OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

CHARAKTERYSTYKA OHPOchotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy realizującą politykę państwa w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży.

 

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIEGłówne cele działalności wychowawczej Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, realizowane przez Hufce Pracy, Środowiskowe Hufce Pracy oraz Ośrodki Szkolenia i Wychowania to przede wszystkim:


-    zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży,
-    przeciwdziałanie patologiom społecznym,
-    wyrównywanie szans życiowych,
-    propagowanie życia bez przemocy i nałogów,
Wychowanie młodzieży obejmuje trzy główne ścieżki:
-    działalność profilaktyczno – resocjalizacyjną,
-    działalność kulturalno oświatową,
-    działalność sportowo rekreacyjną i turystyczną.

 

 W ramach jednostek realizowane są programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży, jak również kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.


Uczestnik OHP może być objęty opieką w formie „dochodzącej” lub stacjonarnej.
W formie dochodzącej uczestnik mieszka w domu rodzinnym i korzysta z opieki OHP. W przypadku korzystania z formy stacjonarnej uczestnik jest zakwaterowany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub w Hufcu Pracy. Uczestnik ma zapewnioną 24-godzinną opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kształcenie i wychowanie.
Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia dalsze kontynuowanie nauki na poziomie szkoły średniej. Nasza młodzież najczęściej kształci się w zawodach: kucharz małej gastronomii, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

 

 

RYNEK PRACY


 

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP realizuje na rzecz młodzieży usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, których celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie planowania przyszłości zawodowej oraz nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy. Odbiorcami usług jest młodzież do 25 roku życia – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci, osoby bezrobotne.


Młodzieżowe Biura Pracy (14) i ich filie to jednostki zajmujące się całorocznym pośrednictwem pracy. Z oferty korzysta młodzież szkół ponadpodstawowych, studenci, absolwenci oraz bezrobotni. Zatrudnieni w Biurach pośrednicy pracy pomagają w znalezieniu prac stałych i krótkoterminowych. Zajmują się również organizacją giełd i targów pracy. Współpracują z innymi instytucjami rynku pracy zajmującymi się pośrednictwem pracy dla młodzieży. Ponadto prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, pracodawców, tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.


Mobilne Centra Informacji Zawodowej (6) zajmują się realizacją zadań z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego w formie stacjonarnej, ale przede wszystkim dojeżdżając do młodzieży zamieszkującej małe miasta i wsie. Kazde Mobilne Centrum Informacji Zawodowej wyposażone jest w mikrobus, co umożliwia mobilne realizowanie usług. Doradcy zawodowi prowadzą spotkania indywidualne i zajęcia grupowe dla młodzieży bezrobotnej i osób uczących się. Działalność MCIZ ukierunkowana jest na: umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności świadomego i trafnego wyboru zawodu, planowania przyszłej kariery oraz zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne poruszanie się na rynku pracy. Placówki MCIZ wyposażane są w nowoczesny sprzęt multimedialny i bogate zbiory informacji zawodowej, dzięki czemu oferują młodzieży profesjonalne usługi prezentowane w ciekawej formie.

Kluby Pracy (10) zajmują się pomocą młodzieży bezrobotnej i uczącej się w aktywnym poszukiwaniu pracy. Organizują warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia aktywizujące oraz udzielają porad indywidualnych, udostępniają bazy danych i zasoby materialne takie jak dostęp do komputera, Internetu i innych urządzeń biurowych osobom poszukującym pracy.

Młodzieżowe Centra Kariery (2) rozpoczęły swoją działalność 15 września  2005 roku. Na Mazowszu znajdują się 2 MCK, w całym kraju jest 21 takich placówek. MCK świadczą usługi przede wszystkim w formie stacjonarnej. Oferują kompleksowe usługi z zakresu doradztwa kariery, w tym poradnictwo, indywidualne plany działania. Oferują pomoc młodzieży w podjęciu ważnych decyzji zawodowych, szczególnie z uwzględnieniem aspektów przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Oferują zajęcia grupowe i spotkania indywidualne zarówno młodzieży uczącej się jak i bezrobotnej.


Platforma Programowa OHP dla Szkoły jest inicjatywą wspierającą działania w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, skierowaną do młodzieży i doradców zawodowych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie jednolitego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz zwiększenie dostępu młodzieży do usług świadczonych przez doradców zawodowych.


Platforma Programowa OHP dla Szkoły to przede wszystkim ogólnopolski portal tematyczny zawierający część:

-  informacyjno-edukacyjną przeznaczona dla młodzieży oraz doradców OHP i szkolnych doradców zawodowych

- szkoleniową dla doradców OHP i SzOK (kursy w formie e-learningu),

- oraz inne wspólne działania, programy i akcje promujące posiadane zasoby z dziedziny poradnictwa zawodowego.


Na terenie Mazowsza działają 42 Szkolne Ośrodki Kariery, utworzone w ramach trzech edycjach konkursu grantowego. Usytuowane są one w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich celem jest wspieranie uczniów w wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapewnienie uczniom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy.
W ramach tworzenia Platformy Programowej OHP dla Szkoły realizowane są wspólne przedsięwzięcia takie jak: szkolenia kadry, spotkania robocze, seminaria, zajęcia warsztatowe dla młodzieży, targi edukacyjne i targi pracy. Celem działań jest zwiększenie dostępności i upowszechnienie usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, co wpływa wydatnie na dokonywanie przez młodzież trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE DLA MŁODZIEŻY


 

Projekty adresowanych do młodzieży realizowane z udziałem partnera zagranicznego

Od 1996 r. MWK OHP, w ramach Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży, realizuje programy dotyczące organizacji wymiany młodzieży z Polski i Niemiec. Założeniami projektów realizowanych w ramach PNWM są: integracja młodzieży, nawiązanie oraz pogłębienie przyjaźni, edukacja międzykulturowa: poznanie kultury, języka, tradycji obu krajów, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Cele szczegółowe zależą od tematyki konkretnych projektów: np.: kształcenie zawodowe, kultura, ekologia.


Od 2003 roku realizowano projekty współfinansowane z programu Młodzież:

- ekologiczny projekt „Rowerem do Europy” z udziałem młodzieży z Litwy,

- ekologiczno – artystyczny projekt w Niemczech,

- społeczno- kulturowy projekt we Włoszech,

- społeczno – integracyjny projekt w Norwegii,

- sportowo – ekologiczne projekty w Wielkiej Brytanii.


Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP współpracuje z wieloma partnerami, z różnych krajów europejskich tj: Internationaler Bund z Erfurtu- Niemcy, Bildungswerk Blitz w Huetten- Niemcy, włoska organizacja Comune di Siena, organizacją EIL Cultural & Educational Travel z Wielkiej Brytanii.

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH


 

W latach 2004-2007 Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała trzy edycje projektu „Twoja wiedza – Twój sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Młodzież w ramach projektu korzystała ze wsparcia w formie szkoleń zawodowych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, warsztatów edukacyjnych i z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto uczestniczyła w treningach psychologicznych i terapeutycznych; kursach nauki języków obcych i obsługi komputera.

Od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. MWK OHP uczestniczyła w realizacji projektu „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla Młodzieży”, w ramach SPO RZL, którego celem było wypracowanie kompleksowych standardów świadczenia usług w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej.

Od stycznia 2007 roku do końca lutego 2008 roku trwał projekt Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „18-24 – Czas na samodzielność”, skierowany dla młodzieży w wieku od 18 do 24 lat niekontynuujących nauki w szkołach średnich lub wyższych.

Od 2005 doradcy zawodowi MWK OHP brali udział w projekcie „Nowa droga dla byłych więźniów” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w którym Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy była partnerem, a administratorem – Centralny Zarząd Służby Więziennej. Działania Projektu, pomagały w społecznej readaptacji więźniów i byłych więźniów oraz przywracaniu ich na rynek pracy. Więźniowie otrzymali wsparcie edukacyjne, pomoc terapeutyczną i socjalną. Projekt realizowany był przy współudziale partnerów m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Estonii i Finlandii.

W okresie wrzesień 2006-styczeń 2008 MWK OHP, zrealizowała projekt „Perspektywy i Oczekiwania Mazowiecki Rynek Pracy Dla Młodzieży” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1. Projekt miał charakter badawczy i jego realizacja służyła przede wszystkim stworzeniu diagnozy rynku pracy w odniesieniu do młodych pracowników i kandydatów do zatrudnienia do 25 roku życia. Wyniki badań przeprowadzonych na 4140 pracodawcach województwa mazowieckiego, zostały opracowane i wydane w formie Raportu zbiorczego i Raportu tematycznego, zawierających wnioski i rekomendacje dla, prowadzących działania na rzecz młodzieży w zakresie rynku pracy, edukacji i szkoleń. Publikacje zostały przekazane do ponad 300 mazowieckich instytucji rynku pracy i świadczących usługi dla młodzieży.

 

PROGRAMY REALIZOWANE Z PARTNERAMI LOKALNYMI


 


Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zgodnie z realizacją zadań wynikających z Krajowego Planu na Rzecz Zatrudnienia zrealizowała na terenie województwa mazowieckiego programy w ramach pakietu, Szansa 18-24. Równy Start, Start w Samodzielność, Droga do Kariery, Zaplanuj Swoja Karierę skierowanych do młodzieży w wieku 18-24 lata.


Uczestnictwo w w/w programach umożliwiło młodzieży ukończenie kursów zawodowych m.in.: barmańskiego i kelnerskiego, obsługi wózków widłowych, nabycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera, kas fiskalnych, aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy, poznania zasad przedsiębiorczości, pisania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto zajęcia miały za zadanie wykształcenie wśród młodzieży umiejętnego stawiania sobie celów, planowania ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej, podniesienie samooceny.

 

 

REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


 

Do zadań MWK OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku są jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostkami wykonującymi to zadanie jest na terenie Mazowsza Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004