
W Młodzieżowych Centrach Kariery w Warszawie i Sochaczewie odbywają się intensywne spotkania rekrutacyjne beneficjentów do projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18- 24, które nie pracują i nie kształcą się, a także osób które mają niskie kwalifikacje zawodowe lub ich w ogóle nie posiadają.  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnie dobranych różnych form wsparcia tj. kurs zawodowy, 6- miesięczny płatny staż zawodowy, pośrednictwo pracy, indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne i grupowe konsultacje psychologiczne, kurs językowy, kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. B, indywidualne i grupowe zajęcia z prawnikiem. Podczas spotkań rekrutacyjnych doradcy zawodowi i pośrednicy pracy udzielają wyczerpujących informacji na temat projektu, zasad rekrutacji i realizowanych działań.
Indywidualne rozmowy z kandydatami chcącymi przystąpić do projektu, pozwalają na poznanie ich sytuacji życiowej, środowiskowej jak również barier z jakimi spotykają się na rynku pracy. Zapewnia to dobór odpowiednich form wsparcia, umożliwiających poprawę sytuacji beneficjentów na rynku pracy
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie twierdziły, że tego typu działania są bardzo potrzebne dla młodych ludzi, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dzięki uczestnictwu zdobędą konkretne kwalifikacje zawodowe, będą mieli możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawcy, zdobędą szereg innych kompetencji przydatnych na rynku pracy. Młodzi ludzie podczas rozmów niejednokrotnie mówili, że gdyby nie taka inicjatywa to prawdopodobnie nie mieliby szansy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a tym samym ich rozwój zawodowy tkwiłby w tym samym punkcie. Jak do tej pory spotkaliśmy się z pozytywnymi opiniami osób zgłaszających swój udział w projekcie.
Jak twierdzą sami zainteresowani jest to pierwszy taki projekt, który nie ogranicza ich w żaden sposób i każdego traktuje indywidualnie w zależności od jego potrzeb i możliwości. Świadczyć mogą o tym słowa, które bardzo często się powtarzają: „Naprawdę, mogę mieć wpływ na wybór szkolenia, które mnie interesuje i da szansę na znalezienie pracy? Tego mi właśnie brakowało! Super inicjatywa!” Dla młodzieży znaczy to bardzo wiele, ponieważ będą mogli się szkolić jak również pracować w zawodach, o których do tej pory tylko słyszeli lub marzyli a jest to już pierwszy krok do udanego startu zawodowego.


 

 

 

SPOTKANIA REKRUTACYJNE CIECHANOWIE


Uczestnicy podczas wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa rekrutacja do projektu pn. „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancji dla młodzieży. Przy wsparciu partnerów rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej, informacje o projekcie docierają do młodzieży w wieku 18-24 lata wpisującej się w grupę NEET –młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania. Inicjatywa będzie odbywać się przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi bezrobotni są w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Rozmowy indywidualne z kandydatami wyłoniły bariery, które utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają młodym wejście na rynek zatrudnienia i rozpoczęcie pracy. Najczęściej diagnozowane to: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, trudności z płynnym przejściem z edukacji na rynek pracy, mała mobilność oraz niedostateczne kompetencje miękkie. Wsparcie w ramach projektu będzie się zatem koncentrowało na stażach zawodowych oraz na podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji w zawodach wykazywanych jako deficytowe, wobec których istnieje popyt na lokalnym rynku pracy. Projekt oferuje również treningi i warsztaty umiejętności społecznych, które rozwijają  kompetencje interpersonalne, kluczowe dla powodzenia na ścieżce zawodowej.
A co o projekcie sądzą sami zainteresowani?
-  Projekty unijne ułatwiają młodym start w życie zawodowe. Młodzież wywodząca się ze środowisk marginalizowanych nie ma szans dalszego kształcenia. Projekt Równi na Rynku Pracy oferuje szkolenia zawodowe, staże zawodowe podczas których możemy nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Interesujące są również zajęcia ze specjalistami. Posiadanie umiejętności miękkich jest równie ważne jak kwalifikacje formalne. Rozwój własnych kompetencji to najlepsza inwestycja, jakiej możemy dokonać- stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców-komentował jeden z uczestników spotkania.

Doradca zawodowy Ilona Trzcińska podczas rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem na uczestnika projektu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JUŻ SIĘ SZKOLĄ


Michał – beneficjent projektu „Pomysł na Siebie” podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym – Natalią Gus
 

W 7 – 6 HP, w ramach projektu współfinansowanego przez UE - „Pomysł na siebie”, rozpoczęła się realizacja pierwszego modułu wsparcia systemowego.  Cykl indywidualnych spotkań prowadzi Natalia Gus – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery.
Wsparciem objęta jest 10. osobowa grupa młodzieży w wieku 15-17 lat, zaniedbująca obowiązek szkolny i znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Spotkania doradcze pozwolą uczestnikom projektu usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno – zawodowymi. Jednym z zadań,  realizowanych w ramach projektu „Pomysł na siebie” dla grupy A, jest pomoc beneficjentom przy podejmowaniu racjonalnych i prawidłowych decyzji oraz formułowaniu celów edukacyjnych i zawodowych. Droga do nabycia tych umiejętności prowadzić będzie przez samopoznanie i samoocenę własnych zdolności, możliwości i zainteresowań. Beneficjenci, m.in.: zidentyfikują własne zasoby - mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości - poznają siebie, nabędą nowe kompetencje.  Efektem tych spotkań będą Indywidualne Plany Działania, czyli osobista wizja i ścieżka kariery każdego uczestnika projektu.

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY” W RADOMIU


Specjalista do spraw rozwoju zawodowego przedstawia ogólne zasady udziału w projekcie.
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach prowadzi rekrutację do projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach programu  „Gwarancje dla Młodzieży”. Odwiedzający biuro otrzymują informację o możliwościach jakie stwarzają fundusze europejskie w tym zakresie.
Pracownicy CEiPM podczas rekrutacji współpracują z różnymi instytucjami, które dysponują  informacjami na temat młodzieży nieuczącej się i nie aktywnej zawodowo. Są wśród nich Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Caritas, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, świetlice środowiskowe, stowarzyszenia wspierające młodzież oraz sołectwa. Kadra siedleckiej jednostki przeprowadza wstępny wywiad na okoliczność możliwości zakwalifikowania do projektu. Potencjalni uczestnicy wypełniają deklaracje zgłoszeniowe, a także są zapoznawani z warunkami udziału oraz z zakresem planowanych form wsparcia.
Atutami tej inicjatywy jest bogata i różnorodna oferta oraz możliwość odbycia płatnego stażu u pracodawcy. Uzyskanie w ten sposób doświadczenia zawodowego to niewątpliwe czynnik motywujący do uczestnictwa w tym projekcie. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przyczyni się do rozwinięcia predyspozycji i zainteresowań, a tym samym znalezienia zatrudnienia.


 

 

 

SIEDLCE REKRUTACJA DO PROJEKTU


Specjalista do spraw rozwoju zawodowego przedstawia ogólne zasady udziału w projekcie.
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach prowadzi rekrutację do projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach programu  „Gwarancje dla Młodzieży”. Odwiedzający biuro otrzymują informację o możliwościach jakie stwarzają fundusze europejskie w tym zakresie.
Pracownicy CEiPM podczas rekrutacji współpracują z różnymi instytucjami, które dysponują  informacjami na temat młodzieży nieuczącej się i nie aktywnej zawodowo. Są wśród nich Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Caritas, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, świetlice środowiskowe, stowarzyszenia wspierające młodzież oraz sołectwa. Kadra siedleckiej jednostki przeprowadza wstępny wywiad na okoliczność możliwości zakwalifikowania do projektu. Potencjalni uczestnicy wypełniają deklaracje zgłoszeniowe, a także są zapoznawani z warunkami udziału oraz z zakresem planowanych form wsparcia.
Atutami tej inicjatywy jest bogata i różnorodna oferta oraz możliwość odbycia płatnego stażu u pracodawcy. Uzyskanie w ten sposób doświadczenia zawodowego to niewątpliwe czynnik motywujący do uczestnictwa w tym projekcie. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przyczyni się do rozwinięcia predyspozycji i zainteresowań, a tym samym znalezienia zatrudnienia.

 


Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów na terenie województwa mazowieckiego znajdziecie Państwo tutaj:  http://mazowiecka.ohp.pl/?id=7024&id_menu_r=149

 

 

 

--------------------------

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004