OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV edycja - Aktualności

 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   

„SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ IV edycja"


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SPZR IV EDYCJA W ZWOLENIU


Młodzież podczas uroczystego zakończenia projektu
 

W grudniu 2011 r. ku Szkolenia i Wychowania w  Zwoleniu odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego projektu  „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podsumowania projektu dokonał koordynator  projektu Pan Tomasz Skawiński i opiekun grup  Emilia Paszkiewicz. W dalszej części wręczono  uczestnikom zaświadczenia, certyfikaty i nagrody rzeczowe.
W projekcie  brało  udział  20 osób  w wieku 15-17 lat w dwóch grupach młodszych , młodzież  ta była zagrożona wykluczeniem społecznym, zaniedbująca obowiązki szkolne- z OHP jak również spoza. Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania  z zajęć wyrównawczych ,które miały na celu  poprawę ich ocen  na świadectwie szkolnym. Odbyły się również  zajęciach  grupowe z psychologiem, zajęcia zapobiegania agresji i przemocy, zajęcia z edukacji seksualnej, kurs komputerowy, kursu językowy, kursu pierwszej pomocy przedmedycznej ,zajęcia  kreatywnego spędzania czasu wolnego jak również  zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, gdzie  w module rynku pracy uczestnicy zdobywali umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej przy poszukiwaniu pracy, planowania indywidualnych ścieżek kariery zawodowej i autoprezentacji.

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z koordynatorem Tomaszem Skawińskim oraz opiekunem Emilią Paszkiewicz
 

Brak kwalifikacji zawodowych utrudniał im samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących lepszy start w dorosłe życie, dlatego też pomoc oferowana w ramach projektu dla tej młodzieży okazała się bardzo pomocna i przydatna.

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU SPZR IV W OSTROŁĘCE


Zadowolony absolwent projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Ostrołęce odbyło się uroczyste zakończenie realizacji ogólnopolskiego projektu unijnego „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”.
W ramach projektu wsparciem objęto 20 uczestników – w wieku 16 – 21 lat. Uczestnicy byli podzielenie na dwie grupy . W ramach programu pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone w czerwcu 2011 r. oraz w okresie wakacyjnym młodzież miała zorganizowany czas w ramach zajęć z kreatywnego spędzania czasu. Wszystkie zajęcia były przeprowadzane przez specjalistów w swojej dziedzinie. Młodzież mogła liczyć na pomoc prawnika, doradcy zawodowego, psychologa, uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Wziąć udział w kursach zawodowych – kelner-barman oraz operator wózków widłowych. Dużym wsparciem dla pięciu uczestników była możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B w ramach projekty.
Młodsi uczestnicy mogli ponadto wyrównać swoją wiedzę z przedmiotów ogólnych oraz uczęszczać na zajęcia z j. angielskiego oraz doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem. Uczestnicy starszej grupy uzyskali certyfikaty ECDL start.
W ramach projektu uczestnicy odbyli również praktyki zawodowe w kierunku kelner –barman.
Całość projektu była doskonała odpowiedzią na potrzeby współczesnych potrzeb młodzieży w Ostrołęce. Na zakończenie projekty każdy z uczestników otrzymał certyfikaty, zaświadczenia oraz prezenty rzeczowe.

 

 

 


 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU SPZR IV W 7-11 HP


Beneficjenci uczestniczący w projekcie SPZR IV z niecierpliwością oczekują na certyfikaty z zakończonego projektu
 
W płockim Hufcu Pracy odbyło się uroczyste zakończenie projektu„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” IV edycja, który trwał od czerwca do grudnia 2011 r..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany był do młodzieży nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, której ograniczenia materialne i środowiskowe oraz brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności, gwarantujących udany start życiowy. Zajęcia realizowano w dwóch grupach wiekowych: 15 – 17 oraz 18 – 24 lata. Zajęcia miały zarówno charakter indywidualnych konsultacji, jak i zajęć grupowych.
Głównym celem projektu było umożliwienie młodym ludziom nabycie wielu kwalifikacji, które pomogą w zdobyciu pracy i dadzą lepszy start życiowy.
Cykl zajęć wyrównawczych w płockiej jednostce OHP pomógł uczestnikom Hufca podnieść i uzupełnić braki wiedzy. Największe zapotrzebowanie było na zajęcia z języka polskiego i matematyki. Z tych przedmiotów zostały przeprowadzone zajęcia, po których każdy z uczestników zwiększył swoje szanse na lepszy wynik egzaminu gimnazjalnego.
Beneficjenci skorzystali także z wielu porad, które uzyskali od specjalistów z różnych dziedzin. Przedsięwzięcie rozpoczęło się zajęciami grupowymi z doradcą zawodowym, podczas których młodzież dowiedziała się o najnowszych trendach na rynku pracy. Podczas zajęć wszyscy obecni mieli szansę stworzyć pod okiem specjalisty swoje pierwsze profesjonalne CV.
Były także spotkania z psychologiem, podczas których uczestnicy pracowali nad wzajemną integracją. Mieli możliwość dyskusji zarówno w grupie, jak i indywidualnej rozmowy, w czasie której zadawali wiele nurtujących ich pytań.
Kolejny moduł projektu to spotkania z prawnikiem, w czasie których otrzymali wiele cennych informacji z zakresu prawa rodzinnego, jak i prawa pracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy SPZR umożliwił podopiecznym płockiej jednostki OHP pogłębienie wiedzy językowej oraz obsługi komputera.
W ramach projektu jedna z grup miała okazję uczestniczyć w kursie przedsiębiorczości, gdzie zostały omówione zagadnienia związane z założeniem własnej firmy.
Podczas projektu młodzi ludzie mieli okazję ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie większą część zajęć stanowiła część praktyczna.
Ciekawą częścią projektu były praktyki zawodowe, które beneficjenci wybrali według własnych zainteresowań i zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Było to spawanie metodą MAG 135 dla mężczyzn i podstawy księgowości dla kobiet.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także kurs prawa jazdy kategorii B, gdyż często w ofertach pracy wymagane jest posiadanie tych uprawnień.
Udział w projekcie to nie tylko nauka. W czasie jego trwania wszyscy uczestnicy wzięli udział w zorganizowanym wyjściu do kina oraz mogli zapoznać się z kulturą regionu odwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Podsumowując można stwierdzić, iż podczas realizacji projektu młodzież uzyskała fachową pomoc ekspertów z różnych dziedzin. Pozwoli to łatwiej poruszać się młodym ludziom na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.
Komendant Magdalena Mocka – Lipińska HP 7-11, wręczając beneficjentom certyfikaty i zaświadczenia ukończonych przez nich kursów, życzyła wszystkim obecnym znalezienia wymarzonej pracy. Zachęcała również do dalszego rozwoju umiejętności i wiedzy nabytych podczas projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” IV edycja. Podczas spotkania beneficjenci projektu podzielili się także swoimi doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem pracy. Okazało się, ze kilkoro z nich otrzymało propozycję pracy. Warto zatem korzystać z możliwości jakie daje Europejski Fundusz Społeczny - tym optymistycznym akcentem zakończyło się spotkanie w Płockim Hufcu Pracy.


 

 

 

I TAK SIĘ TRUDNO ROZSTAĆ...


Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu
 

11 stycznia w warszawskiej jednostce OHP przy ulicy Rabsztyńskiej odbyło się uroczyste zakończenie, trwającego przez siedem miesięcy, ogólnopolskiego projektu unijnego „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, wsparciem objęta została nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna, zagrożona wykluczeniem społecznym, dwudziestoosobowa grupa młodzieży, której  ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, utrudniał samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Realizacja projektu, którego głównym celem było zwiększenie szans na zdobycie i utrzymanie zatrudnienia oraz poprawa funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie, przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami i harmonogramami. Beneficjenci  korzystali z porad doradców zawodowych, wzmacniali swoje kompetencje osobiste dzięki zajęciom z psychologiem, brali aktywny udział w kursach zawodowych dostosowanych do osobistych preferencji i umiejętności, bowiem dobór zarówno szkoleń, jak i praktyk zawodowych uwzględniał przede wszystkim potrzeby uczestników oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dodatkowym wsparciem w ramach projektu była możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B oraz certyfikatu  ECDL.

 

Radość młodzieży z powodu uzyskania certyfikatów
 

Niewątpliwym sukcesem projektu, było wyposażenie beneficjentów  w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym podniosły samoocenę uczestników, poprawiły umiejętności autoprezentacji, jak również nauczyły radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, spotkania z prawnikiem przekazały wiedzę z zakresu meandrów prawa pracy, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Ewaluacja projektu potwierdziła wzrost świadomości dotyczącej rynku pracy, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodów ekonomicznych, wzrost poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz, co najważniejsze,  przełamanie apatii, bierności i lęku przed zmianami. Do realizacji każdego działania projektowego starannie była dobierana kadra merytoryczna. O tym, że były to trafne wybory świadczyła przede wszystkim duża frekwencja na kolejnych szkoleniach, konsultacjach, kursach i praktykach. Na podstawie przeprowadzonych ankiet oceny poszczególnych modułów szkoleniowych oraz wywiadów (głównie nieformalnych) z młodzieżą, można stwierdzić, iż beneficjenci oceniali je jako adekwatne do swoich potrzeb.

 

Opiekunka grupy projektowej Carin Obuch-Woszczatyńska wręcza beneficjentce
 
Uczestnicy projektu, nie tylko mieli szansę zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, ale również bardzo się zintegrowali, wspólnie bowiem przeżyli przygodę, która pozwoliła im zmienić swoje podejście do życia, a kwalifikacje uzyskane w trakcie szkoleń pozwoliły im stać się aktywnymi nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu społecznym oraz osobistym.
- Szybko zmieniające się standardy życia zmuszają nas do zdobywania nowych umiejętności, które z reguły dostosowane są do wymogów współczesnego rynku pracy. Projekt „SPZR IV”, był  taką cegiełką, pełniącą funkcję pomocy w przyszłym zawodowym życiu – zgodnie podsumowują udział w projekcie jego uczestnicy. Natomiast opiekunka obu grup projektowych zwraca uwagę na to, że „zdobyte umiejętności i wiedza będą dla młodych ludzi nie tylko wskazówką w przyszłej drodze zawodowej, ale przede wszystkim wpłyną stymulująco na aktywność młodzieży w drodze do oczekiwanego sukcesu”.
Uroczystość wręczenia zaświadczeń potwierdzających  nabyte kwalifikacje i umiejętności poprzedzona została krótką informacją na temat realizacji działań projektu, oczywiście w kontekście założonych rezultatów. Kadra hufca, bardzo serdecznie pogratulowała beneficjentom, życząc powodzenia i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.


 

 

 

PRAKTYKI W RAMACH "SPRZ IV"


Uczestniczka na praktyce w biurze księgowym
 

Uczestniczki praktyk w ramach „SPZR IV” doskonaliły swoje umiejętności z podstaw księgowości w biurze rachunkowym „Ren-Wil” w Płocku pod okiem doświadczonej księgowej. Natomiast beneficjenci przeszkoleni ze spawania metodą MAG 135 odbywali praktyczną naukę zawodu u właściciela jednego z większych centrów spawalniczych na terenie Płocka.
U swoich pracodawców spędzali dziennie po sześć godzin.
- W czasie praktyk mogliśmy w pełni wykorzystać  wiedzę zdobytą podczas kursów zawodowych. Teraz wiemy na czym polega praca księgowej czy spawacza. I jak się okazało w praktyce wygląda to zupełnie inaczej niż w teorii – mówią dziś, po zakończeniu staży.
Dziewczęta zapoznały się z komputerową obsługą programów podatkowych i rozliczaniem faktur. Wdrożenie w pracę  księgowej polegało przede wszystkim na dbaniu o wszystkie dokumenty związane z finansami, faktury, zestawienia. Uczestniczki zostały zapoznane także ze współpracą z Urzędem Skarbowym, do którego dostarczały przygotowane wcześniej dokumenty.
Pracodawcy starali się aby czas spędzony w ich zakładach był  maksymalnie wykorzystany. Praktyki młodzież zakończyła 16 listopada.

 

 

 

 

Praktyczna nauka spawania
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOLEJNI ABSOLWENCI "SPZR IV"


Uczestnicy projektu SPZR IV-edycja w trakcie kursu komputerowego
 
W 7-5 Środowiskowym Hufcu Pracy w Ciechanowie zakończyły się zajęcia IV edycji projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą ,,Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.
Adresatem projektu była młodzież w wieku 15 -18 lat zarówno z OHP, jak i spoza OHP, która miała problem z realizacją obowiązku szkolnego i/lub była zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, albo też zwyczajnie miała duże zaległości w nauce. Do tegorocznej „SPZR IV” w Ciechanowie zakwalifikowało się 20 osób i im właśnie zapewniono kompleksową pomoc w uzupełnieniu wspomnianych luk edukacyjnych. Młodzież miała okazję uczęszczać na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, uczestniczyć w kursie języka angielskiego oraz kursie informatycznym. Ponadto zapewniono uczestnikom wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Teraz po zakończeniu IV edycji „SPZR” jej beneficjenci liczą na to, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć, przełożą się na ich funkcjonowanie na rynku pracy.

 

 

 

FINISZ SPZR IV W WARSZAWIE


„Nie taki diabeł straszny” -  pierwsze reakcje beneficjentów z Warszawy po otrzymaniu zagadnień egzaminacyjnych
 

W dniach 7 i 8 listopada 50 beneficjentów projektu SZRP IV z 7-28 HP oraz  7-6 ŚHP przystąpiło do egzaminacyjnych zmagań o międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych. Połowa z nich odbyła także staże zawodowe u pracodawców.
Pozyskana na szkoleniu wiedza, potwierdzona uznawalnym w całej Europie zaświadczeniem, pozwoli  młodym ludziom znacznie szybciej i skuteczniej znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy albowiem  pracodawca nie musi już weryfikować umiejętności potencjalnych pracowników - wystarczy mu bowiem certyfikat ECDL, świadczący o wiedzy na temat wykorzystania technologii informatycznych jego posiadacza.
Mimo, że samo brzmienie słowa egzamin, wywoływało wśród młodych zrozumiały dreszczyk emocji,  to  jak wszyscy zgodnie stwierdzili -  „nie taki diabeł straszny”.  W kuluarowych rozmowach po egzaminie uczestnicy podkreślali,  że o ich dobrym przygotowaniu do testu w dużej mierze zdecydował  profesjonalizm kadry prowadzącej zajęcia kursowe.

 

 

Grupa adeptów zdobywających praktyczne umiejętności kierowania wózkami widłowymi
 

Gdy jedni przeżywali wielkie egzaminacyjne emocje inny beneficjenci projektu  „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV” z hufców przy ulicy Rzymowskiego oraz  Rabsztyńskiej,  przystąpiło do realizacji dwutygodniowych praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.  Młodzi kelnerzy-barmani, operatorzy wózków widłowych,  księgowe, wizażystki, graficy komputerowi zyskali niepowtarzalną  szansę nieodpłatnego  zdobywania  wiedzy  i umiejętności zawodowych  .
- Podczas pracy jesteśmy w stanie zobaczyć, jakich umiejętności poszukują pracodawcy i dowiedzieć się poprzez praktykę, na jakim poziomie jest nasza wiedza zawodowa i zawodowe umiejętności zdobyte na kursach – twierdzą warszawscy uczestnicy „SPZR IV”. – Staże zawodowe to także doskonała okazja na poznanie smaku prawdziwej pracy – dodają.Po odbyciu praktyk, oprócz utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, beneficjenci projektu zyskają szansę na zdobycie certyfikatu  umiejętności funkcjonowania w środowisku zawodowym. - Młodzież  ma znakomitą świadomość, że  w sytuacji, kiedy na rynek pracy wkracza tak wielu absolwentów, pracodawcy coraz intensywniej poszukują „czegoś”, co wyróżni kandydata z tłumu innych – mówią opiekunowie grup projektowych. – Certyfikat jest właśnie jednym z takich elementów wyróżniających.

 

Trochę teorii – młodzież zdobywa umiejętności z zakresu komputerowej obsługi magazynów
 
Opiekunowie praktyk – na co dzień pracujący z beneficjentami starają się, by czas zawodowego stażu był  nie tylko efektywnie wykorzystany, lecz także by był okresem dla młodzieży ciekawym, atrakcyjnym. Preferując aktywne metody nauczania starają się wyzwalać w uczestnikach aktywność,  kreatywność, uczą zdrowej samooceny, tym samym wychodząc poza rolę opiekuna na rzecz doradcy, partnera i ewaluatora.   
Przy ustalaniu programu praktyk specjaliści uwzględnili nie tylko predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia, ale również dotychczasowe kwalifikacje zawodowe beneficjentów.

 


KURS ECDL W 7-11HP


Beneficjenci projektu podczas zajęć komputerowych w ramach ECDL
 
W Płocku projekt „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie-Rozwój - IV edycja” zbliża się ku końcowi. Przedostatnim etapem unijnego przedsięwzięcia był kurs komputerowy ECDL.
Uczestnicy grypy B odbyli przygotowanie komputerowe w jednostce 7-11HP, natomiast egzamin po kursie przeprowadzony został w Warszawie. Certyfikat ECDL jest świadectwem, potwierdzającym posiadanie przez daną osobę wiedzy z zakresu podstawowych pojęć  informatycznych oraz obsługi komputera. Kurs ECDL jest ważny i ceniony nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. W końcu to Unia Europejska właśnie przyczyniła się do jego opracowania i udostępnienia mieszkańcom Europy.
- Z pewnością odbyty przez uczestników „SPZR IV edycja” kurs podniesie ich szansę zaistnienia na rynku  pracy – mówią wychowawcy płockiej jednostki OHP. – Sądzimy też, iż dodatkowa korzyść jaką da młodzieży, to oprócz praktycznych umiejętności korzystania z komputera, po prostu satysfakcja i wzrost pewności siebie.
Teraz wszyscy uczestnicy zajęć komputerowych z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminu. Jeśli te okażą się wystarczająco dobre, pozwolą im uzyskać ważne świadectwo.
 - Trzymamy za młodzież kciuki i wierzymy, że każdy z naszych uczestników będzie mógł pochwalić się nam uzyskanym certyfikatem - mówi koordynator projektu Magdalena Mocka- Lipińska.


 

 

 

WARSZAWA: „DWUWYMIAROWOŚĆ” PRAWA JAZDY


Najpiękniejsze są chwile oczekiwania…beneficjenci prze egzaminem teoretycznym
 

Beneficjenci projektu SPZR IV edycja z ŚHP 7-6 przy ulicy Rabsztyńskiej kontynuują zdobywanie umiejętności twardych, które bez wątpienia przyczynią się do poprawy ich sytuacji i funkcjonowania na rynku pracy. Aktualnie, w myśl intencji projektodawców, postawiona została przed nimi wysoka poprzeczka – merytoryczne przygotowanie się do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, które w nieodległej już perspektywie, uwieńczone zostanie Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.
Uczestnicy projektu mają świadomość, że w tej kwestii, niezbędne będzie zaliczenie wszystkich praktycznych egzaminów, które w swej podstawie programowej zawierają,  między innymi,  treści dotyczące: przetwarzania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, bazy danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej. Coraz więcej pracodawców wymaga, bowiem,  co najmniej podstawowych umiejętności w posługiwaniu się komputerem, tak więc  posiadacze certyfikatu ECDL są, z ich punktu widzenia, bardziej atrakcyjni zawodowo.

 

 

Czas próby…egzaminator pośród zdających
 

Nie bez znaczenia jest tutaj fakt , ze ważność tego certyfikatu obejmuje cały kontynent, dzięki czemu będzie akceptowany również we wszystkich europejskich krajach.  Wystarczy tylko zdać egzaminy.
W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL, dokładnie oddając myśl i formę oryginału nazwy certyfikatu „European Computer Driving Licence” – można śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla każdego pełnoletniego człowieka ma dziś, dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych – co prawda można bez się obejść,  Beneficjenci projektu na pewno chcieliby, by ich CV wyglądało jak najatrakcyjniej, toteż pragną wpisać jak najwięcej w rubryce „dodatkowe umiejętności”. Oprócz znajomości języków obcych i obsługi komputera, także i prawo jazdy jest jedną z tych rzeczy, która powinna się w tej rubryce znaleźć. Być kierowcą – dla jednych marzenie, dla wielu także konieczność. Jednak zostać kierowcą nie jest łatwo. Poprzeczka egzaminacyjna jest stosunkowo wysoka. Trzeba wiele samodyscypliny, by dopiąć celu i zdobyć uprawniający dokument. 

 

 

Beneficjenci projektu z ŚHP 7-6 podczas zajęć ECDL 
 
Dlatego też, młodzież z pełną odpowiedzialnością, powagą i z lekką dozą stresu, już od 17.października przystępuje do egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.
 „Zdanie „prawka” jest w pewnym sensie przepustką do następnego etapu naszego życia. Musimy wykazać się pełnym zakresem umiejętności, i wiedzy oraz umieć ją zastosować w zupełnie nowym dla nas środowisku…na rondach, czy w korkach…”- mówi jeden z beneficjentów. Uczestnicy wiedzą, że sukces zależy nie tylko od umiejętności i wiedzy, ale także od takiego podejścia do egzaminu, które umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności i przełożenie wiedzy na praktykę w warunkach stresu.
Opiekunka grupy – Carin Obuch-Woszczatyńska- od rana towarzyszy swoim podopiecznym w egzaminacyjnych zmaganiach, przekonując beneficjentów, że „egzamin to czas na udowodnienie, że potraficie jeździć, a nie okazja, by egzaminator Was oblał”. Bo tylko z takie podejście warunkuje egzaminacyjny sukces. Powodzenia!


 

 

 

SPZR IV - KONTYNUACJA PROJEKTU W 7-11HP


Beneficjenci Grupy PHA podczas praktycznych zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
 

W płockim Hufcu Pracy zakończył się kolejny cykl zajęć w ramach projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”

W związku z realizacją programu odbyły się spotkania ze specjalistami z zakresu pierwszej pomocy, przeciwdziałania agresji i wychowania seksualnego. Wszystkie zajęcia miały charakter grupowy. Po każdym z nich większość beneficjentów skorzystała z możliwości rozmów indywidualnych z osobą prowadzącą.
Kurs pierwszej pomocy miał nie tylko charakter wykładowy. Większość czasu była poświęcona ćwiczeniom praktycznym na manekinie. Najpierw wykwalifikowany ratownik prezentował, jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo – oddechową, a także w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, a następnie pod okiem fachowca młodzież powtarzała wszystkie zadania. Uczestnicy bardzo angażowali się w naukę, a nierzadko też okazywało się, że ćwiczenia wyzwalają w nich silne emocje.

 

 

Uczestnicy projektu w trakcie ćwiczeń poświęconych agresji
 

- Praktyczne zastosowanie ćwiczeń medycznych często staje się ogromnym przeżyciem dla uczniów – mówi prowadzący warsztaty instruktor. – Wszystko dlatego, że wówczas większość ludzi wczuwa się w rolę ratownika i uświadamia sobie, że to od ich pomocy właśnie może zależeć czyjeś życie. Odpowiedzialność ogromna, czas na wagę złota, trudno w takiej chwili nie czuć zdenerwowania, napięcia, nie przeżywać stresu – wyjaśnia.
Po ukończeniu kursu ratownictwa przedmedycznego, wszyscy uczestnicy mieli szansę  skorzystać z kolejnej oferty edukacyjnej „SPZR IV” – zajęć poświęconych problematyce agresji. Te poprowadziła komendant 7-11HP Magdalena Mocka – Lipińska.
Omówiła ona z uczestnikami przyczyny agresji, a także przybliżyła im sposoby radzenia sobie z emocjami. W ramach ćwiczeń każdy z beneficjentów wypisał cechy, które jego zdaniem charakteryzują agresora, by później wspólnie z prowadzącą i grupą omówić je na forum i przedstawić w formie scenek.
Ostatnią część cyklu zajęć w ramach programu „SPZR - IV edycja” stanowiły spotkania dotyczące wychowania seksualnego z pedagog Wiolettą Polańczyk – Braun. Ciekawy dobór tematów, urozmaicony pokazami slajdów, przyciągnęły uwagę młodzieży i zapewniły aktywny jej udział w dyskusjach tematycznych w ramach spotkań.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wychowania seksualnego. Dyskusja młodszej grupy „SPZR IV”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SPZR IV - CZAS PODSUMOWAŃ NA RABSZTYŃSKIEJ


Opiekun grup WB1 i WB2  z podopiecznymi – uczestnikami „SPZR IV”
 

Czy uczestnicy projektu odbywającego się od kilku miesięcy w Hufcu Pracy na warszawskiej Woli, są z niego zadowoleni? Co im się podobało, a co poddaliby udoskonaleniu? Odpowiedzi na te pytania próbowali uzyskać badacze, którzy 11 października odwiedzili 7-6ŚHP.
Wszystkie projekty finansowane ze środków unijnych wymagają przeprowadzenia ewaluacji, przede wszystkim dotyczy to przedsięwzięć realizowanych w ramach EFS. Szczególnie wysoko, przez instytucje przyznające środki finansowe, oceniane są projekty, w których badanie ewaluacyjne przeprowadza zewnętrzny wykonawca. Taka opcja zapewnia bowiem pełny obiektywizm badań poprojektowych, dając nie tylko rzetelne informacje na temat realizacji programu, ale i konkretne wskazówki pomocne przy ewentualnych następnych jego edycjach. Dlatego też o przeprowadzenie ewaluacji dofinansowanego z EFS „SPZR IV”, OHP poprosiło bezstronnych badaczy. We wtorek trafili oni do wolskiego Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Rabsztyńskiej, gdzie zadawali uczestniczącej w projekcie młodzieży (20 osób) pytania, dotyczące zajęć objętych programem oraz ich satysfakcji z nich.

 

 

Niezależna ewaluatorka wyjaśnia młodzieży cel swojej wizyty
 

Przypomnijmy, że celem projektu, którego pełna nazwa brzmi: „Szkolenie – Praktyka –Zatrudnienie - Rozwój”, było zwiększenie szans młodzieży na zaistnienie na rynku pracy, dzięki bogatej ofercie szkoleń i kursów, podnoszących jej kwalifikacje.
- Dynamika procesów zachodzących obecnie na rynku pracy wymaga przede wszystkim zmiany niejednokrotnie  zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych, jak również sposobu myślenia o sobie samym – tłumaczy komendant 7-6ŚHP Katarzyna Dubiel-Iwańczak. -  Toteż wszyscy beneficjenci realizowanej u nas IV edycji „SPZR”, otrzymali nie tylko satysfakcjonujące kompleksowe wsparcie motywacyjne, szansę poznania swoich mocnych i słabych stron, ale także okazję do zdobycia podstawowych umiejętności wymaganych przy poruszaniu się w realiach, zmieniającego się rynku pracy. Głównym punktem projektu, obok grupowego doradztwa zawodowego, podobnie jak w latach ubiegłych, były kursy zawodowe, komputerowe, kursy języka obcego oraz kurs prawa jazdy kat. B, zwiększający szansę zatrudnienia danej osoby, dzięki mobilności, jaką umożliwia  – dodaje komendantka.
Z kolei opiekun grup projektowych z hufca przy Rabsztyńskiej Carin Obuch –Woszczatyńska, twierdzi, iż w świetle indywidualnych opinii, najcenniejsze wydaje się to, że dzięki uczestnictwu w projekcie,  beneficjenci zdobyli nową wiedzę i umiejętności, które pozwoliły im spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy - przez pryzmat odzyskanej wiary w swoje możliwości.

 

 

Beneficjenci projektu z 7-6ŚHP, w trakcie badania… jak zwykle w dobrych humorach….
 

- Warto zaznaczyć, że uczestnicy projektu w jego trakcie nauczyli się także pracować zespołowo, weszli w satysfakcjonujące interakcje społeczne, a wiele z tych zaowocowało nowymi przyjaźniami - podkreśla Obuch-Woszczatyńska. - 
Choć wyniki badań ewaluacyjnych nie są jeszcze znane, z rozmów kuluarowych beneficjentów projektu wynika, że wysoko ocenili oni kadrę prowadzącą zajęcia – jej profesjonalizm, wyrozumiałość, komunikatywność, a mówiąc o własnych oczekiwaniach, co do swoich dalszych losów zawodowych po ukończeniu „SPZR IV”, zapewniają, że są dobrej myśli, gdyż projekt dał im solidne podstawy do odważnego wypłynięcia na szerokie wody rynku pracy.
Aktualnie przed beneficjentami „SPZR IV” z warszawskiej Woli wielki czas próby… egzamin na prawo jazdy.
- Trzymamy kciuki – zapewnia kadra 7-6ŚHP.

 

 


 

 

 

 

„SPZR IV” NA MAZOWSZU


Uczestniczka kursu na prawo jazdy podczas wykonywania manewru.
 

7-11HP kontynuuje realizację projektu „Szkolenie _Praktyka-Zatrudnienie – Rozwój – IV edycja”. We wrześniu płocka młodzież rozpoczęła szkolenia na wybranych kursach zawodowych.

Na obecnym etapie realizacji projektu większość beneficjentów ma już za sobą teoretyczny kurs prawa jazdy. Dlatego część uczestników mogła nareszcie przystąpić do etapu praktycznego szkolenia. Oczywiście najpierw zaczęli na placu manewrowym. A ponieważ manewry idą im sprawnie, już wkrótce młodych kierowców czeka ćwiczenie jazdy po ulicach miasta.
Oprócz nauki prowadzenia pojazdu, uczestnicy SPZR IV rozpoczęli we wrześniu szereg kursów zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież z Płocka w trakcie praktycznej nauki spawania metodą MAG.
 

Chłopcy uczą   się spawania metodą MAG w CentrumSzkolenia Spawaczy w Płocku, natomiast dziewczyny odbywają kurs podstaw księgowości. Młodzi ludzie wybierając  kursy zawodowe, kierowali się przede wszystkim dużym zapotrzebowaniem na konkretne fachowe umiejętności na lokalnym rynku pracy.
- Nie ma u nas gazety, w której nie pojawia się ogłoszenie o pracę dla spawaczy - mówi Krzysztof Sztenderewicz, uczestnik grupy PHB. - Dlatego tak chętnie zapisałem się właśnie na to szkolenie.
Z kolei przyszłe księgowe opowiadają:
- Na naszym kursie zapoznajemy się z różnymi źródłami finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, z systemami księgowymi obowiązującymi w firmach oraz sposobami ich praktycznego zastosowania, uczymy się również sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe – mówią. – Najfajniejsze jest to , że każde omawiane na szkoleniu zagadnienie uzupełniane jest licznymi przykładami oraz zadaniami, dzięki czemu łatwo nam zapamiętać przerabiane treści. Wykonywanie ćwiczeń ma jeszcze jedną ważną zaletę – uczy samodzielności w pracy, a to cecha niezwykle ceniona u księgowych – dodają dziewczęta.

Jak twierdzą opiekunowie grup projektowych, uczestnicy bardzo angażują się w naukę. I trudno się dziwić. Beneficjenci „SPZR IV” wierzą bowiem, że udział w projekcie zwiększy ich szanse zaistnienia na rynku pracy.
- Zważywszy na to, że wiedzy nigdy w nadmiarze, nasi uczestnicy mogą być pewni, że po zakończeniu programu, ich szanse na znalezienie pracy wzrosną  – twierdzą realizatorzy SPZR IV.

 

 

  

 

 

„SPZR IV” NA MAZOWSZU


Komisja wojewódzka w MWK OHP po wybraniu najlepszej nadesłanej na konkurs pracy.
 
We wrześniu w siedzibie Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu plastycznego na plakat promujący hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Człowiek - najlepsza inwestycja” zorganizowany w ramach projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”. W konkursie wzięli udział beneficjenci kategorii projektowej A w wieku 15-17 lat. Celem konkursu była  promocja ww. hasła PO KL, popularyzowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym w procesie podwyższania kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego wśród młodzieży OHP, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej młodzieży oraz promocja osób uzdolnionych plastycznie. Młodzież wykazała się dużą inwencją twórczą, plakaty zostały wykonywane różnymi technikami: od malowania farbami poprzez tzw. „wyklejanki”
i zdjęcia. Spośród wielu zgłoszonych do udziału w konkursie prac, tę najlepszą wybierała komisja w składzie: wojewódzki koordynator projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”, wojewódzki pedagog MWK OHP oraz zaproszony artysta – plastyk, którzy po wielu konsultacjach ogłosili werdykt. Laureatem konkursu został Piotr Frankowski, którego praca weźmie udział w etapie ogólnopolskim.


 

 

 

ZWOLEŃ: REALIZACJA "SPZR IV" - CZAS WOLNY


Uczestnicy projektu na pływalni Delfin
 

Wraz z końcem wakacji, a początkiem nowego roku szkolnego 7-3OSiW podsumował letnie zajęcia dla młodzieży w ramach projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój-IV edycja ”.

Na okres wakacyjny uczestnikom „SPZR IV” organizatorzy zapewnili zajęcia kreatywnego spędzania wolnego czasu. Wśród propozycji, jakie pojawiły się w ofercie, znalazły się między innymi spotkania kulturalno-edukacyjne (teatr, kino, muzeum itp.), wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia sportowe. W ofercie uwzględniono  preferencje młodych ludzi, przeprowadzając kwestionariusz form wsparcia. Z analizy ankiet wynikało, że młodzież  najchętniej uczestniczyłaby w zajęciach na pływalni, w wycieczce do stadniny koni oraz w wyjściach do kina. Lokalni koordynatorzy projektu postarali się, by życzeniom uczestników stało się zadość. Odbyło się zatem zwiedzanie kozienickiej stadniny koni, gdzie młodzież dowiedziała się o długiej historii obiektu (znajdująca się na przedmieściach miasta stadnina, założona została 4 września 1924 roku) oraz o jej specjalności – hodowli koni pełnej krwi angielskiej.

 

Beneficjanci „SPZRIV”  podczas jazdy konnej w kozienickiej stadninie
 

Młodzież mogła tam również pod okiem trenera pojeździć konno i zdobyć ciekawe informacje o naturze koni oraz o tym, jak należy się zachowywać w ich towarzystwie.
Beneficjentom zapewniono także relaks na basenach kozienickiego kompleksu wodnego „Delfin”, a także zabrano ich na seans filmowy w kinie „Helios”, gdzie obejrzeli trójwymiarowy hit tegorocznego lata: „Capitan America: Pierwsze starcie”.
- Uczestnicy „SPZRIV” byli zadowoleni z zaproponowanych im form wypoczynku – mówią organizatorzy wakacyjnych atrakcji z 7-3OSiW. – Cieszymy się, że udało nam się zapewnić im  różnorodne sposoby spędzenia wolnego czasu. Mamy nadzieję, że zainspirują one młodzież do korzystania z bogatej oferty sportowo-kulturalnej regionalnych  placówek i że staną się one o wiele lepszym sposobem na nudę, niż siedzenie przed ekranem telewizora czy komputera.

 

 

Oglądanie stajni i relaksujący kontakt ze zwierzętami
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

POWAKACYJNY SPZR IV NA WOLI


Uczestnicy EFS na kręgielni w Galerii Mokotów
 

Po letniej przerwie młodzież z warszawskiego 7-6 ŚHP rozpoczęła kolejne zajęcia w  ramach czwartej edycji  współfinansowanego  przez UE projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.

Po kursie „Pierwszej pomocy przedmedycznej”, podczas którego uczestnicy ćwiczyli na fantomach ratowanie ludzi, wielką parą ruszyło na Woli doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym. W małych pięcioosobowych  grupach , młodzież poznaje teraz nowe słownictwo z języka angielskiego, tak istotne dziś, gdy chce się zaistnieć na rynku pracy. Jednocześnie część uczestników rozpoczęła właśnie kurs na prawo jazdy kat. B. Szkolenie zaczęto od teorii, obejmującej wiedzę z zakresu zasad poruszania się po polskich drogach. Dopiero po zaliczeniu tej części szkolenia, młodzież rozpocznie pierwsze zmagania w warszawskim ruchu ulicznym. Realizowany w ramach projektu „SPZR” - IV edycja kurs umożliwi młodym osobom  przystąpienie do państwowych egzaminów na prawo jazdy.

 

 

Młodzież przed zajęciami z teorii prawa jazdy kat. B
 

Z uwagi na  bardzo napięty harmonogram zajęć, kadra realizująca „SPZR – IV edycja” zaproponowała beneficjentom projektu zajęcia wypoczynkowe. Dzięki nim młodzież miała już okazję odprężyć się i wesoło spędzić czas na kręgielni, a także spotkać się na seansach w kinie i w teatrze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja języka angielskiego w 7-6ŚHP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli wypoczynek to kulturalny. Beneficjenci „SPZR IV” na sztuce w Teatrze Kwadrat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

CZAS WOLNY W RAMACH SPZR IV


Przejazd wozem z kolekcji Muzeum Wsi Mazowieckiej.
 

Z szerokiego repertuaru kinowego, młodzież zgodnie wybrała hit tego lata „Genezę Planety Małp”. Film z  kategorii science-fiction, z ogromną ilością efektów specjalnych i oczywiście w trójwymiarze.  Jednak prawdziwa atrakcja, jaką zaplanowano dla uczestników „SPZR IV”, nastąpiła już po seansie, a był to mianowicie wyjazd do skansenu. Okazał się on strzałem w dziesiątkę, gdyż większość z nich nie zwiedzała wcześniej żadnego zabytkowego miejsca.  
Na terenie skansenu, w drewnianej bryczce na przybyłych czekał przewodnik. Później obwożąc młodzież z Płocka po zabytkowych chatach, opowiadał jej historię każdego z budynków. A tych było nie mało. W skład przedstawionej ekspozycji wchodziło: 80 obiektów architektury drewnianej, w tym 11 zagród chłopskich, a także karczma, kuźnia, olejarnia, wiatrak, czy kaplica z II połowy XIX w.

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne w powozowni.
 

Doskonałym urozmaiceniem pobytu w skansenie okazały się pokazy zajęć gospodarskich. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział zarówno w wyrobie, masła jak i jego późniejszej degustacji na wiejskim chlebie. Równie ochoczo zapoznali się następnie z tajnikami pracy młynarza w dawnym młynie, w pokazie której uczestniczyli.

Muzealną nowość, jaką dane było zobaczyć uczestnikom projektu, stanowiła kolekcja prac rzeźbiarzy z okolic Sierpca, a także powozownia z kolekcją środków transportu dworskiego (bryczki, powozy, sanie) oraz podręcznego sprzętu podróżnego (kufry, skrzynie).
Gorącym punktem wycieczki było ognisko. W jego trakcie oprócz smaku pieczonej kiełbaski beneficjenci spróbowali również wiejskiego specjału - chleba ze smalcem i ogórkiem.

 

 

 

Beneficjenci projektu „SPZR IV” z Płocka w galerii rzeźby.
 

Plener skansenu urzekł młodych ludzi swoim sielskim pięknem. Jednak czy można się dziwić, skoro w podobny zachwyt nad  tą mazowiecką „wsią spokojną, wsią wesołą” wpadali nawet tacy wysmakowani w gustach przedstawiciele artystycznych elit, jak Jerzy Hoffman czy Andrzej Wajda.
Spędzony w Sierpcu wolny czas, pozwolił uczestnikom projektu połączyć przyjemne z pożytecznym. Udało się im zarówno odpocząć, jak również zyskać wiedzę o XIX –wiecznym Mazowszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy podczas zwiedzania zabytkowego kościoła.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik wraz z uczestnikami podczas omawiana historii architektury drewnianej.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie starego młyna..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczenie kiełbasek w urokliwych plenerach mazowieckiej wsi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WAKACYJNE SZKOLENIA „SPZR IV” W PŁOCKU


Uczestnicy „SPZR IV” na kursie z języka angielskiego.
 

Aktualnie w ramach projektu od 22 sierpnia do 12 września w Centrum Językowym „Unicorn” w Płocku odbywają się kursy języka angielskiego. Uczestnicy doskonale  zdają sobie sprawę, że znajomość języków obcych jest niewątpliwym atutem podczas poszukiwania pracy, dlatego z zapałem korzystają z szansy, jaką dał im projekt. W ramach „SPZR IV” młodzież otrzymała niezbędne wyposażenie do zdobywania wiedzy językowej: podręczniki do nauki oraz słowniki do tłumaczenia tekstów, dodatkowo lektorzy posiadają materiały w postaci nagrań i filmów.
Zanim jednak rozpoczęto szkolenia z języków obcych, beneficjenci „SPZR IV” mieli okazję ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego, zdobywali wiedzę teoretyczną oraz przeszli przez szereg ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem fantomu. Na manekinie młodzież uczyła się wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ćwiczyła układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 

Jeden z beneficjentów projektu przeprowadza masaż serca na fantomie.
 

Podczas kursu pierwszej pomocy młodzi ludzie odgrywali scenki z sytuacji zagrażających życiu. W ten sposób uczyli się jak we właściwy sposób zareagować w trudnych, niecodziennych sytuacjach. Po ukończeniu kursu każda z osób wiedziała jak dokonać  ocenę stanu osoby nieprzytomnej, jak ułożyć nieprzytomnego, ale oddychającego w pozycji bezpiecznej ustalonej oraz jak zastosować uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONKURS PLASTYCZNY W HP7-11 W SPZR IV


Beneficjenci „SPZR-IV edycja” wraz z opiekunami podczas wykonywania prac konkursowych
 

W płockim Hufcu Pracy w ramach projektu Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja zorganizowano konkurs plastyczny, na dzieło promujące hasło: „Człowiek najlepsza inwestycja”.
W konkursie wzięli udział beneficjenci SPZR IV (kategoria A). Przed przystąpieniem do wykonywania prac, przeszli oni krótkie przeszkolenie w formie seminarium edukacyjnego na temat Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ideą seminarium było dostarczenie młodzieży jak największej ilości informacji na temat hasła przewodniego konkursu. Wykład poprowadził prof. dr hab. Stefan Kałuski z Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku Pan Profesor przybliżył uczestnikom rys historyczny procesów integracji europejskiej, a następnie omówił warunki społeczno – polityczne powstania Unii. Była również mowa o aktualnym przewodnictwie Polski w UE, a także o współpracy z państwami pozaeuropejskimi (USA, Kraje Trzeciego Świata). Podsumowanie seminarium stanowiło przedstawienie związku UE z przyszłością młodego pokolenia Polaków. Na zakończenie słuchacze mogli zadawać prowadzącemu pytania, na które ten z zaangażowaniem odpowiadał.

 

 

Powstałe w 7-11HP prace uczestników promujące hasło: „Człowiek – najlepsza inwesty
 

Kolejny etap konkursu należał już do samych uczestników. Ich zadaniem było wykonanie prac plastycznych związanych z konkursowym tematem. Młodzież mogła korzystać z różnych artystycznych mediów ( kredki, farby, brystole, wycinanki itp.). Podczas warsztatów plastycznych nad uczestnikami opiekę sprawowały: wychowawca 7-11HP - Aldona Strusińska oraz komendant jednostki i jednocześnie lokalny koordynator SPZR IV– Magdalena Mocka Lipińska.
W efekcie aktów twórczych młodych ludzi powstało 10 plakatów, mówiących o tym, że w człowieka warto inwestować.
- Trzeba przyznać, że młodym ludziom nie zabrakło pomysłów – mówią opiekunki twórczej grupy.  – Wszystkie ich prace prześlemy do MWK OHP, gdzie odbędzie się kolejny etap konkursu. Teraz tylko pozostaje nam trzymać kciuki za naszych twórców z Płocka – dodają.

 

 

 


 

 

 

SPZR IV NA WOLI - PODSUMOWANIE I ETAPU


Spotkania z doradcą zawodowym rozpoczynające IV edycję SPZR na Woli
 

W 7-6ŚHP zakończył się właśnie pierwszy etap, rozpoczętej 1 czerwca IV  edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie, o którym mowa miało na celu aktywizację nieaktywnej zawodowo i zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży. Rekrutacja do SPZR IV w Warszawie  trwała od maja  i dotyczyła osób w wieku 18-24 lata.  Dla osób zakwalifikowanych do projektu w wolskim Hufcu Pracy przygotowano kursy zawodowe. Organizatorom zależało na tym, aby dostarczyć młodym ludziom odpowiednich kwalifikacji do założenia własnej działalności gospodarczej, podwyższyć ich umiejętności językowe oraz wiedzę z zakresu obsługi komputera.
Przygotowano więc szereg spotkań z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem i nauczycielami z wymienionych dziedzin.

 

Kinga Krzyżewska- Kubocka w trakcie udzielania młodzieży porad z zakresu prawa pracy
 

Przy Rabsztyńskiej 8 cykl zajęć projektowych rozpoczął się właśnie warsztatami z doradcą zawodowym, w trakcie który poruszane były takie zagadnienia jak: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych – listów motywacyjnych oraz CV, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn w Polsce. Podczas spotkań indywidualnych z doradcą młodzież mogła też dokonać analizy swoich predyspozycji pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.
Były też zajęcia z prawnikiem, który zapoznał młodzież z  aktualnie obowiązującymi  przepisami  prawa karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Uczestnicy mogli również skorzystać z indywidualnych porad eksperta. 

 

 

 

Uczestnicy SPZR IV w oczekiwaniu na indywidualne spotkania z psychologiem
 

Od momentu rozpoczęcia się IV edycji SPZR na Woli, młodzi ludzie cały czas poznawali się nawzajem. We wzajemnej integracji pomagała im psycholog Agnieszki Pietruczyk- Nowocień. Wszyscy beneficjenci projektu chętnie wzięli udział także w kursie przedsiębiorczości, na którym dowiedzieli się, w jaki sposób założyć i prowadzić własną firmę. 
- Zdobyta wiedza z prawa pracy, gospodarki rynkowej czy też umiejętność dokonywania rozliczeń podatkowych na pewno w przyszłości pomoże słuchaczom w efektywnym prowadzeniu własnej działalności gospodarczej – mówią organizatorzy całego przedsięwzięcia. Tymczasem teraz przyszedł czas na wypoczynek i do 15 sierpnia zajęcia projektowe w 7-6ŚHP zostały wstrzymane. W końcu przecież mamy wakacje.

 

 

 

 
Zajęciach z przedsiębiorczości przy Rabsztyńskiej 8 w Warszawie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPZR IV W 7-11HP - PODSUMOWANIE I ETAPU


Uczestnicy projektu „SZPZR IV” realizowanego w płockiej jednostce OHP
 

W związku z realizacją projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie-Rozwój IV” przez cały czerwiec w siedzibie płockiego Hufca obywały się spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, przedsiębiorczości oraz prawa.

Zajęcia realizowano w dwóch grupach, a miały one zarówno charakter indywidualnych konsultacji, jak i zajęć grupowych.
W przypadku zajęć grupowych z psychologiem , najczęściej służyły one integracji grupy, nauce komunikacji zespołowej oraz metodom rozwiązywania konfliktów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne spotkania psychologiczne, podczas których uczestnicy obydwu grup mogli odnieść się do swoich osobistych sytuacji.
- Są to dla nas bardzo cenne porady – mówiła po tych konsultacjach młodzi ludzie. - Często bowiem nie mamy się do kogo zwrócić, z nurtującymi nas pytaniami. A nie znając odpowiedzi na te pytania, trudno nam rozwiązać określone problemy.

 

Beneficjenci  projektu podczas zajęć z przedsiębiorczości poprowadzonych przez Iwonę Dziugieł
 
W ramach realizacji projektu „SPZR IV” już w czerwcu jedna z grup miała okazję uczestniczyć w kursie przedsiębiorczości. Zapoznał on młodzież z podstawowymi zagadnieniami związanymi z założeniem własnej firmy, tworzeniem biznesplanu oraz rozliczeniami finansowo- podatkowymi.
- Taki kurs to nie tylko doskonałe zapoznanie młodych ludzi z możliwościami jakie daje własna firma, ale także sposób na  poszerzenie horyzontów uczestników poprzez kreatywne myślenia o przyszłości -  twierdzą wychowawcy 7-11HP.  
Podczas realizacji projektu nie zabrakło też zajęć, przekazujących młodym wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Uczestnicy spotkań z prawnikiem zgodnie stwierdzili, że taka wiedza z pewnością im się przyda. Ich zainteresowanie aspektami prawnymi w proponowany przez projekt zakresie, potwierdzały liczne  pytania, które zadawali ekspertom w trakcie zajęć.
Podsumowując, można stwierdzić, iż podczas czerwcowej realizacji „SPZR IV” w Płocku,  młodzież uzyskała fachową pomoc ekspertów z dziedziny psychologii i prawa oraz zdobyła podstawowe wiadomości z zakresu przedsiębiorczości.
- Ujęcie fundamentalnych zagadnień zdobytych podczas projektu ma na celu ułatwienie poruszania się młodym ludziom na  rynku pracy – mówi Magdalena Mocka-Lipińska, p.o. komendanta 7-11HP. - Spotkania ze specjalistami to kopalnia wiedzy, która nie zawsze jest dostępna w książkach czy Internecie, tym bardziej ich waga wzrasta – dodaje.
Przeprowadzone w czerwcu zajęcia to tylko jeden z wielu punktów, które są przewidziano w projekcie „ Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój IV”. Na beneficjentów przedsięwzięcia czekają w tym roku już kolejne, nie mniej atrakcyjne spotkania i warsztaty.


 

 

 

IV EDYCJA „SPZR” W ZWOLENIU


Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym z Anną Sekułą
 

W 7-3 OSiW zakończyły się właśnie pierwsze zajęcia w ramach projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie –Rozwój” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tegorocznej edycji projektu w Zwoleniu udział bierze młodzież „z” oraz „spoza” OHP. Uczestnicy, to osoby w wieku 15-17 lat, mające problemy w szkole i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia w ramach IV edycji „SPZR” w Ośrodku odbywają się w dwóch dziesięcioosobowych grupach. W czerwcu, jeszcze przed końcem roku szkolnego, wielu beneficjentów projektu dzięki, zajęciom wyrównawczym, które odbyły się w ramach tego przedsięwzięcia, zyskało szansę poprawy ocen na szkolnych świadectwach. Młodzież miała też okazję uczestniczyć w zajęciach grupowych z  psychologiem oraz doradcą zawodowym.

 

 

 

 

Spotkania indywidualne uczestników projektu z nauczycielką j. polskiego Moniką Grzeszczyk w ramach warsztatów wyrównawczych
 

Spotkania z psychologiem miały na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników oraz zbudowanie zaufania wobec grupy, natomiast zajęcia z doradcą  obejmowały: metody aktywnego poszukiwania pracy, naukę tworzenia aplikacji zawodowych oraz autoprezentacji, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, a także zapoznanie młodych ludzi z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
To było, a co jeszcze czeka uczestników „SPZR” w Zwoleniu?
- Przed uczestnikami projektu jeszcze szereg zajęć z zapobiegania agresji i przemocy oraz z edukacji seksualnej – mówi opiekun grupy projektowej z 7-3OSiW Emilia Paszkiewicz. – Młodzież przejdzie też kurs komputerowy, kurs językowy i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Chcemy także, by nasi podopieczni w ramach „SPZR” nauczyli się także kreatywnie spędzać swój czas wolny – dodaje.
Na razie jednak beneficjenci całego przedsięwzięcia będą musieli na to wszystko poczekać. Powód? Z drugim tygodniem lipca rozpoczęła się przerwa wakacyjna w IV edycji projektu. Ponownie pełną parą, „SPRZ” ruszy w połowie siernia.

 

 

 

 

Nadrabianie braków z matematyki z nauczycielką Justyną Sułek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

RADOM: „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ IV EDYCJA”


Zajęcia z uczestnikami projektu prowadzone przez lidera klubu pracy CEiPM Radom
 
W Radomiu rozpoczęła się realizacja projektu SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ IV edycja. Bierze w nim udział młodzież podzielona na dwie kategorie: Kategoria A -  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, z OHP lub spoza OHP, zaniedbujące obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z  rodzin ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i Kategoria B -  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nie ucząca się i  nie pracująca, nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.
Uczestnicy kategorii B wzięli udział w pierwszej z wielu form wsparcia, a mianowicie grupowym doradztwie zawodowym, prowadzonym przez lidera klubu pracy CEiPM Radom. Warsztaty obejmowały zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Przed dziesięcioosobowa grupą są indywidualne zajęcia z liderem, mające na celu identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
Natomiast uczestnicy kategorii A rozpoczęli swoją „przygodę” z projektem od warsztatów wyrównawczych, a w następnej kolejności będą brać udział w zajęciach grupowych z liderem klubu pracy.
Przez cały okres realizacji projektu młodzież zostanie objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwa  wykwalifikowany wychowawca ze Środowiskowego Hufca Pracy w Radomiu.


 

 

 

ROZPOCZĘŁA SIĘ IV EDYCJA "SPZR" W PŁOCKU


Grupa A podczas spotkania z doradcą zawodowym – Agnieszką Tkaczyńską
 

1 czerwca na terenie Hufca Pracy w Płocku ruszyły zajęcia w ramach realizacji tegorocznej, a w sumie czwartej już edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.
Głównym celem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu OHP, jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób w wieku 15 – 24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.
Do tegorocznej edycji „SPZR” rekrutowano w Płocku dwie grupy: A – obejmujące młodzież w wieku 15 – 17 i B dla uczestników w wieku 18 – 24 lata.
Praktyczne wcielanie projektu w życie 7-11HP rozpoczęło 1 czerwca zajęciami wyrównawczymi dla młodzieży z grupy A oraz spotkaniem grupowym uczestników z sekcji B z doradcą zawodowym.

 

 

 

Uczestniczka wraz z nauczycielem matematyki podczas zajęć wyrównawczych
 

Ponieważ według danych ankietowych zadeklarowanych w sondażu przez uczestników „SPZR-IV edycja”, przedmiotami szkolnymi, z którymi to beneficjenci A mają największe problemy, są polski i matematyka, to właśnie one stanowiły temat projektowych „korepetycji”. Język polski prowadziła nauczycielka tego przedmiotu Maria Górecka, natomiast matematykę Ewa Paczkowska. Z kolei na spotkaniu grupowym z doradcą zawodowym tu: Agnieszką Tkaczyńską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, poruszane były takie zagadnienia jak: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Po zakończeniu zajęć grupowych uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych porad doradcy zawodowego, który przygotuje ich w sposób praktyczny do rozmowy kwalifikacyjnej oraz do poruszania się po rynku pracy. 

 

 

Maria Górecka podczas zajęć wyrównawczych z języka polskiego
 

Pomiędzy działaniami nad kolejnymi tematami w grupie B, młodzieży zaserwowano ciepły posiłek, dzięki  któremu nabrała ona energii do dalszej nauki.
W najbliższym czasie na beneficjentów tegorocznej edycji „SPZR” czekają grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz wiele innych, ciekawych zajęć, obfitujących w nowe wiadomości i pozwalających uzyskać młodym dodatkowe kompetencje oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania z wielu dziedzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież podczas przerwy relaksuje się przy smacznym obiedzie
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

PŁOCK: DAJMY MŁODYM SZANSĘ


Kinga Gapińska- wychowawca HP 7-11 podczas rozmowy z potencjalnymi beneficjentami grupy A w projekcie Szkolenie –Praktyka –Zatrudnienie – Rozwój IV
 

7-11 Hufiec Pracy w Płocku zakończył nabór osób do współfinansowanego w ramach EFS projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie -Rozwój IV” .
Darmowe kursy zawodowe dla przyszłych grafików komputerowych, kosmetyczek oraz księgowych, do tego kursy komputerowe, językowe i prawa jazdy, to wszystko czeka na osoby, które wezmą udział w czwartej edycji projektu OHP „SPZR”. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do tego cyklu szkoleń, skorzystają z pomocy doradcy zawodowego, z konsultacji prawnika oraz przejdą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kto może kandydować do tego przedsięwzięcia?
- Niepracująca młodzież w wieku od 15 do 24 lat, której ograniczenia materialne i środowiskowe oraz brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności, gwarantujących udany start życiowy - informuje Magdalena Mocka –Lipińska, koordynator „SPZR” z Hufca Pracy w Płocku. - Jest jednak pewne ograniczenie. Na liście może znaleźć się jedynie 10 osób w wieku 15 - 17 lat z OHP albo spoza OHP, które mają problemy z nauką, bądź nie chodzą do szkoły – dodaje.
Dla tej małej grupy, dodatkowo przygotowano spotkania z psychologiem, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy oraz zajęcia z edukacji seksualnej. Pozostałe 30 miejsc w naborze przeznaczono dla młodzieży w wieku 18-24 lata, nie uczącej się i niepracującej.
Przy współpracy płockiego Radia „Eska”, „Tygodnika Płockiego”, a także Urzędów Pracy (Powiatowego i Miejskiego) oraz MOPS w Płocku projekt został znakomicie wypromowany.

 

 

 

Magdalena Mocka-Lipińska oraz Aldona Strusińska rozdają uczestnikom spotkania w płockim PUP informacje dotyczące projektu SPZR IV
Nie dziwne zatem, że na spotkania dotyczące rekrutacji do projektu w płockim PUP i w samej jednostce 7-11HP, przybyły rzesze zainteresowanych. Koordynator projektu Magdalena Mocka-Lipińska zapoznawała zebranych z zasadami i przebiegiem tegorocznej edycji „SPZR”. Okazało się, że chętnych do wzięcia w niej udziału jest tak dużo, iż lista uczestników zapełniła się błyskawicznie i równie szybko została zamknięta.
Kandydaci, którzy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie zakwalifikowali się do „SPZR”, zadeklarowali chęć udziału w innych, podobnych przedsięwzięciach OHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004