OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

EFS

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund- ESF) powstał najwcześniej ze wszystkich funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powołany został Traktatem Rzymskim z 1957 r., jako narzędzie wspólnotowej polityki społecznej. Głównym celem funduszu jest współfinansowanie działań państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. EFS realizuje ponadnarodowe cele wspólnotowej polityki zatrudnienia, które uznawane są przez wszystkie państwa członkowskie. Stanowią one podstawę Europejskiej Strategii Zatrudnienia (listopad 1997 r.), która została oparta na czterech podstawowych filarach stanowiących jej trzon:


• Poprawa zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia - poprzez rozwój zasobów ludzkich;
• Rozwój przedsiębiorstw - działania na rzecz powstania i ułatwienia warunków prowadzenia przedsiębiorstw;
• Poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników - ułatwienie warunków prowadzenia i działania przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, uelastycznienie rynku pracy;
• Wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy - głównie zapewnienie równego dostępu obywateli do rozwoju osobistego na rynku pracy oraz zapewnienia równości kobiet i mężczyzn.
Cele i działania w każdym okresie programowania ulegają rozszerzeniu katalogu działań oraz ewolucji i zmianie, jednak ich podstawowe założenia pozostają trwałe i niezmienne.

 

Projekty realizowane w ramach struktur OHP w okresie planowania 2004-2006 były realizowane w ramach SPO RZL. Celem programu, a co za tym idzie i strategii rozwoju zasobów ludzkich, była budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Wynika to z faktu, że edukacja i rozwój zasobów ludzkich to główne czynniki warunkujące możliwość uzyskania zatrudnienia, jak również wydajności i wzrostu zatrudnienia.


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich realizował następujące cele szczegółowe:
• Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich
i promowania postaw przedsiębiorczych;
• Poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku pracy;
• Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa;
• Wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy, w tym równości płci.

 

W programie były dwa podstawowe priorytety: „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” oraz „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy”. Pierwszy z nich zakładał zastąpienie działań pasywnych aktywnymi działaniami rynku pracy
i promocji podejść prewencyjnych. Drugi był ukierunkowany na zwiększenie dostępu do edukacji i poprawę jakości edukacji z uwzględnieniem równości szans oraz potrzeb rynku pracy, promocję edukacji, kształcenie na odległość, szkoleń zawodowych, ułatwianie transferu wiedzy i współpracy między instytucjami szkolącymi, jak i ich zdolności administracyjne.
W okresie planowania 2007-2013 projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowanie sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerstwa państwowego. Program zakłada podjęcie inicjatyw, które mają na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia. PO KL składa się z 10 priorytetów: Zatrudnienie i integracja społeczna; Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Wysoka jakość systemu oświaty; Szkolnictwo wyższe i nauka; Dobre zarządzanie; Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; Promocja Integracji Społecznej; Regionalne kadry gospodarki; Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach oraz Pomoc techniczna.
Wszystkie projekty realizowane w ramach Ochotniczych Hufców Pracy są skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat. OHP jest instytucją działającą na rzecz młodzieży nie uczącej się lub mającej problemy z nauką. Dzięki wdrażaniu programów europejskich osoby te mają szansę podwyższenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowanie oraz wzięcie udziału w organizowanych szkoleniach zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Projekty zakończone:

1. „ Twoja Wiedza- Twój Sukces” – 2004 r.,

2. „ Twoja Wiedza- Twój Sukces” – 2005 r. ,

3. „ Twoja Wiedza- Twój Sukces” – 2006 r. ,

4. „ 18-24- Czas na samodzielność” – 2007 r.

5. „ Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój” – 2008 r.

6. „ Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój- II edycja” – 2009 r.

7. „ Nasza Przyszłość” – 2009 r.

8. „ Mazowieckie Partnerstwo Na Rzecz Ekonomii Społecznej” – 2010 r.

9. „ Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój-III edycja” – 2010 r.

10. „ Zwiększ motywacje-Inwestuj w edukacje” – 2010 r.

11. „ Szkolenie Twoją drogą do zawodu” – 2010 r.

12. „ Nasza Przyszłość II” – 2010 r.

13. „ Młodziezowa Akademia Umiejętności ” – 2010 r.

14. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” – 2011 r.
15. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja” – 2011 r.
16. „Nowe perspektywy” – 2012 r.
17. „Nowe perspektywy 2” – 2013 r.
18. „Pomysł na Siebie” 2014 r. - 2015 r.
19. „Równi na Rynku Pracy” 2014 r. - 2015 r.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004